WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології (автореферат) - Реферат

Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології (автореферат) - Реферат

Примітка:  ч – середнє арифметичне;

– середньоквадратичне відхилення

Видно, що під дією озону у малих дозах (час барботування 0,5 і1 хв.) спостерігається активація ферменту. На нашу думку, це пов'язано з конформаційними перебудовами макромолекули і зміною доступності активного центру для субстратів ферментативної реакції. Цей ефект може лежати в основі одного з механізмів стимуляції фізіологічної активності біологічних систем малими дозами озону та активації репараційних процесів в них після кріоушкодження.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлене теоретичне і експериментальне узагальнення наукової проблеми, що відноситься до вдосконалення технологічного циклу кріоконсервування біологічних об'єктів шляхом інтенсифікації репараційних процесів після дії холоду та зниження ризику контамінації мікроорганізмами біологічних об'єктів з використанням озону.

 1. Показано, що озон при певних малих дозах виявляє здатність до активації проліферативних процесів у мікроорганізмах у нормальних фізіологічних умовах, а також до інтенсифікації репараційних процесів після заморожування-відтавання. Підвищення дози озону призводить до пригнічення росту мікроорганізмів впритул до повної інактивації.

 2. Уперше експериментально показано, що озон у малих дозах спричиняє стимулюючу дію на проліферативну активність мікроорганізмів Escherichiacoli в нормальних фізіологічних умовах та виявлено кількісні значення цих доз.

 3. Виявлено, що під дією малих доз озону в клітинах Сandida аlbicans активізуються репараційні процеси ушкоджень, які виникли в процесі заморожування-відтавання. Експериментально встановлені дози озону, при яких активізується репарація кріоушкоджень. В той же час при збільшенні доз озону в середовищі кріоконсервування при заморожуванні відбувається додаткова загибель клітин дріжджоподібних грибів.

 4. Виявлено, що у присутності малих доз озону збільшується стійкість еритроцитів до гемолізу в гіпертонічних умовах, які виникають у процесі кріоконсервування. Показано також, що при введені озону в експериментально встановлених дозах у суспензію кріоконсервованих клітин після їх відтавання гемоліз деконсервованих еритроцитів уповільнюється.

 5. На прикладі бичого сироваткового альбуміну показано, що під дією озону у високих дозах проходить глибока деструкція молекули БСА.

 6. Експериментально доведено, що ферментативна активність ацетилхолінестерази зростає в присутності озону в малих дозах і знижується майже до повної інактивації ферменту при перевищенні певного значення дози.

 7. На підставі дослідження кінетики інактивації озоном мікроорганізмів (бактерій у вегетативній і в споровій формах та дріжджоподібних грибів) установлено час, який необхідний для їх повної інактивації за допомогою газоподібної озоно-повітряної і озоно-кисневої суміші на сухих поверхнях і в рідинних середовищах.

 8. Експериментально встановлені умови обробки озоно-повітряною сумішшю кріобіологічного обладнання (час обробки та концентрація озону), за яких озоно-повітряна суміш у газовому стані може використовуватись як ефективний стерилізуючий агент.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Бєлих І., Ковальчук І., Сахаров Г., Каднікова Н. Екологічні та біохімічні аспекти знезаражування води озоном // Вісник Львівського Університету, серія хімічна. – вип. 42, ч. 2. – 2002. – С. 259–261.

 2. Белых И.А., Дюбко Т.С., Зинченко В.Д. Изучение влияния озона на сывороточный альбумин и холинэстеразу методами оптической спектроскопии // Вісник ХНУ "Біофізичний вісник", 2 (13), Харків, 2003.– С.104 – 110.

 3. Белых И.А., Зинченко В.Д., Высеканцев И.П. Стимулирующее действие малых доз озона на рост микроорганизмов // Проблемы криобиологии. – № 4. – 2004. – С. 41 – 45.

 4. Белых И.А. Влияние озонированных сред инкубирования и культивирования на кинетику роста и отмирания периодической культуры Escherichia coli // Актуальные проблемы медицины и биологии. – № 1. – 2004. – С. 397 – 402.

 5. Зинченко В.Д., Белых И.А., Мусина И.А. Озоновые методы в криобиологии // Проблемы криобиологии. – Т. 15, № 3. – 2005. – С. 286 – 289.

 6. Пат. № 67671, Україна МПК7 F24F3/16. Заявл. 05.11.2003; Опубл. 15.06.2004; Бюл. № 6 / Пристрій для санітарно-гігієнічної обробки повітря. Зінченко В.Д., Гузій Ю.І., Голота В.І., Сухомлин Є.О., Ковальчук І.М., Бєлих І.А. – 3с.

 7. Пат. № 8660, Україна МПК7 С12N1/38 Заявл.: 02.02.2005,№ 200500928; опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8 / Спосіб підвищення проліферативної активності мікроорганізмів. Грищенко В.І., Висеканцев І.П., Зінченко В.Д., Бєлих І.А., Мусіна І.А. – 2 с.

 8. Бєлих І.А., Зінченко В.Д., Зінченко О.В., Сахаров Г.В. Взаємодія сироваткового альбуміну людини з озоном // Український біохімічний журнал, т. 74, спец. випуск. Матеріали VIII Українського біохімічного з'їзду, Чернівці, Україна, 2002. – С. 21.

 9. Belyh I.A., Zinchenko V.D. and Dyubko T.S. Ozone influence on cholinesterase study by optical spectroscopy methods // Book of Abstracts International Scientific and Practical conference "Spectroscopy in special Applications", Kyiv, Ukraina, 2003. –Р. 54.

 10. Белых И.А., Высеканцев И.П., Зинченко В.Д., Казанжан С.В. Влияние озонированной питательной среды на кинетику роста и отмирания культуры Escherichia coli // Збірник наукових робіт ІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю „Місцеве та парентеральне використання озонотерапії в медицині", Харків, Україна, 2003. – С. 42.

 11. Зинченко А.В., Зинченко В.Д., Высеканцев И.П., Белых И.А. Действие малых доз озона на биологические системы // Сучасні проблеми науки та освіти, матеріали конференції, 2004, Алушта, Україна. – С. 78.

 12. Белых И.А. Влияние озона на каталитическую активность холинэстеразы // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень, 2004", т. 32, Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 69 – 71.

 13. Белых И.А., Дюбко Т.С., Зинченко В.Д. Исследование действия различных доз озона на бычий сывороточный альбумин и холинэстеразу оптическими методами // І Українська наукова конференція "Проблеми біологічної і медичної фізики", тези доповідей, ХНУ ХДМУ, Харків, Україна. – 2004. – С. 68.

 14. Зинченко В.Д., Грищенко В.И., Высеканцев И.П., Белых И.А. О применении озона в технологическом цикле криоконсервирования биологических объектов // Материалы первой всероссийской конференции „Озон и другие, экологически чистые окислители. Наука и технологии", посвященная 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во: Книжный дом Университета, Москва, Россия, 2005.– С. 217.

 15. Зинченко В.Д., Мусина И.П., Высеканцев И.П., Зинченко А.В., Белых И.А. О влиянии озона на репарационные процессы в биологических объектах после действия холода // Сборник научных работ IV Украинской научно-практической конференции с международным участием, Евпатория, Украина, 2005. – С. 33 – 34.

Анотація

Бєлих І.А. „Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.19. – кріобілогія. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2006.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню впливу різних доз озону на біологічні об'єкти.

В роботі експериментально досліджено два аспекти застосування озону в кріобіології: як стерилізуючого агенту для кріобіологічного обладнання і з метою стимуляції репарації нелетальних кріоушкоджень.

Культивування бактерій Escherichiacoli в озонованому середовищі М9 при дозах озону 0,12 – 0,35 мг/л призводить до росту швидкості поділу бактерій у другій половині логарифмічної фази і до виходу в стаціонарну фазу росту при більш високій концентрації бактерій при порівнянні з контролем. Дози озону 0,16 – 0,64 мг/л сприяють репарації проліферативних процесів дріжджоподібних грибів Candida albicans після заморожування-відтавання.

Виявлено, що у присутності озону в дозах 0,16 – 0,48 мг/л збільшується стійкість еритроцитів до гемолізу в гіпертонічних умовах і при кріоконсервуванні еритроцитів.


 
 

Цікаве

Загрузка...