WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

Таким чином, проведені нами дослідження продемонстрували не лише високу поширеність ГГЦ та інших метаболічних факторів ризику серед пацієнтів з ЦВП, але й дали змогу виявити найбільш небезпечні в прогностичному плані поєднання цих факторів. Важливою причиною підвищеного рівня ГЦ є дефіцит вітамінів B12, B6 та B2, тому існують перспективи корекції цього фактору ризику препаратами вітамінів. ГГЦ, дисліпідемії, запальний та АФС можуть слугувати предикторами розвитку і прогресування ЦВП.

ВИСНОВКИ

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає у встановленні закономірностей змін рівня гомоцистеїну у хворих з ЦВП в залежності від тяжкості перебігу та локалізації інсульту, з'ясуванні взаємодії гіпергомоцистеїнемії з іншими факторами ризику та оцінці вкладу недостатності вітамінів B12, B6, і B2 у формування цих факторів.

 2. Виявлено високу поширеність метаболічних факторів ризику як серед практично здорових осіб, так і серед пацієнтів з ЦВП. У порівнянні з здоровими особами у них значно частіше (від 3 до 7 разів) реєструвались підвищені рівні гомоцистеїну, загального холестерину та тригліцеридів, низький рівень холестерину в ліпопротеїнах високої щільності, високі значення маркерів запалення (С-реактивного білку та інтерлейкіну-6) та антитіл до кардіоліпіну і бета-2-глікопротеїну 1. Більш масштабні зміни зазначених маркерів виявлялись у пацієнтів з інсультами, ніж у хворих з транзиторними ішемічними атаками.

 3. В гострому періоді інсульту реєструвались мінімальні рівні ліпідів та гомоцистеїну, які поступово зростали, перевищуючи в періоді віддалених наслідків вихідні значення на 10–30%. Запальна реакція, навпаки, найбільше маніфестувала в гострому періоді, хоча вона і не зникала в подальшому (рівень С-реактивного білку та інтерлейкіну-6 в гострому періоді перевищував такий у періоді віддалених наслідків на 45 та 28%, відповідно). Частка осіб з дисліпідеміями, гіпергомоцистеїнемією, маркерами запалення та антифосфоліпідними антитілами серед пацієнтів з інсультом в каротидному басейні в 2–3 рази перевищувала таку серед хворих з вертебро-базилярною його локалізацією.

 4. Важкий перебіг ЦВП доволі тісно поєднувався з метаболічними порушеннями, а особливо з гіпергомоцистеїнемією. Серед пацієнтів з повторним інсультом, порівняно з первинним, зростала частка осіб з високими рівнями гомоцистеїну (100 і 42%, відповідно), антифосфоліпідних антитіл (66,6 і 23,8%, відповідно), інтерлейкіну-6 (62,5 і 32,9%, відповідно), загального холестерину (75 і 39,8%, відповідно) та тригліцеридів (37,6 і 17%, відповідно).

 5. Тяжкий стан хворих в гострому періоді інсульту асоціювався з високими рівнями С-реактивного білку та інтерлейкіну-6 (сила впливу 25,43,07 та 28,13,06%, відповідно). В подальшому більш глибокий неврологічний дефіцит, порушення когнітивних функцій і зниження м'язової сили в паретичних кінцівках реєструвались у хворих з гіпергомоцистеїнемією, дисліпідеміями, наявністю маркерів запалення. Порушення пізнавальної діяльності більшою мірою визначались високим рівнем гомоцистеїну (сила впливу 31,11,77%), а зниження м'язової сили — рівнем інтерлейкіну-6 (сила впливу 23,21,35%).

 6. Комбінування гіпергомоцистеїнемії з підвищеним вмістом С-реактивного білку та інтерлейкіну-6, а особливо з антифосфоліпідними антитілами, є предиктором підвищеного ризику виникнення повторних інсультів. Якщо, у пацієнтів з асоціацією ліпідних факторів ризику повторні інсульти зустрічались лише у 12,5% осіб, то при комбінуванні гіпергомоцистеїнемії з маркерами запалення, чи з антифосфоліпідними антитілами їх було 27,3 та 45,8%, відповідно.

 7. Наявність у хворих з ЦВП артеріальної гіпертензії, ожиріння і паління тютюну збільшувала частоту метаболічних факторів ризику, однак лише поєднання ЦВП з ішемічною хворобою серця підвищувало її в 2–4 рази. Серед осіб з гіпергомоцистеїнемією, дисліпідеміями та антифосфоліпідними антитілами переважають особи чоловічої статі віком 50–59 років.

 8. У хворих з транзиторними ішемічними атаками, а особливо з інсультами, в 2–3,5 рази частіше реєструвався дефіцит вітамінів B12, B6, B2, ніж серед осіб контрольної групи, причому у 50% пацієнтів з інсультами мала місце полівітамінна недостатність. Найбільш тісно вміст вітамінів B12, B6 та B2 корелює (r= 0,55, 0,63 та 0,55, відповідно) з рівнем гомоцистеїну і меншою мірою з вмістом ліпідів. Максимальні зміни рівня гомоцистеїну та ліпідів виникали у осіб з комбінованим дефіцитом двох чи трьох вітамінів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою раннього виявлення пацієнтів з високим ризиком прогресування ЦВП до лабораторно-діагностичного комплексу обстеження хворих доцільно включити визначення рівня ГЦ, маркерів запалення та аФЛ.

2. В клінічній практиці слід враховувати, що прогностично найбільш несприятливим є комбінування метаболічних факторів ризику, а серед них поєднання ГГЦ з запальним та особливо з АФС.

3. Всім хворим, у яких діагностовано підвищений рівень ГЦ, доцільно визначати вміст вітамінів В12, В6 та В2, що безпосередньо причетні до його обміну, а у випадку виявлення їх недостатності призначати пацієнтам відповідні вітамінні препарати.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Безсмертна Г.В. Гулевата Л.Т. Комплексна реабілітація інвалідів з церебро-васкулярною патологією.: Методичні рекомендації. – Вінниця, 2004. – 48с. (внесок дисертанта є основним і полягає в розробці, впровадженні та оформленні методичних рекомендацій).

 2. Безсмертна Г.В. Метаболічні фактори ризику судинних захворювань у хворих з різними типами ішемічного інсульту // Лікарська справа. – 2005. – № 7. – С.12–17.

 3. Безсмертна Г.В. Метаболічні фактори ризику у хворих з транзиторними ішемічними атаками та в різні періоди ішемічного інсульту // Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4. – № 3. – С.6–12.

 4. Безсмертна Г.В. Метаболічні фактори ризику у хворих з ішемічним інсультом // Український медичний часопис. – 2005. – № 4(48). – С.79–82.

 5. Безсмертна Г.В. Роль вікових і статевих чинників у поширеності та вираженості метаболічних факторів ризику розвитку судинних захворювань головного мозку // Ліки України. – 2005. – № 9. – С.113–116.

 6. Безсмертна Г.В. Зв'язок рівнів гомоцистеїну, ліпідів і маркерів запалення зі ступенем важкості перебігу ішемічного інсульту // Ліки України. – 2005. – № 10(99). – С.125–128.

 7. Пентюк О.О., Луцюк М.Б., Андрушко І.І., Шевчук С.В., Безсмертна Г.В., Оболенська М.Ю. Гіпергомоцистеїнемія, поширеність серед здорових та хворих на судинні ураження, зв'язок зі станом вітамінів В2, В6 та В12 та поліморфізмом за геном метилентетрагідрофолатредуктази // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т. 9. – № 2. – С.189–192. ( приймала безпосередню участь в обстеженні хворих та підготовці матеріалів до друку).

 8. Вернигородська М.В., Безсмертна Г.В. Дуплексне сканування судин мозку у хворих на ішемічний інсульт // Актуальні питання ангіологічних доплерографічних досліджень: Матер. наук.-практ. конференції. – Київ, 2005. – С.16–17. (особисто приймала участь в обстеженні хворих, проведенні аналізу даних та формулюванні висновків).

 9. Безсмертна Г.В. Роль клінічних факторів ризику і причин розвитку ішемічного інсульту в медичній реабілітації хворих на церебро-васкулярну патологію // Інноваційні діагностичні технології в медико-соціальній експертизі та реабілітації інвалідів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2005. – С.181-183.

 10. Безсмертна Г.В. Зміни обміну гомоцистеїну як фактор ризику ішемічного інсульту // Сучасні аспекти медицини невідкладних станів: Матеріали симпозіуму (IV школа–семінар) для лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф і лікарів неврологів. – Київ, 2006. – С. 7–8.

 11. Деклараційний пат. 2003031896 України, UA 7 А61N1/10. Спосіб діагностики ризику розвитку атеросклерозу. Пат. 2003031896 України, UA 7 А61N1/10 / Шевчук С.В., Безсмертна Г.В. (Україна). - № 64172 А; Заявл. 03.03.2003; Опубл. 16.02.2004; Бюл. № 2. – (особисто приймала участь в обстеженні хворих, проведенні аналізу отриманих результатів, оформленні заявки).

 12. Деклараційний пат. 20040705413 України, UA 7 А61В17/00. Спосіб діагностики ризику виникнення ішемічного інсульту. Пат. 20040705413 України, UA 7 А61В17/00 / Безсмертна Г.В. (Україна). - № 5110; Заявл. 06.07.2004; Опубл. 15.02.2005; Бюл. № 2.

 13. Деклараційний пат. 20040705400 України, UA 7 А61N1/10. Спосіб прогнозування перебігу ішемічного інсульту. Пат. 20040705400 України, UA 7 А61N1/10 / Безсмертна Г.В. (Україна). - № 5108; Заявл. 06.07.2004; Опубл. 15.02.2005; Бюл. № 2.


 
 

Цікаве

Загрузка...