WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль матриксних металопротеїназ у розвитку процесів ремоделювання міокарду та порушеннях енергетичного обміну при метаболічному синдромі (автореферат) - Реферат

Роль матриксних металопротеїназ у розвитку процесів ремоделювання міокарду та порушеннях енергетичного обміну при метаболічному синдромі (автореферат) - Реферат

Встановлено залежність між кількістю ознак МС та якісною перебудовою міокарда. При зіставлені показників плазмових рівнів проММП-1, ТІМП-1 в комплексі з ехокардіографічними показниками виявлені їх потужні взаємозв'язки.

Визначено дисбаланс енергетичного забезпечення міокарда у хворих з різними типами ремоделювання ЛШ при МС. Доведені особливості порушень енергетичного балансу міокарда у хворих з "повним" МС та АГ з метаболічними порушеннями.

Практичне значення отриманих результатів. Дані, отримані при вивченні комбінацій розподілу компонентів ("повний" та "неповний") МС та їх впливу на структурно-функціональну перебудову міокарда можуть у подальшому бути використані для визначення механізмів ремоделювання ЛШ.

Встановлено, що у обстежених хворих з "повним" 4-х компонентним МС спостерігається найбільш несприятливий клінічний перебіг захворювання, формування концентричної та ексцентричної гіпертрофії ЛШ (КГЛШ та ЕГЛШ), що сприятиме удосконаленню комплексних схем лікування таких хворих.

Доведена можливість використання показників проММП-1 та ТІМП-1, як маркерів міокардіального фіброзу, що сприятиме поліпшенню діагностики ремоделювання міокарду хворих з МС. Показано, що їх зміни максимально пов'язані з такими показниками, як індекс маси міокарда (іММ), кінцевий діастолічний розмір (КДР). Отримані дані свідчили також про існування зв'язку між рівнем проММП-1/ТІМП-1 та формуванням певного типу ремоделювання міокарда.

Направленість змін енергетичного метаболізму у хворих з МС може застосовуватись в якості індикаторів призначення метаболічної терапії, а їх динаміку доцільно спостерігати для визначення терміну лікування.

Результати проведеного дослідження впроваджені в роботу терапевтичних відділень міських клінічних лікарень №11, №1 та №3 м. Харкова, а також Балаклеєвської, Богодухівської центральних районних лікарень Харківської області (5 актів впроваджень).

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено клінічні обстеження хворих з метаболічними порушеннями та контрольної групи відносно здорових осіб, в тому числі опитування, клінічне обстеження, розробка та заповнення формалізованих карт історій хвороби, науковий аналіз результатів загальноклінічних, біохімічних, радіоімунологічних, імуноферментних та ехокардіографічних досліджень. Дисертантом сформовано комп'ютерну базу даних, здійснено статистичну обробку отриманих результатів. Оформлення всіх розділів дисертаційної роботи, автореферату автором було проведено самостійно. У публікаціях, що надруковані в співавторстві здобувачем проводились відбір та загальноклінічні обстеження пацієнтів, аналіз отриманих даних, їх статистична обробка, підготовка та оформлення матеріалів до друку та доповідей.

Апробація результатів роботи. Основні положення й результати роботи представлені й обговорені на VII Національному конгресі кардіологів України (Київ, 2004), IV Українській конференцій молодих вчених, присвяченій пам'яті академіка В.В. Фролькіса (Київ, 2003), науково-практичній конференції "Сучасні питання кардіології" (Чернівці, 2004), науково-практичній конференції з міжнародною участю "Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині" (Харків, 2005), науково-практичній конференції "Сучасна медична наука обличчям до терапевтичної практики" (Харків, 2005), науково-практичній конференції, що присвячена виконанню програми "Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні. Національна стратегія упередження ускладнень коронарного синдрому та церебрального кровообігу" (Київ, 2006), XV з'їзді Європейського товариства з артеріальної гіпертензії (Мілан, 2005).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 робіт, з яких 6 у наукових журналах, рекомендованих ВАК України. Дисертант є автором корисного винаходу за темою: "Спосіб діагностики інтерстиціального фіброзу міокарда у хворих на гіпертонічною хворобу" Пат. 10763, МПК А61В5/02 Заявка №200505950 від 17.06.2005; Опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 132 сторінках машинописного тексту, ілюстрована 26 таблицями та 5 малюнками, вміщує 12 розрахункових формул і включає вступ, огляд літератури (4 підрозділи), власні спостереження (5 глав), та їх обговорення, висновки та практичні рекомендації. Список 259 використаних літературних джерел, з яких 55 – робіт вітчизняних авторів та країн СНД, 204 – закордонних авторів, надруковано на 25 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлених задач нами було обстежено 100 хворих з МС, які знаходились на лікуванні на базі терапевтичних відділень міської клінічної лікарні №11. У процесі обстеження у хворих були виявлені порушення ліпідного, вуглеводного обмінів. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб. Серед 100 хворих основної групи було 42 (42%) чоловіки та 58 (58%) жінок середнім віком 52,88,5 років. Серед 20 обстежених, що склали контрольну групу було 7 чоловіків (35%) та 13 жінок (65%). Середній вік обстежених контрольної групи склав 41,912,7 років.

Відповідно до наявності ознак МС (згідно класифікації ВООЗ) було виділено 4 групи хворих. До першої групи з 4-х компонентним МС (36 осіб, 36%) потрапили хворі з наявністю інсулінорезистентності, дисліпідемії, ожиріння та артеріальної гіпертензії. До другої групи з 3-х компонентним МС було включено 40 (40%) обстежених, у яких спостерігалась інсулінорезистентність, ожиріння та артеріальна гіпертензія. До третьої групи потрапили 12 (12%) обстежених, у яких спостерігалось інсулінорезистентність та артеріальна гіпертензія. До четвертої групи ми віднесли хворих, у яких була АГ з метаболічними порушеннями в вигляді ожиріння (12 осіб, 12%).

На основі результатів ехокардіографічного дослідження аналізувався структурно-функціональний стан міокарду та визначався характер його ремоделювання. ЕхоКГ проводилась з використанням медичного автоматизованого діагностичного комплексу "Radmir" (модель ТИ628А) за загальновизнаною методикою в М- і В-режимах ехолокації у відповідності із рекомендаціями Американського ехокардіографічного товариства (American Society of Echocardiography – ASE). Вимірювання здійснювалося в 3 послідовних серцевих циклах з подальшим усередненням отриманих даних. Маса міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) обчислювалась за допомогою формули, що ґрунтується на вимірюванні розмірів камер серця та стінок ЛШ в 1-ї стандартній позиції (М-режим ехолокації) та була виведена на основі співставлення результатів ЕхоКГ з даними вентрикулографії та аутопсії за формулою L.Teсholz (1976 р.). На підставі розрахунків індексу маси міокарда ЛШ (іММЛШ) та відносної товщини стінки ЛШ (ВТСЛШ) визначалися чотири типи геометричного ремоделювання ЛШ: нормальна геометрія ЛШ (НГЛШ), концентричне ремоделювання ЛШ (КРЛШ), концентрична гіпертрофія ЛШ (КГЛШ), ексцентрична гіпертрофія ЛШ (ЕГЛШ) (Ganau A. et al., 1992).

Визначення стану системи ММП-1/ТІМП-1 включало визначення рівню людської проММП-1, що проведено з використанням оригінального набору реактивів фірми Bindazyme (England); визначення рівню ТІМП-1 проведено з використанням набору реактивів фірми BioSourse Europe S.A.(Бельгія).

Вивчання ліпідів в плазмі крові включало визначення ЗХС, ТГ та ХС ЛПВЩ ферментативним методом з використанням наборів фірми "Ольвекс діагностикум" (Санкт-Петербург). Показники ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ та КА розраховувались за формулами Фрідвальда та А.Н. Клімова. Верхньою межею норми вважали критерій згідно рекомендаціям Українського наукового товариства кардіологів (2000).

Визначення концентрації імунореактивногоінсуліну проведено з використанням набору реактивів інституту біоорганічної хімії Національної академії наук Бєларусі (Мінськ) – рио-ИНС-ПГ-125І, який запропоновано для визначення імунореактивного інсуліну в плазмі крові людини методом радіоімунологічного аналізу "in vitro". В якості критерію інсулінорезистентності нами була використана гомеостатична модель НОМА (Homeostasis model assessment).

Вивчення енергетичного обміну міокарду включало визначення МВ-КФК, що проводили з використанням набору реактивів фірми HUMAN (Німеччина). Визначення молочної та піровіноградної кислоти проводили спектрофотометричним ферментативним методом.

Статистична обробка результатів дослідження проводилась із застосуванням процедур параметричного та непараметричного аналізу в залежності від характеру розподілу даних. Різниця між сукупностями даних визнавалася достовірною при рівні статистичної значимості (р) меншим за 0,05.


 
 

Цікаве

Загрузка...