WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комбіноване лікування хворих на рак оперованого шлунка (автореферат) - Реферат

Комбіноване лікування хворих на рак оперованого шлунка (автореферат) - Реферат

Результати власних досліджень та їх обговорення. Отримано результати лікування 186 хворих на первинний рак оперованого шлунка. Розподіл за статтю був наступним: чоловіків 163 (87,62,4 %), жінок – 23 (12,42,4 %). Вік хворих коливався у межах 25–76 років. Середній вік – 57,71,3 років.

З приводу ВХ за методикою Більрот–І прооперовано 49 (26,33,2 %), за методикою Більрот–ІІ – 137 (73,73,2 %) хворих. ВХ ДПК в анамнезі була у 53 (28,53,3 %). ВХ шлунка в анамнезі зустрічалась частіше та була відмічена у 133 (71,53,3 %) пацієнтів.

За гістологічною класифікацією у обстежених хворих переважала аденокарцинома – 165 (88,7 %); недиференційований рак – у 21 (11,3 %) хворого. Серед залозистого раку перснеподібно-клітинний рак був у 21 (12,7 %), аденокарцинома різного ступеня диференціації – у 144 (87,3 %) хворих. За ступенем диференціації переважав низькодиференційований рак: G1 – 11 (5,91,7 %), G2 – 39 (21,03,0 %), G3 – 115 (61,83,6 %), G4 – 21 (11,32,3 %). Розподіл хворих за формою росту раку був наступним: екзофітна форма – у 16 (8,62,1 %), ендофітна – 139 (74,73,2 %), змішана – у 31 (16,72,7 %) хворих.

Локалізація раку відносно відділів кукси шлунка була наступна: кардіальний відділ – у 31 (16,82,7 %), середня частина кукси шлунка – у 36 (19,32,9 %), зона гастроентероанастомозу – у 94 (50,53,7 %), тотальне ураження кукси шлунка – у 25 (13,42,5 %) хворих.

Розподіл хворих по групах залежно від методу лікування був наступним: група РЕКШ+ХТ – 45 хворих, група ПТ+РЕКШ – 8 хворих (враховуючи невелику кількість хворих у цій групі, обчислення показників виживаності не проводилось), група РЕКШ – 70 хворих. Симптоматичні операції та пробні лапаротомії виконано 63 хворим.

Стан лімфатичних вузлів оцінювали наступним чином: відсутність регіонарних метастазів рN0 – 34 (18,3 %); наявність метастазів у регіонарних лімфатичних вузлів відзначена у переважної більшості хворих – рN1 – 152 (81,7 %). Віддалені метастази (рM1) були у 59 (31,7 %), і відсутні (рM0) – у 127 (68,3 %) хворих.

Групи РЕКШ+ХТ та РЕКШ за критеріями N0-1M0, N0M0, N1M0 були однорідними щодо ступеня інвазії пухлиною стінки кукси шлунка (рT), ступеня диференціації пухлини (G), розподілу хворих за віком та статтю, що дало нам підстави порівнювати показники виживаності хворих.

Серед 186 пацієнтів реконструктивна екстирпація кукси шлунка виконана 123 (66,13,5 %), симптоматичні операції з накладанням різних видів обхідних анастомозів – 17 (9,12,1 %), експлоративна лапаротомія – 46 (24,73,2 %) хворим. Радикальна операція виконана 115 (93,52,2 %), паліативна – 8 (6,52,2 %) хворим.

Розповсюдження раку на навколишні органи та структури було виявлено у 96 (51,63,7 %) пацієнтів. Частота поширення раку на навколишні органи без урахування їх комбінацій була наступною: стравохід – 46 (47,95,1 %); підшлункова залоза – 35 (36,54,9 %); ліва частка печінки – 29 (30,24,7 %); поперечно-ободова кишка – 27 (28,14,6 %); заочеревинна клітковина – 17 ( 17,73,9 %); брижа поперечно-ободової кишки – 8 (8,32,8 %); селезінка – 5 (5,22,3 %); корінь брижі кишечника – 4 (4,22,0 %); аорта – 3 (3,11,8 %); діафрагма – 2 (2,11,5 %); легеня – 1 (1,01,0 %); черевна стінка – 1 (1,01,0 %).

Комбіновані операції виконано 47 (38,24,4 %) хворим. Частота виконання комбінованих операції без урахування комбінацій органів, на які поширюється пухлина, була наступною: резекція поперечно-ободової кишки – 21 (44,77,2 %); резекція черевного відділу стравоходу – 18 (38,37,1 %); атипова резекція лівої частки печінки – 12 (25,56,4 %); дистальна панкреатспленектомія – 10 (21,35,9 %); атипова резекція легені – 1 (2,12,1 %); резекція діафрагми – 1 (2,12,1 %).

Серед хворих, яким була виконана реконструктивна екстирпація кукси шлунка за розробленими методиками, післяопераційні ускладнення виникли у29 (23,6 %) хворих: перитоніт – у 8 (6,5 %); пневмонія – у 5 (4,1 %); піддіафрагмальний абсцес – у 4 (3,3 %); неспроможність швів стравохідно-кишкового анастомозу – у 4 (3,3 %); нагноєння рани – у 3 (2,4 %); панкреатит – у 3 (2,4 %); спайкова кишкова непрохідність – у 2 (1,6 %); неспроможність швів товстокишкового анастомозу – у 2 (1,6 %); тромбоемболія легеневої артерії – у 2 (1,6 %); гостра постгеморагічна анемія – у 1 (0,8 %); гостра серцева недостатність – у 1 (0,8 %); неспроможність швів міжкишкового анастомозу – у 1 (0,8 %); стресова виразка тонкої кишки з перфорацією – у 1 (0,8 %); тромбофлебіт – у 1 (0,8 %).

Післяопераційна смертність після виконання реконструктивної екстирпації кукси шлунка складала 7,3 % (9 хворих): після типових операцій післяопераційна смертність – 3,8 % (3 хворих), після комбінованих – 12,8 % (6 хворих).

Показники виживаності хворих на первинний рак оперованого шлунка наведені в таблицях 1, 2. Достовірне збільшення показників виживаності при використанні ад'ювантної ХТ порівняно з контрольною групою хворих (при N0-1M0) отримали в однорічній виживаності – на 9,9 % (84,45,4 % проти 63,16,0 %; р<0,01), у дворічній – на 33,5 % (77,86,2 % проти 32,35,8 %; p<0,001), у трирічній – на 27,2 % (61,27,4 % проти 21,55,1 %; p<0,001) та у чотирирічній виживаності – на 6,4 % (37,47,7 % проти 18,54,8 %; p<0,05).

Достовірне збільшення показників виживаності при відсутності регіонарних метастазів (N0M0) при використанні ад'ювантної ХТ порівняно з контрольною групою хворих спостерігали лише у дворічній виживаності на 11,4 % (78,611 % проти 43,812,4 %; p<0,05).

Таблиця 1

Показники виживаності хворих на первинний рак оперованого шлунка

залежно від методу лікування

Кри-терій

Групи хворих

Виживаність (%)

1-річна

2-річна

3-річна

4-річна

5-річна

N0-1

M0

РЕКШ+ХТ

84,45,4

77,86,2

61,27,4

37,47,7

31,67,5

РЕКШ

63,16,0

32,35,8

21,55,1

18,54,8

15,44,5

N0

M0

РЕКШ+ХТ

78,611

78,611

64,312,8

46,914,1

37,514,1

РЕКШ

62,512,1

43,812,4

37,512,1

31,311,6

25,010,8

N1

M0

РЕКШ+ХТ

87,16,0

77,47,5

60,09,0

33,39,1

29,28,8

РЕКШ

63,36,9

28,66,5

16,35,3

14,35,0

12,34,7

Достовірне збільшення показників виживаності при наявності регіонарних метастазів (N1M0) порівняно з контрольною групою хворих спостерігали в однорічній виживаності – на 10,9 % (87,16,0 % проти 63,36,9 %; p<0,05), у дворічній виживаності – на 34,8 % (77,47,5 % проти 28,66,5 %; p<0,001), у трирічній – на 29,4 % (60,09,0 % проти 16,35,3 %; p<0,001). Отже застосування ад'ювантної ХТ було найбільш ефективним у хворих з регіонарними метастазами.

Таблиця 2

Медіана виживаності хворих на первинний рак оперованого шлунка

залежно від методу лікування

Критерій

Групи хворих

Медіана (у місяцях)

N0-1M0

РЕКШ+ХТ

40,42,8

РЕКШ

14,82,2

N0M0

РЕКШ+ХТ

40,7+1,4

РЕКШ

16

N1M0

РЕКШ+ХТ

38,72,5

РЕКШ

14,21,7

Незалежно від стану регіонарних лімфовузлів п'ятирічна виживаність мала лише тенденцію до збільшення, але достовірно не відрізнялася у досліджуваній (РЕКШ+ХТ) та контрольній групах.

Медіана виживаності була у 2,7 раза більшою у групі РЕКШ+ХТ, ніж у контрольній, та не залежала від ураження метастазами регіонарних лімфатичних вузлів (40,42,8 місяця проти 14,82,2 місяця; p<0,001).

Рецидиви раку шлунка

Результати власних досліджень та їх обговорення. Отримано результати лікування 171 хворого з рецидивом раку шлунка. У хворих, які були відібрані для дослідження, рецидив виник у проксимальній куксі шлунка після виконання дистальної субтотальної резекції шлунка з приводу раку шлунка. Більшість обстежених хворих складали чоловіки – 128 (74,93,3 %), жінок було 43 (25,13,3 %). Вік хворих коливався у межах 29–81 рік. Середній вік хворих становив 52,71,5 роки.


 
 

Цікаве

Загрузка...