WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комбіноване лікування хворих на рак оперованого шлунка (автореферат) - Реферат

Комбіноване лікування хворих на рак оперованого шлунка (автореферат) - Реферат

Показники виживаності хворих з рецидивом раку шлунка залежно від методу лікування

Критерій

Групи хворих

Виживаність ( %)

1-річна

2-річна

3-річна

4-річна

5-річна

N0-1

M0

РЕКШ+ХТ

92,94,9

56,09,5

48,59,6

33,69,1

22,48,0

ПТ+РЕКШ

83,37,6

37,59,9

33,39,6

29,29,3

20,88,3

РЕКШ

48,97,5

19,46,0

14,65,4

9,74,6

4,93,3

N1

M0

РЕКШ+ХТ

90,06,7

50,011,2

40,011,0

30,010,3

25,09,7

ПТ+РЕКШ

81,08,6

38,110,6

33,310,3

28,69,9

19,18,6

РЕКШ

42,48,6

14,06,2

10,55,6

3,53,4

00

Таблиця 4

Медіана виживаності хворих з рецидивом раку шлунка залежно від методу лікування

Критерій

Групи хворих

Медіана (у місяцях)

N0-1M0

РЕКШ+ХТ

32,62,6

ПТ+РЕКШ

20,30,8

РЕКШ

11,81,7

N1M0

РЕКШ+ХТ

24

ПТ+РЕКШ

19,52,3

РЕКШ

8,81,4

ВИСНОВКИ

 1. Недотримання онкологічних стандартів при первинному хірургічному лікуванні хворих на рак шлунка є причинами виникнення ранніх рецидивів у куксі шлунка.

 2. Лікувальна допомога хворим на рак шлунка значно ефективніше надається у спеціалізованих онкологічних установах, ніж у лікарнях загальної лікувальної мережі, про що свідчить удвічі більший строк безрецидивного перебігу хвороби (38,55,7 місяця проти 17,12,9 місяця; P<0,001).

 3. У хворих з рецидивом раку шлунка без віддалених метастазів застосування ад'ювантної хіміотерапії достовірно поліпшує дворічну виживаність на 21,1 %, п'ятирічну – на 6,2 %, а при наявності регіонарних метастазів відповідно на 18,6 % та на 15,3 %. Неоад'ювантна променева терапія у хворих з метастазами в регіонарних лімфовузлах достовірно збільшує п'ятирічну виживаність на 10,5 %.

 4. Застосування ад'ювантної хіміотерапії у хворих на первинний рак оперованого шлунка достовірно поліпшує дворічну виживаність при відсутності віддалених метастазів на 33,5 %; при відсутності регіонарних метастазів – на 11,4 %; при наявності регіонарних метастазів – на 34,8 %. Відзначена тенденція до збільшення п'ятирічної виживаності.

 5. При відсутності віддалених метастазів медіана виживаності хворих на рецидив раку шлунка є більшою при застосуванні ад'ювантної хіміотерапії – у 2,8 раза (32,62,6 місяця проти 11,81,7 місяця; p<0,001); неоад'ювантної променевої терапії – у 1,7 раза (20,30,8 місяця проти 11,81,7 місяця; p<0,001).

 6. У хворих на первинний рак оперованого шлунка без віддалених метастазів при застосуванні ад'ювантної хіміотерапії медіана виживаності у 2,7 раза більша порівняно з хірургічним методом лікування (40,42,8 місяця проти 14,82,2 місяця; p<0,001).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При виконанні дистальної субтотальної резекції шлунка необхідно видаляти ретропілоричну та параезофагеальну клітковину з лімфатичними вузлами; перев'язка лівої шлункової артерії повинна здійснюватися на рівні її відходження від черевного стовбура; для контролю радикальності операції необхідно брати зрізи з кукси шлунка та дванадцятипалої кишки.

 2. Гастректомія повинна бути стандартом оперативного лікування при інфільтративній формі росту раку шлунка будь-якої локалізації та при локалізації раку в тілі шлунка.

 3. Після виконання реконструктивної екстирпації кукси шлунка з приводу раку оперованого шлунка при наявності метастазів у регіонарних лімфовузлах, середньому та низькому ступені диференціації пухлини, інфільтративній формі росту доцільним є призначення ад'ювантних курсів поліхіміотерапії в загальній кількості від двох до шести.

 4. При розвитку рецидиву раку шлунка проведення передопераційного курсу променевої терапії показано у хворих з наявністю двох або більше наступних критеріїв: вік до 60 років, інфільтративна форма росту пухлини, низький ступінь диференціації рецидиву, поширення рецидиву на абдомінальний відділ стравоходу, метастатичне ураження регіонарних лімфатичних вузлів.

 5. Комбіновані методи лікування хворих на рак оперованого шлунка (неоад'ювантну променеву терапію або ад'ювантну хіміотерапію) недоцільно призначати при наявності наступних критеріїв: екзофітний ріст пухлини, високий ступінь диференціації, відсутність регіонарних метастазів, дефіцит маси тіла понад 10 %, гіпопротеїнемія з рівнем загального білка нижче 60 г/л, вік хворих понад 70 років, тяжка супутня патологія серцево-судинної системи.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Бардаков Г. Г., Ерко И. П. Формирование инвагинационного пищеводно-кишечного анастомоза при реконструктивной экстирпации культи желудка // Клінічна хірургія. – 2005. – № 7. – С. 9 – 11. (Автором проведені формування анастомозу за розробленою методикою проаналізовані безпосередні результати використання цього типу анастомозу на практиці).

 2. Щепотін І. Б., Бардаков Г. Г. Спосіб реконструкції шлунково-кишкового тракту після екстирпації кукси шлунка та гастректомії. Патент № 3192 UA; Заявл. 26.03.2004; Опубл. 15.10.2004. – Бюл. № 10, 2004 р. (Здобувачем проведено патентно-інформаційний пошук та узагальнення матеріалів).

 3. Бардаков Г. Г., Єрко І. П. Спосіб реконструкції шлунково-кишкового тракту після екстирпації кукси шлунка та гастректомії. Патент № 3498 UA; Заявл. 26.03.2004; Опубл. 15.11.2004. – Бюл. № 11, 2004 р. (Автором проведені формування анастомозу за розробленою методикою проаналізовані безпосередні результати використання цього типу анастомозу на практиці).

 4. Щепотін І. Б., Бардаков Г. Г., Єрко І. П.Комбіноване лікування хворих на рецидив раку шлунка // Онкологія. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 275 – 279. (Здобувачем здійснені відбір, обстеження та лікування хворих на рецидиви раку шлунка, проведена статистична обробка результатів з обчисленням показників виживаності хворих).

 5. Ерко И. П., Бардаков Г. Г., Молошок А. А., Захаров Н. П. Послеоперационный панкреатит у больных раком желудка после радикальной операции с лимфодиссекцией D-2 // Клінічна хірургія. – 2004. – № 11 – 12. – С. 31 – 32. (Здобувачем проведено лікування хворих на рак шлунка та рак оперованого шлунка з аналізом післяопераційних ускладнень).

 6. Щепотин И. Б., Бардаков Г. Г., Ерко И. П. Комбинированное лечение рецидивов рака желудка // Материалы IX Российского онкологического конгресса. – М., 2005. – С. 185 – 186. (Здобувачем здійснені відбір, обстеження та лікування хворих на рецидиви раку шлунка, проведена статистична обробка результатів з обчисленням показників виживаності хворих).

 7. Shchepotin I. B., Ugrinov O., Grinevich Y., Rozumej D., Gulac L., Bardakov G., Evans S. R. T. Superselective intra-arterial chemotherapy for advanced nonresectable gastric cancer // Gastric cancer in the world 2003: 5th International Gastric Cancer Congress. – Rome, 2003, abstract № 147. (Здобувачем проведено узагальнення та статистична обробка результатів).

АНОТАЦІЯ

Бардаков Г. Г. Комбіноване лікування хворих на рак оперованого шлунка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07. – онкологія. – Інститут онкології АМН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена питанням комбінованого лікування хворих на рак оперованого шлунка з використанням неоад'ювантної променевої терапії, ад'ювантної хіміотерапії у поєднанні з радикальним оперативним втручанням. Рак оперованого шлунка поєднує дві патології з різним патогенезом: первинний рак оперованого шлунка, що виникає після резекції шлунка з приводу доброякісних захворювань та рецидиви раку шлунка після дистальної субтотальної резекції шлунка.


 
 

Цікаве

Загрузка...