WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження (автореферат) - Реферат

Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ

БОЖОК ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 618.19-006.6:616-089.163-073.75

Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження

14. 01. 23 - променева діагностика та променева терапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Науково-діагностичному центрі „Здоров'я літніх людей" АМН України.

Науковий керівник - доктор медичних наук

Рогожин Володимир Олексійович,

Директор НДЦ „Здоров'я літніх людей" АМН України.

Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор

Бабій Яків Степанович,

Київська медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри радіології;

- доктор медичних наук

Чешук Валерій Євгенович,

Державний медичний університет ім. О.О.Богомольця

.......................................МОЗ України, доцент кафедри онкології.

Провідна установа - Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України, м. Харків.

Захист відбудеться "25" травня 2006 р. о 13 годині 00 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 в Інституті онкології АМН України (03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту онкології АМН України (03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43).

Автореферат розісланий "18" квітня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук С.О. Родзаэвський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У структурі захворюваності злоякісними пухлинами в світі рак грудної залози (РГЗ) посідає третє місце після раку легень та раку шлунку [Заридзе Д.Г., 2002]. В Україні у структурі онкологічної захворюваності питома вага жінок, хворих на рак грудної залози, досягає 18,9%, а питома вага смертності від РГЗ - 19,9%, що представляє собою актуальну медичну та соціальну проблему [Федоренко З.П. і співавт., 2004].

Серед причин високої смертності в Україні від РГЗ необхідно виділити запізніле виявлення злоякісних пухлин і високий показник запущеності (IIIВ – IVст.), який є ведучим критерієм оцінки якості діагностики [Смоланка І.І. і співавт., 2004].

Виявлення та верифікація доклінічних форм раку покращує результати лікування та якість життя хворих на рак грудної залози [Дятченко О.Т. и соавт., 1993; Прокопенко С.П., 2000;Leborgne J.H., 2000; Saarela A.O., 2000]. Серед променевих методів обстеження головними для діагностики пухлин грудної залози є рентгенівська мамографія (РМГ) та ультразвукове дослідження (УЗД).

РМГ має потужні діагностичні можливості, однак у 5 - 15% випадків [Jarlman O., 1999] зустрічаються і псевдонегативні результати мамографії, а при локалізації пухлини в підключичній області, ретромамарному просторі та в області субмамарної складки псевдонегативні результати можуть досягати 30% [Веснин А.Г. и соавт., 1993].

Нешкідливість УЗД дозволяє застосовувати його в якості першого діагностичного метода у жінок віком до 30-35 років, вагітних та жінок з лактацією грудних залоз [Заболотская Н.В., 1995]. Однак є і обмеження можливостей УЗД - це труднощі з визначенням неінвазійних карцином, інвазійних карцином розміром менш ніж один сантиметр, низька інформативність у пацієнток з явищами жирової інволюції грудних залоз [Трофимова Е.Ю., 2000].

Використання в діагностичному алгоритмі високоякісних РМГ та УЗД надало можливість виявляти пухлини, які не пальпуються, що стало поштовхом для розробки і втілення в клінічну практику малоінвазивних променевих методів морфологічної верифікації без хірургічного втручання.

Морфологічна верифікація РГЗ перед проведенням лікування є обов'язковою вимогою для адекватного застосування комбінованих методів терапії. В Україні ще зовсім недавно головним методом верифікації пухлин грудної залози була секторальна резекція на операційному столі. Але хірургічна біопсія є самим коштовним компонентом у діагностичних програмах, часто супроводжується значним ризиком розвитку косметичних дефектів грудної залози і призводить до психологічної травми [Davies R.J. et al., 1993; Gisvold J.J. et al., 1994].

Серед малоінвазивних методів дослідження найбільшого поширення в світі набули тонкоголкова аспіраційна біопсія і автоматична трепанобіопсія. Однак єдиної думки про ефективність вище вказаних методів дослідження не існує [Jackson V.P., 1992; Al-Sobhi S.S. et al., 1999; Azavedo E., 1999; Brenner R.J., Lawrence W.B. et al., 2001].

В Україні проблема диференційної діагностики і верифікації РГЗ з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження дотепер є невизначеною. Недостатньо вивчені діагностичні можливості прицільної тонкоголкової аспіраційної біопсії, зовсім не використовувалась прицільна автоматична трепанобіопсія пухлин, які не пальпуються.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи НДЦ "Здоров'я літніх людей" АМН України "Розробка та удосконалення способів діагностики злоякісних новоутворень" (№ держреєстрації 0101U000887).

Мета дослідження. Вивчити ефективність малоінвазивних променевих методів дослідження в диференційній діагностиці і верифікації РГЗ.

Задачі дослідження:

  1. Систематизувати рентгенологічні та ультразвукові диференційно-діагностичні ознаки раку грудної залози.

  2. Вивчити ефективність РМГ і УЗД в диференційній діагностиці захворювань грудної залози.

  3. Оцінити ефективність верифікації пухлин, які не пальпуються і не визначаються при УЗД, методами цифрової стереотаксичної тонкоголкової аспіраційної біопсії (СТАБ) і стереотаксичної автоматичної трепанобіопсії (СТБ).

  4. Оцінити ефективність верифікації пухлин, які пальпуються і не пальпуються, методами ТАБ і автоматичної ТБ під контролем УЗД.

  5. Визначити роль і місце малоінвазивних променевих методів дослідження в алгоритмі диференційної діагностики і верифікації раку грудної залози.

Об'єкт дослідження: жінки з захворюваннями грудних залоз.

Предмет дослідження: малоінвазивні променеві методи дослідження.

Методи дослідження: клінічні – вивчення анамнезу, огляд і дослідження стану грудної залози методом пальпації; променеві – вивчення рентгенологічних і ультразвукових ознак утворень грудної залози; променеві малоінвазивні – диференційна діагностика утворень грудної залози; морфологічні – верифікація пухлин грудної залози; статистичні – аналіз та узагальнення одержаних даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі комплексного обстеження з використанням РМГ і УЗД, цифрового стереотаксичного та ультразвукового наведення вивчені діагностичні можливості прицільної тонкоголкової аспіраційної біопсії та автоматичної трепанобіопсії у диференційній діагностиці і верифікації пухлин грудної залози, які пальпуються і не пальпуються, доброякісного та злоякісного характеру. Спираючись на дані сучасних методів променевої діагностики захворювань грудної залози, визначені роль і місце малоінвазивних променевих методів дослідження в алгоритмі диференційної діагностики і верифікації РГЗ.

Практичне значення одержаних результатів. Визначені мамографічні та ультразвукові диференційно-діагностичні ознаки раку грудної залози допоможуть у диференційній діагностиці утворень доброякісного і злоякісного характеру за допомогою променевих методів дослідження.

Узагальнений аналіз результатів тонкоголкової аспіраційної біопсії і автоматичної трепанобіопсії під ультразвуковим і стереотаксичним наведенням дозволив розробити і обґрунтувати алгоритм застосування сучасних малоінвазивних променевих методів дослідження, який дозволяє в короткий термін (1-4 дні) і з високою вірогідністю визначити характер пухлини грудної залози менш травматичним, ніж хірургічний, способом, без накладення швів і утворення післяопераційних рубців, які нерідко призводять до деформації грудної залози і пов'язаних з цим труднощів з інтерпретацією даних подальших променевих методів обстеження.

Результати проведеного дослідження впроваджені у Науково-діагностичному центрі "Здоров'я літніх людей" АМН України.

Особистий внесок здобувача. Здобувачособисто виконав інформаційний пошук, провів аналіз та остаточну інтерпретацію одержаних результатів дослідження.

Вивчив і проаналізував особливості виконання цифрових стереотаксичних ТАБ і автоматичної ТБ.

Вивчив і проаналізував особливості виконання ТАБ і автоматичної ТБ під ультразвуковим наведенням.

Автор є безпосереднім виконавцем малоінвазивних променевих методів дослідження, проведених з метою диференційної діагностики і верифікації пухлин грудної залози.

Здобувач самостійно розробив і науково обґрунтував алгоритм диференційної діагностики і верифікації раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладені на II з'їзді онкологів країн СНД (Київ, 2000), науково-практичних конференціях "Діагностична та інтервенційна радіологія" (Івано-Франківськ, 2001; Донецьк, 2002), конференції молодих радіологів (Київ, 2003), Невському радіологічному форумі (Санкт-Петербург, 2003), Українському конгресі радіологів (Київ, 2003), науково-практичній конференції "Цитологічна і клінічна діагностика пухлин грудної порожнини та молочної залози" (Київ, 2004), науково-практичній конференції "Актуальні питання радіохемотерапії в онкології" (Полтава, 2004).


 
 

Цікаве

Загрузка...