WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (автореферат) - Реферат

Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (автореферат) - Реферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського, МОЗ України. – Сімферополь, 2006.

Дисертація присвячена вивченню таких основних напрямків: біологічних властивостей спинномозкової рідини як гуморального середовища центральної нервової системи, її ролі в регуляції функції жіночої репродуктивної системи, а також морфології яєчників та пов'язаних з ними показників фертильності поліестричних ссавців (білих щурів та свиней) в нормі та при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини лактуючих корів (як модель пригнічення функції яєчників, оскільки лактація є причиною фізіологічної ановуляції).

Вперше одержані нові наукові дані, які характеризують морфофункціональні зміни яєчників, а також показники фертильності білих щурів та свиней при парентеральному введенні прижиттєво взятої спинномозкової рідини великої рогатої худоби на різних етапах постнатального розвитку за допомогою фізіологічних, морфологічних, морфометричних, гістохімічних і статистичних методів дослідження. Вивчено вплив спинномозкової рідини на структуру та функцію яєчників за умови її введення в періодах новонародженості, статевого дозрівання та зрілому віці.

З'ясовано, що спинномозкова рідина лактуючих корів пригнічує функції репродуктивної системи самок поліестричних ссавців. Виявлені затримка приросту маси і термінів настання статевої зрілості, зміни естральних циклів (збільшення тривалості циклу, скорочення фази проеструсу, подовження еструсу і діеструсу), зниження показників фертильності, зміни органометричних показників гонад, а також співвідношення генеративних елементів і строми, показників фолікулогенезу, зміни гістотопографії ліпідів у гормоносинтезувальних структурах яєчника. При введенні спинномозкової рідини самкам свиней виявлені відсутність (припинення) естральних циклів та безплідність, морфологічною основою якої є ановуляція та активація атретичного процесу в яєчниках.

Ключові слова: спинномозкова рідина, яєчник, фертильність, естральні цикли, поліестричні ссавці.

АННОТАЦИЯ

Бессалова Е.Ю. Морфофункциональные изменения яичников млекопитающих животных при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Крымский государственный медицинский университет им С.И. Георгиевского, МЗ Украины. – Симферополь, 2006.

Диссертация посвящена изучению таких научных направлений: биологических свойств спинномозговой жидкости как гуморальной среды центральной нервной системы, ее роли в регуляции функции женской репродуктивной системы, а также морфологических особенностей яичников и связанных с ними показателей фертильности полиэстричных млекопитающих животных (белых крыс и свиней) в норме и при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости лактирующих коров (модель угнетения функции яичников, поскольку лактация является причиной физиологической ановуляции). Диссертация является научно-исследовательской работой, в которой впервые на большом экспериментальном материале изучены морфофункциональные изменения яичников, а также показателей фертильности белых крыс и свиней при парентеральном введении прижизненно взятой ксеногенной спинномозговой жидкости крупного рогатого скота на различных этапах постнатального развития. Использован комплексный подход, включающий физиологические, морфологические, морфометрические, гистохимические, математико-статистические методы исследования. Впервые изучено влияние спинномозговой жидкости на структуру и функцию яичника при условии ее введения в периодах новорожденности, полового созревания и зрелом возрасте. Предпринята попытка направленного использования прижизненно взятой спинномозговой жидкости в качестве естественного биологического агента, регулирующего фертильность самок млекопитающих.

Установлено, что спинномозговая жидкость крупного рогатого скота вне своего естественного резервуара оказывает выраженный ингибирующий эффект на показатели фертильности и детерминирует соответствующие морфологические изменения в яичниках крыс и свиней.

При введении ликвора самкам белых крыс выявлена задержка прироста массы, задержка сроков наступления половозрелости, изменения эстральных циклов. Введение ксеногенной спинномозговой жидкости вызывает увеличение продолжительности цикла, укорочение фазы проэструс, удлинение эструса и диэструса. При введении ксеногенной спинномозговой жидкости до наступления полового созревания удлиняется фаза диэструса, а введение ее половозрелым самкам вызывает выраженное удлинение фазы эструса, многократное введение вызывает максимальное удлинение эстральных циклов за счет стадии эструса (течки). При введении ксеногенной спинномозговой жидкости выявлено снижение показателей фертильности (увеличение длительности беременности, уменьшение количества крысят в приплоде, увеличение массы крысят при рождении и на протяжении первых 90 суток жизни). Изменения репродуктивных показателей более выражены при введении ксеногенной спинномозговой жидкости в первые сутки жизни, менее выражены - на 30 сутки и обратимы - на 90 сутки жизни.

Парентеральное введение ксеногенной спинномозговой жидкости вызывает принципиально единые морфологические изменения в яичниках крыс и свиней, связанные с регрессией паренхиматозных элементов, нарушением процессов фолликулогенеза, активацией стромальных компонентов. Степень выраженности и характер гистологических перестроек в яичниках зависят от возрастного периода животных, получавших ксеногенный ликвор. Максимальные изменения структуры яичников выявлены при введении ликвора на ранних этапах постнатального развития.

При однократном введении ксеногенной спинномозговой жидкости крысам до наступления полового созревания, происходит задержка роста яичников и дифференцировки их тканей. Однократное введение СМЖ после наступления полового созревания вызывает минимальный эффект. При многократном введении СМЖ половозрелым крысам вначале происходит увеличение числа растущих фолликулов с формированием крупных желтых тел, составляющих в дальнейшем основную массу паренхимы гонад, с последующей атрезией всех растущих фолликулов и ановуляцией. Репродуктивная функция при этом восстанавливается спустя 30 – 50 суток.

При введении спинномозговой жидкости самкам свиней в подопытной группе выявлено отсутствие (прекращение) эстральных циклов, бесплодие. Ановуляция вызвана блокированием роста полостных фолликулов на этапе селекции доминантных фолликулов, гибелью овоцитов, атрезией фолликулов с образованием атретических тел.

Знание указанных принципов необходимо для перспективы возможного использования ликвора как биологического субстрата (при изготовлении лекарственных препаратов в медицине, ветеринарии и животноводстве).

Ключевые слова: спинномозговая жидкость, яичник, фертильность, эстральные циклы, полиэстричные млекопитающие.

ANNOTATION

Bessalova Ye.Yu. Morfofunktional changes of mammals' animals' ovaries after injection of xenogenic cerebrospinal fluid. – Manuscript.

Dissertation for a Candidate degree in medical sciences on the speciality 14.03.01 – Normal anatomy. – The Crimean State Medical University named after S.I. Georgievsky, MPH of Ukraine. – Simferopol, 2006.

The thesis is devoted to revealing and studying of the morfofunctional changes of pigs' and rats' ovaries after parenteral injection of xenogenic cerebrospinal fluid (CSF) in different periods of postnatal development (newborn, immature, mature). Lactating cows aged 4-6 years after first calving were taken as CSF donors. The effect of SCF was studied by means of physiological, anatomical, histological and histochemical methods. It was found that CSF preparation caused different inhibiting effects on function and structure of pigs' and rats' ovaries – decrease of fertility, block of folliculogenesis and increase of lipids content in thecacytes and interstitial cells, changes oxidative-reduction process in the tissues, that is associated with the presence of broad spectrum of biological active substances in mammalian CSF.

The results of the research have been practiced during the training process at the department of human anatomy at the higher medical Universities of Ukraine. The results of dissertation investigation may be a predisposition for the collaboration of drug preparation on the base of cerebrospinal fluid.

Key words: cerebrospinal fluid, ovary, fertility, estral cycles, polyestric mammals' animals.

Автор висловлює щиру подяку професору В.О. Корольову за методичну допомогу під час експериментальних досліджень, професору О.К. Загорулько, професору М.П. Барсукову, доцентам Л.С. Георгієвській, В.В. Бондаренко та к. мед. н. В.В. Шаланіну за методичну допомогу під час морфологічних досліджень.

Підписано до друку 01.07.2006 р.

Формат 60х90 1/16.

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,9

Наклад 100 прим. Зам. № 78.

Друкарня ПП "Белопольский":

95000, м. Сімферополь, вул. Горького, 6.


 
 

Цікаве

Загрузка...