WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментальне обгрунтування використання ліпосомальної форми кверцетину при серцево-судинних захворюваннях (автореферат) - Реферат

Експериментальне обгрунтування використання ліпосомальної форми кверцетину при серцево-судинних захворюваннях (автореферат) - Реферат

7. Вовк Г.В., Ушаков С.В., Бєлік Г.В. Досвід використання антиоксиданту кверцетину в кардіології //Тез. доп. наук. конф. молодих вчених та студ. НФаУ. – Харків. – 2002. – С.141.

8. Бєлих А.В., Бєлих О.В., Бєлік Г.В. Застосування антиоксидантних засобів для лікування серцево-судинних захворювань // Тез. доп. міжвуз. студ. наук. конф. – НФаУ. - Харків.- 2003. – С.134.

9. Саєнко Н., Стабецька О., Бєлік Г.В. Особливості дії ліпосомальної форми кверцетину при кардіоміопатії // Тез. доп. міжвуз. студ. наук. конф. – НФаУ. – Харків.- 2004. – С. 180.

10. Бєлік Г.В. Особливості протизапальної дії ліпосомальної форми кверцетину // Тез. доп. міжнар. студ. конф. "Молодь медицини майбутнього" 2005р. – Одеса. – 2005. – С. 104.

11. Бєлік Г.В. Вивчення кардіопротекторних властивостей ліпосомальної форми кверцетину на моделі адреналінового мікронекрозу // "Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України" - Мат. VI Нац. з'їзду фармацевтів України 28-30 вересня 2005р. – Харків. – 2005. – С. 478.

12. Бєлік Г.В, Григор'єва Г.С. Переваги ліпосомальної форми кверцетину (препарату ліпофлавон) перед пероральною // Тез. доп. II наук-практ. конф. молодих вчених та спеціалістів "Актуальні проблеми фармакології та токсикології", 22 грудня 2005р. – Київ. – 2005. – С. 5-6.

Бєлік Г.В.Експериментальне обгрунтування використання ліпосомальної форми кверцетину при серцево-судинних захворюваннях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2006.

Дослідження здійснене з метою фармакологічного вивчення кардіопротекторної активності та експериментального обгрунтування застосування ліпофлавону в терапії захворювань серцево-судинної системи. У зв'язку з цим вивчали кардіопротекторну дію ліпофлавону на різних моделях ураження міокарду, а також досліджували його протизапальні та гіполіпідемічні властивості.

Доведена наявність у ліпофлавону вираженої кардіопротекторної дії, яка перевершує таку в референс-препарату. Кардіопротекторна активність ліпофлавону реалізується через механізм антиоксидантної дії кверцетину (здатність ефективно пригнічувати вільнорадикальне окиснення, нормалізувати антиоксидантний статус) як складової ліпофлавону, і через антиоксидантні, мембранопротекторні, протизапальні властивості лецитину, який також входить до складу ліпофлавону.

Встановлена виражена протизапальна і гіполіпідемічна дія ліпофлавону.

Таким чином, в ході експериментальних досліджень встановлена кардіопротекторна дія ліпофлавону, що доводить перспективність його застосування для лікування захворювань серцево-судинної системи.

Ключові слова: ліпофлавон, кардіопротекторна активність, антиоксиданти, захворювання серцево-судинної системи, вільнорадикальне окиснення.

Белик Г.В. Обоснование использования липосомальной формы кверцетина при сердечно-сосудистых заболеваниях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.03.05 – фармакология. – Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2006.

Данное исследование выполнено с целью фармакологического изучения кардиопротекторной активности липосомальной формы кверцетина – препарата липофлавон и экспериментального обоснования его применения в терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В связи с этим изучено кардиопротекторное действие липофлавона на различных моделях поражения миокарда, а также исследованы его противовоспалительные и гиполипидемические свойства.

Показано, что липосомальная форма кверцетина обладает кардиопротекторной активностью, степень проявления которой на различных модельных патологиях миокарда можно представить следующим образом: доксорубициновая кардиомиопатия  адреналиновый миокардит  изадриновый миокардит  питуитриновый коронароспазм.

Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что липофлавон на моделях доксорубициновой кардиомиопатии и изадринового миокардита превышал активность референс-препарата кверцетина, а на модели адреналинового миокардита – водорастворимую лекарственную форму кверцетина – препарат корвитин. Влияние липофлавона на процессы свободнорадикального окисления наблюдалось наиболее выражено на моделях доксорубициновой кардиомиопатии и питуитринового коронароспазма и превышало препарат сравнения кверцетин в 2,3-2,5 раза соответственно.

В ходе проведенных экспериментальных исследований доказано, что липофлавон, в отличие от кверцетина и корвитина, достоверно улучшал изучаемые биохимические показатели гомогената миокарда и сыворотки крови, характеризующие состояние антиоксидантной системы – уровень восстановленного глутатиона, активность супероксиддисмутазы и каталазы. По влиянию на показатели ЭКГ и метаболические процессы в миокарде липофлавон вновь проявлял более выраженное, по сравнению с референс-препаратами, нормализующее действие.

Таким образом, выраженный кардиопротекторный эффект липофлавона вероятно реализуется за счет угнетения процессов пероксидации, цитолиза, а также нормализации антиоксидантного статуса, показателей ЭКГ и метаболических процессов в миокарде.

Терапевтическая эффективность изучаемого препарата на модели доксорубициновой кардиомиопатии при лечебно-профилактическом режиме его введения позволяют применять липофлавон в комбинированной терапии с противоопухолевыми препаратами для снижения их кардиотоксического действия на миокард.

На моделях каррагенинового и зимозанового отеков липофлавон проявлял противовоспалительное действие, превосходящее действие кверцетина в 1,3 раза, а на модели холестериновой гиперлипидемии выраженное гиполипидемическое действие, что позволило рекомендовать его в комплексной терапии кардиопатологий ишемического и гипоксического генеза, в патогенезе которых ведущая роль отводится активации процессов свободнорадикального окисления и цитолиза, а также при гиперлипидемии.

Ключевые слова: липофлавон, кардиопротекторная активность, антиоксиданты, заболевания сердечно-сосудистой системы, свободнорадикальное окисление.

Belik G.V.The experimental substantiation of usage of guercetin liposomal form in cardiovascular diseases. – Manuscript.

Thesis for reaching the scientific degree of the candidate of pharmaceutical sciences (PhD) on speciality – 14.03.05. – pharmacology. – National University of Pharmacy. – Kharkiv, 2006.

The aim of this study is pharmacological investigation of lipoflavon cardioprotective effect and experimental substantiation of this drug usage for treatment cardiovascular diseases.

It was established that lipoflavon has marked cardioprotective effect due to its ability to inhibit the free radical oxidation processes, improve the state of antioxidant system, the ECG parameters and metabolic processes in myocardium. The presence of cardioprotective effect was proved on 4 models of myocardium damage determing the ECG parameters and biochemical markers in myocardium and blood serum.

It was proved that lipoflavon is effective in different dosing regimens. That is uhy it may be used both for treatment and prevention of cardiovascular disorolers, especially in complex therapy (in combination wsth antitumor drugs decreasing their cardiotoxic effects or in combination with traditional drugs for treatment cardiovascular diseases).

It was also proved that lipoflavon has also antiinflammatory and hypolipidemic effects.

Thus, during our experiments the cardioprotective effect of lipoflavon, which allows to make the conclusion that the usage of lipoflavon for treatment cardiovascular disorders is useful, were studied.

Key words: lipoflavon, cardioprotective effect, antioxidants, cardiovascular diseases, free radical oxidation.

Підписано до друку 16.03.2006 р.

Формат 60х90/16. Ум. друк. арк. 1,0

Обл.-вид. арк. 0,8. Тираж 100. Зам. № 137

Надруковано ПП "Арзамаєва В.П."

61144, м. Харків-144, вул. Героїв праці, 17, к. 284.


 
 

Цікаве

Загрузка...