WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження (автореферат) - Реферат

Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження (автореферат) - Реферат

Процедура прицільної автоматичної трепанобіопсії буде ефективною у разі дотримання наступних умов: а) голка входить в центральну або периферичну частину патологічного утворення так, щоб поперечний розмір пухлини співпадав із зазубриною внутрішньої частини голки; б) отримані тканинні примірники пухлини негайно поміщені у 10% розчин формаліну.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Божок Е.Н., Рогожин В.А. Интервенционные радиологические методы в предоперационной диагностике рака молочной железы // Збірка наукових робіт Асоціації радіологів України "Променева діагностика, променева терапія", Київ - 2001; №10. - С.158. (Автором виконано набір та обробку матеріалу, аналіз виявленої та верифікованої патології).

2. Божок Е.Н. Диагностические возможности прицельной чрезкожной пункционной биопсии системой "пистолет-игла" в выявлении злокачественных новообразований грудной железы // Збірка наукових робіт Асоціації радіологів України "Променева діагностика, променева терапія" - 2002; № 13. - С.139-143.

3. В.О. Рогожин, Є.М. Божок, М.І. Пилипенко. Алгоритм застосування інтервенційних радіологічних методів у передопераційній діагностиці раку грудної залози // УРЖ – 2002 - №10. – С. 134-137. (Автором виконано набір та обробку матеріалу, аналіз виявленої та верифікованої патології).

4. Е.Н. Божок. Опыт применения инвазивных лучевых методов исследования в диагностике рака грудной железы // Збірка наукових робіт Асоціації радіологів України "Променева діагностика, променева терапія" - 2003; № 15; с.67-73.

5. Е.Н. Божок. Значение инвазивных лучевых методов исследования в дифференциальной диагностике новообразований грудной железы // Збірка наукових робіт Асоціації радіологів України "Променева діагностика, променева терапія", УКР- 2003; с.157-160.

6. В.О. Рогожин, Є.М. Божок, М.І. Пилипенко. Прицільна тонкоголкова аспіраційна біопсія в диференційній діагностиці раку грудної залози // УРЖ – 2004 - №2. – С. 197-199. (Автором виконано набір та обробку матеріалу, аналіз виявленої та верифікованої патології).

АНОТАЦІЯ

Божок Є.М. Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23. – променева діагностика та променева терапія. – Інститут онкології АМН України, Київ, 2006.

Вивчені та проаналізовані основні рентгенологічні і ультразвукові ознаки пухлин грудної залози злоякісного і доброякісного характеру. Узагальнений аналіз результатів тонкоголкової аспіраційної біопсії і автоматичної трепанобіопсії під ультразвуковим і стереотаксичним наведенням показав, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації РГЗ, що не пальпується - 92%, що пальпується - 96%. Точність автоматичної трепанобіопсії у верифікації раку, що не пальпується - 94%, що пальпується - 98%. Узагальнений аналіз результатів цифрової стереотаксичної біопсії пухлин, які не пальпуються і не визначаються при УЗД, показав, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації РГЗ становить 90%, точність автоматичної трепан-біопсії - 98%. Розроблено алгоритм застосування малоінвазивних променевих методів дослідження для диференційної діагностики і верифікації РГЗ.

Ключові слова: рак грудної залози, рентгенівська мамографія, ультразвукове дослідження, аспіраційна біопсія, трепанобіопсія, стереотаксична біопсія.

АННОТАЦИЯ

Божок Е.Н. Дифференциальная диагностика и верификация рака грудной железы с использованием малоинвазивных лучевых методов исследования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – лучевая диагностика и лучевая терапия. – Институт онкологии АМН Украины, Киев, 2006.

Цельюработы явилось изучение диагностической эффективности малоинвазивных лучевых методов исследования в дифференциальной диагностике и верификации РГЖ.

Для достижения цели были намечены следующие задачи: 1. Систематизировать рентгенологические и ультразвуковые дифференциально-диагностические признаки рака грудной железы. 2. Изучить эффективность рентгеновской маммографии и ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике заболеваний грудной железы. 3. Оценить эффективность верификации непальпируемых и не определяемых ультразвуковым исследованием образований грудной железы при использовании цифровых стереотаксических тонкоигольной аспирационной биопсии и автоматической трепан-биопсии. 4. Оценить эффективность верификации пальпируемых и непальпируемых образований грудной железы при использовании тонкоигольной аспирационной биопсии и автоматической трепан-биопсии под контролем ультразвукового исследования. 5. Определить роль и место малоинвазивных лучевых методов исследования в алгоритме дифференциальной диагностики и верификации рака грудной железы.

Изучены результаты комплексного обследования грудных желез 321 женщины с использованием лучевых и малоинвазивных лучевых методов исследования.

По данным рентгеновской маммографии рак грудной железы был выявлен в 109 наблюдениях, что составило 94% от морфологически верифицированного рака. Точность маммографии в дифференциальной диагностике пальпируемого рака достигает 97%, непальпируемого рака - 92%. Среди новообразований доброкачественного характера наиболее сложными для диагностики были кисты – точность метода равна 78%, фиброаденомы - 90%. Дисгормональные пролиферативные заболевания по данным рентгеновской маммографии могут быть выявлены с точностью 92%.

Традиционное ультразвуковое исследование в В-режиме позволило нам выявить рак в 96 наблюдениях, что составило 83% от общего количества морфологически верифицированного рака. По данным нашего исследования, точность традиционного УЗИ в дифференциальной диагностике пальпируемого рака достигает 94%, непальпируемого рака - 83%. Среди самих распространенных новообразований доброкачественного характера УЗИ позволяет определять фиброаденомы и кисты с точностью, достигающей 99%.

Анализ результатов биопсии под контролем ультразвукового исследования показал, что точность процедуры тонкоигольной аспирационной биопсии в верификации непальпируемого рака грудной железы достигает 92%, пальпируемого рака - 96%. Точность автоматической трепан-биопсии достигает 94% при непальпируемом раке и 98% при клинически определяемом раке.

Анализ результатов цифровой стереотаксической биопсии непальпируемых и не определяемых при УЗИ новообразований показал, что точность тонкоигольной аспирационной биопсии в верификации рака грудной железы достигает 90%, точность автоматической трепан-биопсии - 98%.

Разработанный алгоритм применения современных малоинвазивных лучевых методов исследования позволяет в короткий термин (1-4 дня) и с высокой точностью определить характер новообразования грудной железы менее травматичным, чем хирургический, способом, без наложения швов и образования послеоперационных рубцов.

Ключевые слова: рак грудной железы, рентгеновская маммография, ультразвуковое исследование, аспирационная биопсия, трепан-биопсия, стереотаксическая биопсия.

SUMMARY

Bozhok Y.M.Differential diagnostic and verification Breast Cancer with Imaging-guided Interventional Breast Techniques. Manuscript.

Thesis for a Degree of Candidate of Medical Sciences on speciality 14.01.23. – radiation diagnosis and radiation therapy. – Institute of Oncology of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, 2006.

The basic radiological and ultrasonic attributes of diseases of the breast are studied and analysed. Diagnostic opportunities imaging guided breast biopsy are studied: Stereotactic and Ultrasound Fine Needle Biopsies and Core Needle Biopsies.

Sensitivity, specificity and accuracy of US-guided FNA biopsy in breast cancer diagnostics are respectively: 91,6%, 97,5% and 96% for palpation cancer, 96%, 83% and 92% - for nonpalpation cancer.

Sensitivity, specificity and accuracy of US-guided CN biopsy in breast cancer diagnostics are respectively: 97%, 100% and 98% for palpation cancer, 94%, 100% and 94% - for nonpalpation cancer.

Sensitivity, specificity and accuracy of Stereotactic guided FNA and CN biopsy in nonpalpation breast cancer diagnostics are respectively: 92,5%, 80%, 90% and 98%, 100%, 98% accordingly. On the basis of the given modern methods of beam diagnostics of Breast diseases, invasive beam methods of research the algorithm of application is developed for differential diagnostics and verification Breast Cancer.

Key words: breast cancer, X-Ray mammography, breast ultrasound, imaging guided breast biopsy, fine needle biopsy, core needle biopsy.


 
 

Цікаве

Загрузка...