WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментальне обгрунтування використання ліпосомальної форми кверцетину при серцево-судинних захворюваннях (автореферат) - Реферат

Експериментальне обгрунтування використання ліпосомальної форми кверцетину при серцево-судинних захворюваннях (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БЄЛІК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК: 615.22. 616:127. 577:121

Експериментальне обгрунтування використання ліпосомальної форми кверцетинупри серцево-судинних захворюваннях

14.03.05 – фармакологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі фармакології

Національного фармацевтичного університету

Міністерства охорони здоров'я України, м. Харків.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Дроговоз Світлана Мефодіївна,

Національний фармацевтичний університет,

МОЗ України, м. Харків,

завідувачка кафедрою фармакології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Дев'яткіна Тетяна Олексіївна,

Вищий державний навчальний заклад України

"Українська медична стоматологічна академія"

МОЗ України, м. Полтава,

професор кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією

доктор медичних наук, професор

Звягінцева Тетяна Володимирівна

Харківський державний медичний університет

МОЗ України, м. Харків,

завідувачка кафедрою фармакології

та медичної рецептури

Провідна установа:

Запорізький державний медичний університет,

кафедра фармакології та медичної рецептури

Захист відбудется "__21" квітня 2006 року о12 00 год. на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному

університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтично-

го університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий "20 " березня 2006 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доктор біологічних наук, професор Л.М. Малоштан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серцево-судинна патологія посідає провідне місце в структурі захворювань внутрішніх органів. Кожен рік у світі реєструють близько 50 мільйонів летальних випадків, які є наслідком захворювань міокарду (Зыков А.А. и соавт., 2001).

Останнім часом в Україні патологія серця складає 64% від загальної кількості захворювань та 1/3 всіх випадків первинної інвалідності (Спаська Г.О., 2003; Талаева Т.В. и соавт., 2003). Атеросклероз, стенокардія, інфаркт міокарду стали серйозною загрозою для населення нашої країни. Зокрема, в Україні показник летальності від ішемічної хвороби серця залишається одним з найбільш високих серед країн Європи. У 2003 році він склав 658,0 на 100000 населення, що на 9,3% більше, ніж у 2000 році (Сычев О.С. и соавт., 2004). Сучасні лікарські засоби, які використовуються для лікування захворювань серцево-судинної системи, здебільшого мають низку побічних ефектів. У зв'язку з цим перед науковцями постає актуальна проблема розробки та дослідження безпечних та ефективних препаратів для застосування в кардіології.

Дослідженнями, які проведені останніми роками, встановлено, що в патогенезі захворювань міокарду важливу роль відіграє активація процесів вільнорадикального окиснення (ВРО), які призводять до ушкодження та загибелі кардіоміоцитів (Ланкін В.З., Тіхазе А.К., 2000). Виходячи з цього, в комплексній терапії захворювань найбільш широке застосування знаходять лікарські засоби з антиоксидантними властивостями, зокрема флавоноїдної структури, а саме препарат кверцетин (Головнев ВА., 2001; Ковалев В.Б., 2001; Рябушко М.М., 2001; Бєленічев І.Ф. та співавт., 2002). Численними експериментальними та клінічними дослідженнями доведені антиоксидантні, мембранопротекторні, кардіопротекторні, протизапальні, гіполіпідемічні властивості існуючих лікарських форм кверцетину (гранули, порошок, розчин для ін`єкцій) (Чекман І.С., 2000; Каліман П.А., 2001; Кисліченко В.С., Вороніна Л.М., 2002; Загородний М.І., 2003; Вдовенко Н.В., 2004). Однак пероральні лікарські форми кверцетину (гранули, порошок) мають певні недоліки. Зокрема, вони майже нероз-чинні у воді, що зумовлює їх низьку біологічну доступність та значно зни-жує ступінь позитивних клінічних ефектів (Ковальов В.Б. та співавт., 1999).

Враховуючи вищевикладене, актуальним є вивчення та експериментальне обгрунтування доцільності застосування при захворюваннях серцево-судинної системи нової ін'єкційної ліпосомальної форми кверцетину – препарату ліпофлавон, що розроблена вченими Інституту фармакології та токсикології АМН України.

Дана дисертаційна робота присвячена фармакологічному вивченню ін`єкційної ліпосомальної форми кверцетину – препарату ліпофлавон.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету МОЗ України на тему: "Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх застосування в медичній практиці" (№ державної реєстрації 0103U000478) та Проблемної комісії "Фармація" МОЗ та АМН України (протокол №32 від 17.03.04 р.).

Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є експериментальне вивчення ліпофлавона як кардіопротекторного засобу для обгрунтування доцільності його використання при серцево-судинних захворюваннях.

Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити такі завдання:

  • теоретично обґрунтувати доцільність застосування ліпофлавону

при серцево-судинній патології;

  • провести скринінгові дослідження кардіопротекторної активності

ліпофлавону на моделі субхронічного ураження міокарду;

  • дослідити кардіопротекторні властивості ліпофлавону на

катехоламін- та вазопресинобумовлених моделях ураження

міокарду;

  • порівняти кардіопротекторну активність ліпофлавону, кверцетину

та корвітину;

  • вивчити протизапальні і гіполіпідемічні властивості ліпофлавону в

порівнянні з кверцетином;

  • дослідити вплив ліпофлавону на процеси вільнорадикального

окиснення та стан антиоксидантної системи при серцево-

судинних захворюваннях.

Об`єктом дослідження є препарат ліпофлавон, випуск якого налагоджен ЗАТ "Біолік" (м. Харків).

Предметом дослідження є фармакологічні властивості (кардіопротекторна, протизапальна, гіполіпідемічна активність) ліпофлавону.

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи були використані фармакологічні, біохімічні, фізичні, гістологічні методи дослідження та методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлена та експериментально доведена кардіопротекторна активність ліпофлавона, що переважає таку препарата порівняння кверцетину. З'ясовано ефективну дозу ліпофлавона за кардіопротекторною активністю. Доведено гальмівний вплив ліпофлавона на процеси вільнорадикального окиснення та його позитивну дію на стан антиоксидантної системи. Вперше отримано, що ліпофлавон проявляє більш виражені мембранопротекторні, антиоксидантні властивості, ніж пероральна форма кверцетину (порошок). Вперше доведена наявність протизапальної та гіполіпідемічної дії в ліпофлавону, яка більш виражена, ніж у кверцетина. Проведені дослідження дозволили рекомендувати ліпофлавон для клінічного вивчення з метою розширення асортименту кардіопротекторних лікарських засобів. Подано заявку на винахід № а 2005 12442 від 23.12.2005 року.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати стали обгрунтуванням доцільності використання ліпофлавону при захворюваннях серцево-судинної системи (міокардитах, кардіоміопатіях, інфаркту міокарду). Ліпофлавон рекомендовано Державним фармакологічним центром МОЗ України до медичного застосування при лікуванні гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії, міокардитів. Ліпофлавон рекомендован як кардіопротекторний засіб хворим на рак молочної залози ІІ-ІІІ стадії при проведенні курсу хіміотерапії, що включає протипухлинні препарати з високим рівнем кардіотоксичності: доксорубіцин, фторурацил, циклофосфан (Реєстраційне посвідчення ДФЦ МОЗ України № UA/3581/01/01 від 14.09.05 р. № 469).


 
 

Цікаве

Загрузка...