WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

Вперше показана можливість використання показника активності ферменту аспартаттрансамінази в ротовій рідині як діагностичного біохімічного маркера ступеня запалення в тканинах пародонта.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено практичні рекомендації з використання комплексу методів і засобів лікувально-профілактичної гігієни порожнини рота хворими із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту, що включає раціональну чистку зубів, спеціальну зубну щітку, спеціально розроблені лікувально-профілактичні зубну пасту "Восход універсал" і зубний еліксир "Восход". Показано, що застосування даного комплексу прискорює клінічне одужання й поліпшує гігієнічний стан порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит.

Запропоновано новий метод чистки зубів у період загострення генералізованого пародонтиту, суть якого в застосуванні зубної щітки із спеціальними конструктивними особливостями, що встановлюється під кутом до шийки зуба, і виконанні чистящих рухів за певною схемою. Це сприяє зменшенню болючих відчуттів і попереджає травмування запалених ясен.

Встановлено, що тривале (протягом 1-2 міс.) використання зубної пасти "Восход універсал" викликає зменшення чутливості шийок зубів у хворих на генералізований пародонтит із синдромом гіперестезії твердих тканин зубів.

Модифіковано індекс гігієни Федорова-Володкіної для оцінки ефективності чистки зубів, що позначений як "індекс ефективності чистки" (ІЕЧ). Визначено параметри гарної, помірної й незадовільної очищувальної дії.

Запропоновано метод кількісної оцінки болючих відчуттів у яснах під час чистки зубів.

Розроблений комплекс індивідуальної гігієни порожнини рота для використання хворими із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту впроваджено у практику лікування хворих у відділі захворювань пародонта Інституту стоматології АМН України, у терапевтичних відділеннях обласних клінічних стоматологічних поліклінік м. Одеси та м. Херсона.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто зроблено патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури по обраній темі, проведені усі експериментальні й клінічні дослідження, узагальнені та проаналізовані отримані результати, проведена їх статистична обробка. Спільно з науковим керівником1 визначені мета й завдання дослідження, сформульовані основні висновки роботи.

Дисертант брала безпосередню участь у розробці рецептур та проведенні доклінічних випробувань зубної пасти "Восход універсал" і зубного еліксиру "Восход", створених колективом авторів лабораторії гігієни порожнини рота Інституту стоматології під керівництвом докт. мед. наук Т.П. Терешиної1.

Експериментальні та клініко-лабораторні дослідження виконані автором у лабораторії гігієни порожнини рота (зав. - докт. мед. наук Т.П.Терешина), у відділі захворювань пародонта (зав. - канд. мед. наук Ю.Г. Чумакова), в лабораторії біохімії відділу біотехнології (зав. - канд. біол. наук О.А. Макаренко), у віварії (зав. - І.В. Ходаков) Інституту стоматології АМН України; імунологічні – у централізованій імуно-вірусологічній лабораторії з діагностикою СНІДу Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції (зав. - Л.С. Котлик)2.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи повідомлені на І Міжнародній слов'янській конференції молодих учених стоматологів (Одеса, 2002); Науково-практичній конференції молодих учених, присвяченій 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків, 2003); ІІ (IX) з'їзді Асоціації стоматологів України (Київ, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання дитячої стоматології та ортодонтії" (Одеса, 2005), Міжнародному форумі стоматологів "Современные достижения стоматологии" "Одесса-Дента 2006" (Одеса, 2006).

Публікації. По темі дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 5 статей, у тому числі 4 статті у наукових виданнях, ліцензованих ВАК України, 2 Патенти України на винахід, 3 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, з'їздів, 3 методичні рекомендації.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 230 сторінках і складається із вступу, огляду літератури, описання об'єктів і методів дослідження, 3-х розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Фактичні дані наведені в 48 таблицях, ілюстровані 6 малюнками. Список літератури містить 436 першоджерел, серед яких 215 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Для вирішення поставленої мети та завдань дисертаційної роботи проведено комплекс експериментальних, клінічних і лабораторних досліджень. В експерименті використано 192 білих щура, у клінічних дослідженнях взяло участь 122 людини.

Експериментальні дослідження виконані з метою вивчення токсикологічних характеристик і специфічної ефективності зубної пасти "Восход універсал" і зубного еліксиру "Восход" згідно вимог ДержСанПіН (1999) і Державного фармакологічного центру МОЗ України (1996). Експерименти проводили на білих щурах місячного віку, які отримували повноцінний раціон віварію.

Пародонтопротекторну дію засобів гігієни порожнини рота вивчали на моделі "спонтанної" атрофії альвеолярної кістки (Пешкова Л.В. с соавт., 1982) та "перекисній" моделі пародонтиту (Козлянина Н.П., 1986). Перекисну модель відтворювали шляхом додавання до раціону віварію 5% від маси раціону переокисленого соняшникового масла, що має прооксидантні властивості. Умови проведення експерименту: чистка зубів тварин 1 раз у день 0,5 г пасти з наступним промиванням рота 25 мл води або полоскання рота 0,5 мл еліксиру, розведеному в 25 мл води. Тривалість експерименту – 70 діб.

По закінченню експерименту в щурів під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) на тлі пілокарпінової стимуляції (3 мг/кг) збирали ротову рідину. Потім проводили евтаназію, забір крові, виділяли зубо-щелепні блоки, одержували біоптати ясен для подальших біохімічних та морфометричних досліджень.

Ступінь атрофії альвеолярного відростка щелеп експериментальних тварин оцінювали за методом А.В. Ніколаєвої (1967).

У ротовій рідині та біоптатах ясен щурів визначали вміст малонового діальдегіду (МДА) (Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г, 1977); активність глутатіонредуктази (Путилина Ф.Е., 1982), глутатіонпероксидази (Ланкин В.З. с соавт., 1976, у модифікації Пахомовой В.А. с соавт., 1982), загальну протеолітичну активність (Барабаш Р.Д., Левицкий А.П., 1973).

Протизапальні властивості еліксиру вивчали на моделі запалення. Модель одержували шляхом нанесення на спинку язика розчина їдкого натру на 10 сек. Інтенсивність запального процесу оцінювали по різниці в масі взятого матеріалу в групах порівняння, при цьому про зниження запалення свідчить зменшення запального ексудату, що призводить до зменшення маси язика.

У клінічних дослідженнях взяли участь 122 людини, з них 26 осіб з інтактним пародонтом (10 для дослідження пародонтального статусу, 9 для оцінки очищувальної дії зубних щіток, 7 для вивчення чутливості зубів) і 96 хворих на ГП початкового-І ступеня (з них 86 із загостреним перебігом, 10 – з хронічним). Обстеженню підлягали особи без важкої супутньої патології.

Стан тканин пародонта оцінювали на підставі анамнезу, клінічного обстеження й визначення об'єктивних гігієнічних (ГІ Федорова-Володкіної, Гріна-Вермільона) і пародонтальних індексів: РМА, проби Шиллера-Писарева, індексу кровоточивості, середнього показника глибини пародонтальних карманів (ПК), наявності або відсутності гноєтечі (Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В, 2000). Результати усіх визначень розраховували кількісно і заносили у "Карту пародонтологічного обстеження". Для оцінки ступеня й характеру деструкції кісткової тканини альвеолярного відростка та уточнення діагнозу проводили рентгенологічні дослідження за методом (Рабухина Н.А., Аржанцев А.П., 1999).

Постановку діагнозу здійснювали відповідно до систематики хвороб пародонта М.Ф. Данилевського (1994).

Болючість ясен під час чистки зубів оцінювали шляхом опитування хворих і виражали в балах: 0 балів - відсутність болючих відчуттів; 1 бал – незначна локальна болючість ясен; 2 бали - незначні болючі відчуття у фронтальній і бічній ділянках ясенного краю; 3 бали - значні розлиті болючі відчуття ясен.

Схема лікувально-профілактичних заходів у хворих на генералізований пародонтит. Було сформовано 4 групи хворих на ГП. Хворим усіх груп була проведена базова терапія, що включала професійну гігієну порожнини рота, місцеву антимікробну і протизапальну терапію, за показаннями вибіркове пришліфування зубів. З усіма хворими проведені уроки правильного догляду за порожниною рота.


 
 

Цікаве

Загрузка...