WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін (автореферат) - Реферат

Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін (автореферат) - Реферат

Середній - 1,94;

Результати констатувального етапу дослідження у 2001 році підтвердили, що студенти перших курсів володіють незначним обсягом професійно-необхідних умінь і навичок (у тому числі й у сфері театральної педагогіки), відзначаються низьким рівнем загальної культури. Рівень вихідних даних сформованості педагогічного артистизму на початку експерименту у всіх студентів був майже однаковим.

Другий зріз рівня сформованості педагогічного артистизму було проведено у 2003 році (3 курс). Результати підтвердили позитивний характер змін у напрямку підвищення рівня сформованості артистичних творчих здібностей студентів експериментальних груп.

Оскільки рівень сформованості педагогічного артистизму не зводиться до суми окремих творчих здібностей педагога, то повністю його можна визначити лише у процесі безпосередньої взаємодії вчителя з учнями на уроці та в позаурочний час (виховний захід, концерт, вистава). Тому частина педагогічного експерименту (2005 рік) проводилась на базі шкіл, у яких студенти-п'ятикурсники гуманітарних факультетів проходили виробничу педагогічну практику. Методами спостереження, бесіди, опитування, анкетування методистів, вчителів та учнів визначались найбільш артистичні студенти. Ці дані були враховані при оцінюванні рівня сформованості педагогічного артистизму.

Одержані результати свідчать про значне зростання рівня сформованості педагогічного артистизму у студентів експериментальної групи: кількість студентів з низьким рівнем зменшилась з 82 % (2001) до 1 % (2005), у контрольних групах – з 81 % (2001) до 58 % (2005); з базовим рівнем в експериментальних групах зросла з 16 % (2001) до 39 % (2005), у контрольних групах – з 17 % до 33 %; кількість студентів з середнім рівнем досліджуваної якості в експериментальних групах зросла з 2 % (2001) до 48 % (2005), у контрольних групах – з 2 % (2001) до 9 % (2005). На високий рівень у 2005 році вийшло 12 % студентів експериментальних груп і 0 % контрольних.

За результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки.

1. На сучасному етапі розвитку професійної педагогічної освіти актуальними є дослідження спрямовані на вдосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя. Малодослідженим залишається питання комплексного, систематичного формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, у діяльності яких артистичні здібності проявляються найбільш яскраво. Тому існує необхідність удосконалення процесу підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів шляхом запровадження методів театральної педагогіки.

2. На основі теоретичного аналізу наукових джерел з педагогіки, психології, мистецтвознавства з'ясовано, що педагогічний артистизм як складова педагогічної майстерності – це комплекс професійно-значущих, взаємопов'язаних та взаємообумовлених якостей особистості вчителя, який забезпечує досконале володіння прийомами педагогічної техніки та навичками перевтілення, виразної, естетично-привабливої передачі навчального матеріалу з метою максимальної реалізації індивідуального потенціалу вчителя.

Визначено структуру педагогічного артистизму, яка містить мотиваційний, внутрішній і зовнішній компоненти. Розглянуто основні складові педагогічного артистизму: уяву, увагу, володіння вербальними й невербальними засобами комунікації, уміння керувати творчим самопочуттям. У дисертації визначено специфічні ознаки педагогічного артистизму вчителів гуманітарних дисциплін: переважання естетичного компонента педагогічної діяльності; особлива емоційно-експресивна манера педагогічного спілкування; художня освіченість педагога.

3. Застосування елементів театральної педагогіки, здобутків різних жанрів мистецтва з метою підвищення рівня професійної майстерності майбутніх педагогів має доцільний і вмотивований характер, оскільки сприяє виробленню й закріпленню у студентів артистичних, професійно-необхідних умінь і навичок, формуванню стійкої спрямованості на професійне й особистісне вдосконалення.

У дисертаційному дослідженні розроблена й обґрунтована технологія формування педагогічного артистизму, яка базується на засадах театральної педагогіки (елементах системи К.С. Станіславського, М.О. Чехова, Л.С. Курбаса, драмогерменевтики, драматизації) й реалізується при вивченні педагогічних дисциплін, у процесі роботи аматорського театру та сприяє ефективному розвитку артистичних, професійно-необхідних якостей студентів гуманітарних спеціальностей. Доведено, що впровадження технології сприяє інтенсифікації процесу підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності шляхом інтеграції предметів педагогічного циклу й здобутків театральної педагогіки.

4. Результати експериментальної роботи засвідчили ефективність розробленої технології формування педагогічного артистизму та підтвердили гіпотезу дослідження. Розроблені методичні рекомендації можуть бути використані при підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах.

Зазначимо, що в рамках нашої роботи розглянуто лише окремі аспекти проблеми формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, тому вона потребує подальшого ретельного дослідження в таких напрямках: визначення специфіки формування педагогічного артистизму вчителів природничо-математичних дисциплін; уточнення критеріїв та методів оцінки артистичних здібностей; підготовка науково-методичних кадрів до викладання театральної педагогіки як навчальної дисципліни; розробка інших ефективних технологій формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя.

Зміст і концептуальні положення дисертації викладені у таких публікаціях автора:

1. Будянський В.І., Будянський Д.В. Мистецтво виразного читання. – Суми, "Козацький вал", 2001. – 184 с. (авторськими є розділи "Техніка мовлення" та "Міміка, жест, мізансцена").

2. Будянський В.І., Будянський Д.В. Шкільний театр. – Суми "Козацький вал", 2002. – 184 с. (авторськими є розділи "Організація роботи драматичного гуртка" та "Вправи на вдосконалення акторської майстерності за системою К.С. Станіславського").

3. Будянський Д.В. Дидактичні засади європейської театральної педагогіки XVII століття // Педагогічні науки. Збірник наукових праць (частина перша). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2000. – С. 164 – 172.

4. Будянський Д.В. Формування педагогічного артистизму майбутніх вчителів-істориків при вивченні теми: "Визвольна війна українського народу середини ХVII століття" // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць: Ред. кол. Мороз О.Г. (голова), Гузій Н.В. (відп. ред.) та інші. – Вип. 9. – К.: НПУ, 2003. – С. 123 – 132.

5. Будянський Д.В. Формування почуття гумору як складової педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін // Освіта Донбасу: Науково-методичне видання, 2003. - № 4. – C. 90 – 93.

6. Будянський Д.В. Невербальні засоби комунікації як складові педагогічного артистизму // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2003. – С. 127 – 132.

7. Будянський Д.В. Використання елементів системи К.С. Станіславського у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць: Ред. кол. Мороз О.Г. (голова), Гузій Н.В. (відп. ред.) та інші. – Вип. 1 (11). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 138 – 147.

8. Будянський Д.В. Мистецтво мовлення вчителя як складова педагогічного артистизму // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2004. – С. 334 – 339.

9. Будянський Д.В. Драмогерменевтика як засіб формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін // Освіта Донбасу: Науково-методичне видання, 2005. – №4. – С. 106 – 110.


 
 

Цікаве

Загрузка...