WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БЛИЗНЮК Ганна Олександрівна

УДК 616.314.17-008.1+616.31-083

Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту

14.01.22 – стоматологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті стоматології АМН України, м. Одеса.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України

Косенко Костянтин Миколайович,

Інститут стоматології АМН України, директор

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Політун Антоніна Михайлівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, професор кафедри терапевтичної стоматології

- доктор медичних наук, професор Гулюк Анатолій Георгійович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургічної стоматології

Провідна установа:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра стоматології Інституту стоматології, МОЗ України, м. Київ

Захист відбудеться "3" липня 2006 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).

Автореферат розісланий "2" червня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З позиції сучасних уявлень про патогенез генералізованого пародонтиту (ГП), крім мікробного чинника (Ушаков Р.В., Царев В.Н., 1998; Дмитриева Л.Д., 2001; Чумакова Ю.Г., 2004; Piesold J. et all., 1999), все більшу значимість набувають порушення мікроциркуляції (Шаповалов В.Д., 1995; Gera I., 2004; Kerdvongbundit V. et all., 2003) та метаболічні зміни в тканинах пародонта (Белоклицкая Г.Ф.,1996; Мащенко И.С., Самойленко А.В., 1997), порушення місцевого й загального імунітету, зниження неспецифічної резистентності організму (Заболотний Т.Д. с соавт., 1995; Мащенко И.С., 2003).

При цьому досить істотними є структурно-функціональні зміни клітинних мембран, що виникають при порушенні процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), роль якого у розвитку генералізованого пародонтиту доведена (Козлянина Н.П., 1986; Воскресенский О.Н., Ткаченко Е.К., 1991; Sawamoto Y. et all., 2005).

Одним з важливих завдань сучасної клінічної пародонтології як і раніше залишається розробка й впровадження нових ефективних методів профілактики та лікування генералізованого пародонтиту. При цьому однією з головних цілей є подовження строків стабілізації патологічного процесу в пародонті (Иванов В.С., 1998; Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Мащенко И.С., 2003).

Численні наукові дослідження свідчать про зв'язок гігієни порожнини рота з патологією пародонта. Доведено, що відсутність або недостатній догляд за порожниною рота сприяє прогресуванню дистрофічно-запального процесу в пародонті (Улитовский С.Б., 2000; Merchant A. et all., 2002), і навпаки, раціональна гігієна з використанням засобів лікувально-профілактичної дії знижує інтенсивність і поширеність запальних захворювань пародонта (Улитовский С.Б., 2000.; Косенко К.Н., Терешина Т.П., 2003; Mantokoudis D. et. all., 2001; Dello Russo N., 2003; Ahnoux A. et all., 2003; Verma S., Bhat K.M., 2004).

Відомо, що раціональна гігієна порожнини рота передбачає диференційоване використання спеціальних методів і засобів індивідуальної гігієни в залежності від характеру перебігу і ступеня розвитку генералізованого пародонтиту у кожного конкретного пацієнта. Однак, дотепер практично відсутні рекомендації з догляду за ротовою порожниною в період загострення запальних захворювань пародонта. Не розроблені спеціальні засоби гігієни порожнини рота з обґрунтованим, цілеспрямованим впливом на тканини пародонта з урахуванням механізму розвитку загострення й особливостей клінічної картини ГП при цьому.

Це і визначило актуальність теми та послужило підставою для проведення даних досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану двох науково-дослідних робіт Інституту стоматології АМН України: "Експериментально-клінічне обґрунтування застосування в лікуванні стоматологічних захворювань нових препаратів та засобів для догляду за порожниною рота" (№ ДР 0199U001693, інв. № 0202U 006134) та "Розробка принципів та методів лікувально-профілактичних заходів захворювань порожнини рота" (№ ДР 0102U004090, інв. № 0205U000308). Здобувач була співвиконавцем окремих фрагментів вищевказаних тем.

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту шляхом цілеспрямованого використання в період загострення комплексу методів і засобів лікувально-профілактичної гігієни порожнини рота.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

1. Вивчити стан гігієни порожнини рота, тканин пародонта й особливості гомеостазу ротової порожнини у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту в порівняльному аспекті з хронічним перебігом.

2. Провести пошук й обґрунтувати застосування в терапії запальних захворювань пародонта ефективних біологічно активних речовин природного походження та на їхній основі розробити рецептури лікувально-профілактичних зубних паст й еліксиру для цілеспрямованого використання в період загострення пародонтиту.

3. Провести експериментальне дослідження нових лікувально-профілактичних засобів гігієни порожнини рота з метою вивчення їх специфічної ефективності й токсикологічних характеристик.

4. Розробити та обґрунтувати комплекс засобів і методів індивідуальної гігієни порожнини рота для цілеспрямованого використання хворими із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту.

5. Оцінити ефективність розробленого комплексу лікувально-профілактичної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту в період активного пародонтологічного лікування та у віддалений термін спостереження.

Об'єкт дослідження – тканини пародонта, ротова рідина експериментальних тварин і хворих на генералізований пародонтит.

Предмет дослідження – розробка, обґрунтування й оцінка ефективності комплексу методів і засобів лікувально-профілактичної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту.

Методи дослідження: експериментальні на тваринах – морфометрічні (оцінка ступеня атрофії альвеолярного відростка щелеп), токсико-гігієнічні (оцінка токсикологічних показників зубної пасти та зубного еліксиру); клініко-рентгенологічні – оцінка гігієнічного стану порожнини рота і тканин пародонта у хворих на ГП; мікробіологічні – вивчення мікрофлори пародонтальних карманів; біохімічні – оцінка стану системи ПОЛ-АОС і протеолітичної активності в ротовій рідині й тканинах пародонта експериментальних тварин і хворих на ГП; імунологічні – оцінка факторів імунної та неспецифічної резистентності ротової порожнини хворих на ГП; функціональні – оцінка швидкості слиновиділення та ступеня міграції лейкоцитів у ротову порожнину хворих на ГП; статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше науково обґрунтовано і розроблено новий методичний підхід по догляду за порожниною рота хворими у період загострення генералізованого пародонтиту, що полягає в застосуванні раціонального методу чистки зубів, використанні спеціальної зубної щітки та лікувально-профілактичних зубної пасти й зубного еліксиру, позначених як комплекс "Восход".

Обґрунтовано рецептуру й розроблено нову зубну пасту "Восход універсал" (патент України № 50350А від 15.10.2002 р.) і зубний еліксир "Восход" (патент України № 6880 від 15.12.2004 р.) із введенням до складу рослинних екстрактів, вітамінів та інших біологічно активних речовин цілеспрямованої патогенетичної дії на тканини пародонта.

В експерименті на моделі пародонтиту в щурів встановлена виражена пародонтопротекторна дія комплексу "Восход" та його нормалізуючий вплив на гомеостаз ротової порожнини.

Показано, що застосування розробленого комплексу індивідуальної гігієни порожнини рота в період активного пародонтологічного лікування у хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту поч.-I ступеня поліпшує гігієнічний стан порожнини рота, сприяє більш швидкій ліквідації запального процесу в тканинах пародонта, нормалізації гомеостазу й мікробіоценозу порожнини рота, зниженню рівня ПОЛ і протеолітичної активності ротової рідини, ослабленню напруженості клітинних і гуморальних факторів місцевого імунітету порожнини рота, що дозволяє підвищити ефективність і скоротити строки лікування, а також домогтися стійкої стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта, що підтверджується результатами клінічних досліджень у віддалений термін спостереження.


 
 

Цікаве

Загрузка...