WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

6. Патент № 6880, Україна, А61К7/16. Зубний еліксир /Косенко К.М., Терешина Т.П., Близнюк Г.О., Мозгова Н.В. - Заявл. 15.12.2004; Опубл. 16.05.2005. – Бюл. № 5.

7. Косенко К.Н., Терешина Т.П., Близнюк А.А. Несколько аспектов рационального применения средств гигиены полости рта // Дентальные технологии. – 2004. - № 6 (19). – С. 4-7. Участь дисертанта в аналізі наукової літератури і даних власних досліджень, підготовці статті до друку.

8. Близнюк А.А. Стратегия гигиены полости при обострении заболеваний пародонта // Материалы 1-й международной славянской конференции молодых ученых стоматологов. – Одесса. – 2002. – С. 13-14.

9. Близнюк Г.О. Вплив комплексу "Восход" на перекисне окислення ліпідів в умовах експериментального пародонтиту // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти. – Харків. – 2003. – С. 11.

10. Близнюк Г.О. Вплив комплексу "Восход" на імунологічні показники ротової порожнини хворих на генералізований пародонтит, що загострився // Матеріали ІІ (ІХ) з'їзду Асоціації стоматологів України. – Київ. – 2004. - С. 196.

11. Застосування сучасних засобів гігієни для догляду за порожниною рота при захворюваннях пародонта: Метод. рекомендації /Терешина Т.П., Косенко К.М., Чумакова Ю.Г., Мозгова Н.В., Близнюк Г.О., Мезінова Л.Г. – Одеса, 2002. – 28 с.

12. Експериментальне вивчення токсичної дії та специфічної ефективності засобів для догляду за порожниною рота: Метод. рекомендації /Терешина Т.П., Косенко К.М., Левицький А.П., Мозгова Н.В., Близнюк Г.О. – Київ, Фарм. центр МОЗ України, 2003. – 42 с.

13. Клиническое изучение средств для ухода за полостью рта: Метод. рекомендации /Косенко К.Н., Терешина Т.П., Левицкий А.П., Мозговая Н.В., Близнюк А.А. – Киев, Фарм. центр МЗ Украины, 2004. – 29 с.

АНОТАЦІЯ

Близнюк Г.О. Обґрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, 2006.

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню принципів догляду за порожниною рота хворими із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту, що полягають в застосуванні раціонального методу чистки зубів, використанні спеціальної зубної щітки і лікувально-профілактичних зубної пасти та зубного еліксиру, позначених як комплекс "Восход".

Обґрунтовано рецептури й розроблено нову зубну пасту "Восход універсал" і зубний еліксир "Восход" із введенням до складу рослинних екстрактів, вітамінів та інших біологічно активних речовин цілеспрямованої патогенетичної дії на тканини пародонта. Розроблено новий метод чистки зубів, що полягає в найбільш дбайливому відношенні до запалених ясен.

Проведені експериментальні та клінічні дослідження показали, що застосування розробленого комплексу індивідуальної гігієни порожнини рота поліпшує гігієнічний стан порожнини рота, сприяє більш швидкій ліквідації запального процесу в тканинах пародонта, нормалізації гомеостазу й мікробіоценозу порожнини рота, зниженню рівня ПОЛ й протеолітичної активності ротової рідини, ослабленню напруженості клітинних і гуморальних факторів місцевого імунітету порожнини рота, що дозволяє рекомендувати його для використання хворими із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту.

Ключові слова: генералізований пародонтит, гігієна порожнини рота, зубна паста, зубний еліксир, зубна щітка, метод чистки зубів.

АННОТАЦИЯ

Близнюк А.А. Обоснование принципов рациональной гигиены полости рта у больных с обострившимся течением генерализованного пародонтита. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Институт стоматологии АМН Украины, г. Одесса, 2006.

Диссертационная работа посвящена обоснованию принципов ухода за полостью рта больными с обострившимся течением генерализованного пародонтита, которые заключаются в применении рационального метода чистки зубов, использовании специальной зубной щетки и лечебно-профилактических зубной пасты и зубного эликсира, обозначенных как комплекс "Восход".

Обоснованы рецептуры и разработаны новая зубная паста "Восход универсал" и зубной эликсир "Восход" с введением в состав растительных экстрактов, витаминов и других биологически активных веществ целенаправленного патогенетического действия на ткани пародонта.

Предложен новый метод чистки зубов в период обострения генерализованного пародонтита, суть которого в применении зубной щетки со специальными конструктивными особенностями, которая устанавливается под углом к шейке зуба, и выполнении чистящих движений по определенной схеме. Это способствует уменьшению болевых ощущений и предупреждает травмирование воспаленных десен.

В эксперименте на "перекисной" модели пародонтита установлено, что применение комплекса "Восход" способствует снижению протеолитической активности ротовой жидкости (в 2,5 раза) и уровня перекисного окисления липидов в тканях пародонта (на 55 %), а также уменьшению деструктивных процессов в альвеолярной кости (снижение степени атрофии альвеолярного отростка на 23 %).

Установлено, что применение разработанного комплекса индивидуальной гигиены полости рта у больных с обострившимся течением генерализованного пародонтита нач.-I степени улучшает гигиеническое состояние полости рта, способствует быстрой ликвидации воспалительного процесса в тканях пародонта, нормализации гомеостаза и микробиоценоза полости рта, снижению уровня ПОЛ и протеолитической активности ротовой жидкости, ослаблению напряженности клеточных и гуморальных факторов местного иммунитета полости рта, что позволяет повысить эффективность и сократить сроки лечения, а также добиться стойкой стабилизации патологического процесса в тканях пародонта, что подтверждается результатами клинических исследований в отдаленные сроки наблюдения.

Доказано, что зубная паста "Восход универсал" способствует снижению повышенной чувствительности шеек зубов при воспалительно-дистрофических заболеваниях пародонта, как в период активного лечения пародонтита при обострении заболевания, так и межрецидивный период (эффективность 100%).

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, гигиена полости рта, зубная паста, зубной эликсир, зубная щетка, метод чистки зубов.

ANNOTATION

Bliznyuk A.A. The substantiation of the principles of the rational oral hygiene in patients with acute generalized periodontitis.– A manuscript.

Dissertation for the candidate of medical sciences degree in speciality 14.01.22 – Dentistry. - Institute of Dentistry of AMS of Ukraine, Odessa, 2006.

This thesis is devoted to the substantiation of the principles of oral hygiene in patients with acute generalized periodontitis, which consist in the rational method of teeth brushing, the use of the special tooth brush and treatment and prophylactic toothpaste and dentifrice water, marked as complex "Voskhod".

The formulas are grounded and the new toothpaste "Voskhod universal" and dentifrice water "Voskhod" with introduction of vegetable extracts, vitamins and other bioactive components of pathogenetic influence on periodontal tissues, into its contents were elaborated. The new method of tooth brushing, consisting in sparing treatment of inflamed gums, was worked out.

The held experimental and clinical studies have shown, that the use of the elaborated method of complex of oral hygiene improves hygienic state of oral cavity, favors the quicker liquidation of inflammation in periodontal tissues, normalization of homeostasis and microbiocenose of oral cavity, reduction of LPO level and proteolytic activity of oral liquid, slackening of tension of cellular and humoral factors of oral local immunity. All these allow recommending its application in patients with acute generalized periodontitis.

Key words: generalized periodontitis, oral hygiene, toothpaste, toothbrush, dentifrice water, the method of tooth brushing.

1 Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику, д-ру мед. наук, проф. К.М. Косенко та д-ру мед. наук Т.П. Терешиній за консультативну допомогу.

2 Автор висловлює глибоку вдячність співробітникам вищезгаданих установ за консультативну та практичну допомогу при виконанні досліджень.


 
 

Цікаве

Загрузка...