WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати поглиблюють існуючі уявлення щодо патогенезу ЦВП за рахунок встановлення домінуючої та потенціюючої дії ГГЦ за умов її комбінування з іншими метаболічними факторами ризику.

Рівень ГЦ, ліпідів, маркерів запалення та аФЛ можуть слугувати предикторами перебігу інсульту та тяжкості його наслідків. Знайдені специфічні прояви дії метаболічних факторів ризику. Рівень ГЦ та аФЛ в найбільшій мірі асоціюється з ризиком повторного інсульту та розвитком когнітивних порушень після інсульту, тоді як вміст ІЛ-6 краще відображає тяжкість гострого періоду та зниження м'язової сили після інсульту.

Оцінка метаболічних факторів ризику дозволяє виділити групи пацієнтів з найбільш несприятливим прогнозом перебігу інсульту, які потребують більш інтенсивного лікування та спостереження.

Встановлено, що у більшості хворих з ЦВП має місце вітамінний дефіцит і визначена провідна роль недостатності вітамінів B12, B6 та B2 в формуванні ГГЦ.

Пропонується діагностичний комплекс обстеження хворих з ЦВП, який включає, поряд з оцінкою традиційних факторів ризику, визначення рівнів ГЦ,

антитіл проти бета-2-глікопротеїну 1 та кардіоліпіну, С-реактивного білку (СРБ) та ІЛ-6 і дозволяє виявляти пацієнтів з найбільш небезпечними поєднаннями.

Отримані результати можуть бути впроваджені в роботу неврологічних, нейрохірургічних клінік, в практику сімейного лікаря та навчальний процес в медичних вузах.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора є основним і полягає в виборі теми дисертації, напрямку, обсягу та методів дослідження, в постановці мети та формуванні завдань. Дисертанткою зроблено патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури з обраної теми, планування та проведення досліджень. Самостійно обстежено 183 хворих з ЦВП та 167 осіб контрольної групи. Проведено статистичну обробку та аналіз даних, написано всі розділи дисертації, сформульовано висновки та запропоновано практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження. Біохімічна частина досліджень виконана за участю завідувача кафедри загальної та біоорганічної хімії Вінницького національного медичного університету професора Пентюка О.О.

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації доповідались на спільному засіданні кафедр медицини невідкладних станів, кафедр неврології №1 та неврології №2 КМАПО імені П.Л. Шупика (2004), протокол №14 від 03.06.2004 р, вченій раді Українського Державного НДІ реабілітації інвалідів (2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів" (Вінниця, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інноваційні діагностичні технології в медико-соціальній експертизі і реабілітації" (Дніпропетровськ, 2005), Всеукраїнській біохімічній конференції (Чернівці, 2005), науково-практичній конференції Українського Доплерівського клубу "Актуальні питання ангіологічних доплерографічних досліджень" (Київ, 2005), на симпозіумі лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф і лікарів–неврологів (Київ, 2006). Апробація дисертації відбулась 27.12.2005 р. на спільному засіданні кафедр медицини невідкладних станів, неврології №1, 2, рефлексотерапії КМАПО імені П.Л. Шупика та відділу реабілітації інвалідів Українського НДІ реабілітації інвалідів.

Публікації. По темі дисертації опубліковано 9 наукових праць, 6 з яких у виданнях, рекомендованих ВАК України (5 — самостійні), видані методичні рекомендації, затверджені МОЗ України, отримано 3 патенти на винаходи.

Обсяг та структура дисертації. Повний обсяг дисертації складає 203 сторінок, основний зміст викладений на 135 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, огляду літератури, викладу методів дослідження та характеристики обстежених хворих, 3 розділів власних спостережень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури, який містить 335 джерела, з них 66 — кирилицею і 269 — латиницею. Робота ілюстрована 4 рисунками і 64 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Для досягнення мети дослідження нами обстежено 183 хворих з ЦВП. Основну групу склали 153 пацієнти з ішемічним інсультом і 30 хворих — з транзиторними ішемічними атаками (ТІА.). В групу контролю увійшли 167 практично здорових осіб, з відсутністю скарг з боку внутрішніх органів та систем, обтяженого сімейного анамнезу, шкідливих звичок. В основній групі було 85 чоловіків та 98 жінок; в контролі — 78 та 89, відповідно. Вік хворих основної та контрольної груп був від 30 до 56 років. Гострий період інсульту діагностовано у 29 хворих, ранній відновний — у 39, пізній відновний — у 35, резидуальний (віддалені наслідки) — у 50 осіб. У 135 осіб інсульт був наслідком уражень басейну каротидних, а у 18 — вертебро-базилярних судин. У 88 осіб ішемічний інсульт розвинувся вперше, у 41 хворого інсульту передували ТІА і ще у 24 пацієнтів інсульт був повторним. Всім хворим з ЦВП у відповідності до програми дослідження було проведено всебічне загальносоматичне, неврологічне, клініко-інструментальне обстеження.

Для визначення тяжкості ішемічного інсульту застосовували загальновизнані стандартизовані шкали оцінки стану пацієнтів. В гострому періоді ішемічного інсульту користувались шкалою NIH (National Institutes of Health Stroke Scale) [Белова А.Н.,2002].

З метою оцінки ступеня інвалідизації та функціональних можливостей хворих в ранньому відновному, пізньому відновному та резидуальному періодах інсульту використовували шкалу Ренкіна [Белова А.Н., 2004].

Когнітивні функції пацієнтів з перенесеним інсультом оцінювали за допомогою Міні-Ментал Тесту [Белова А.Н., 2004].

Визначення м'язової сили здійснювалось за шестибальною шкалою оцінки м'язової сили [Белова А.Н., 2004].

Дослідження м'язового тонусу виконували шляхом пальпації м′язів та оцінки їх рефлекторної скоротливості при повторних пасивних рухах в суглобі. Ступінь спастичності оцінювали за модифікованою шестибальною шкалою Ашфорта [Белова А.Н., 2004].

Для проведення біохімічних досліджень кров отримували з ліктьової вени з 800 до 900 годин ранку натщесерце після 12-годинного утримання від їжі. Вміст загального холестерину (ЗХ), холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) в сироватці крові визначали уніфікованими методами [Калашникова Л.А., и соавт., 2005]. Вміст холестерину в ліпопротеїнах низької щільності (ЛПНЩ) розраховувався за формулою Friedwald: Холестерин ЛПНЩ = ЗХ — Холестерин ЛПВЩ — [0,45 х ТГ]

Вміст ГЦ в плазмі крові визначався методом високоефективної рідинної хроматографії на апараті Hewlett Packard (США) після відновлення дисульфідів ГЦ трибутилфосфіном та наступною їх дериватизацією з парахлормеркурібензоатом [Ільченко О.В., и соавт., 2002].

Забезпеченість вітаміном B2 (рибофлавіном) визначалась за активністю глутатіонредуктази еритроцитів (флавінзалежний фермент) та приростом його активності при додаванні коферменту ФАД [Спиричев В.Б., 1984].

Рівень вітаміну B6 (піридоксину) визначався за активністю аспартатамінотрансферази (АсАТ) еритроцитів (піридоксинзалежний фермент) та приростом його активності при додаванні піридоксальфосфату, тобто пірідоксальфосфатний ефект (ПАЛФ-ефектом) [Спиричев В.Б., 1984].

Вміст вітаміну B12 оцінювали за рівнем екскреції метилмалонової кислоти, яка визначалась в сечі шляхом діазотування з паранітроаніліном [Снегирева Л.В., и соавт.,1972].

Рівень СРБ в сироватці крові визначали кількісно імуноферментним методом (набори фірми ИМТЕК, Росія).

Вміст інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) визначали імуноферментним методом [Brailly H., et all., 1994] з використанням стандартних наборів фірми IMMUNOTECH, Франція.

Вміст антикардіоліпінових антитіл ізотипу IgGвизначали імуноферментним методом з використанням комерційного набору фірми "Trinity Biotech Captia", США — Ірландія.

Вміст антитіл до β2-глікопротеїну 1 класів IgG, IgА, IgМвизначали імуноферментним методом з використанням комерційного набору фірми "ORGenTec GmbH", Німеччина.


 
 

Цікаве

Загрузка...