WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комбіноване лікування хворих на поверхневий рак сечового міхура з використанням імунотропних препаратів (автореферат) - Реферат

Комбіноване лікування хворих на поверхневий рак сечового міхура з використанням імунотропних препаратів (автореферат) - Реферат

3. Вивчити вплив на імунну систему ендовезикального введення доксорубіцину після ТУР пухлини порівняно з групою пацієнтів, яким цей препарат не вводився;

4. Вивчити вплив передопераційного введення б-інтерферону на клітинну ланку імунітету та кількість імуноцитів з експресією рецепторів до IL-2, HLA-Dr та рецепторів апоптозу як складової антипухлинної резистентності;

5. Вивчити рівень цитокінів: г-інтерферону, IL-2, б-ФНП та IL-10 в передопераційному періоді у хворих на поверхневі пухлини сечового міхура та встановити їх зв'язок з клітинною ланкою імунітету та кількістю імуноцитів з експресією рецепторів до IL-2, HLA-Dr та рецепторів апоптозу як складової антипухлинної резистентності організму;

6. Встановити вплив передопераційного введення б-інтерферону на рівень цитокінів: г-інтерферону, IL-2, б-ФНП та IL-10 в післяопераційному періоді після ТУР пухлини та ендовезикальної хіміотерапії з метою оцінки протипухлинної резистентності організму;

7. Встановити взаємозв'язок між віддаленими клінічними результатами лікування у трьох групах хворих та станом їх клітинного імунітету та цитокінового статусу.

Об'єкт дослідження: хворі на поверхневий рак сечового міхура Ta-1-2aG1-2NхMх, здорові донори.

Предмет дослідження: наявність пухлини сечового міхура,імунний та цитокіновий статус, результати комбінованого лікування поверхневого раку сечового міхура.

Методи дослідження: клінічні; ультразвукове обстеження внутрішніх органів; променеві (оглядова, екскреторна урографія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія); цистоскопія; імунологічний (оцінка клітинного імунітету— загальної популяції (CD3+), Т-хелперів (CD4+), Т-кілерів-супресорів (CD8+), NK-клітин (CD16+), В-лімфоцитів (CD20+), імуноцитів з рецепторами до ІЛ-2 (CD25+), рецепторами апоптозу (CD95+) та рецепторами HLA-Dr, оцінка цитокінового статусу — г-інтерферону, IL-2, IL-10 та б-ФНП); статистична обробка даних за Ст'юдентом.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше з використанням панелі моноклональних антитіл до основних субпопуляцій лімфоцитів та імуноцитів з експресією рецепторів до IL-2, HLA-Dr та рецепторів апоптозу у хворих з поверхневими пухлинами сечового міхура до операції встановлено наявність дисбалансу Т-клітинних субпопуляцій лімфоцитів: зростання кількості Т-кілерів/супресорів і відповідно зниження співвідношення CD4+/CD8+; підвищення рівня Т-хелперів та NK-клітин; зниження кількості імуноцитів з експресією рецепторів до IL-2, HLA-Dr та рецепторів апоптозу. Зростання кількості Т-кілерів/супресорів, Т-хелперів та NK-клітин у передопераційному періоді посилює протипухлинний захист.

Уперше одержано дані щодо змін клітинного імунітету в післяопераційному періоді у хворих із поверхневими пухлинами сечового міхура після ТУР пухлини та комбінації ТУР з ендовезикальною хіміотерапією доксорубіцином: у пацієнтів цих двох груп наявний дисбаланс Т-клітинних субпопуляцій лімфоцитів із зменшенням протипухлинного захисту організму — зниження співвідношення CD4+/CD8+, кількості NK-клітин, імуноцитів з експресією рецепторів до IL-2.

Уперше доведено, що поліпшення віддалених результатів лікування у групі хворих, яким виконано ТУР пухлини та ендовезикальну хіміотерапію (частота рецидивів через один рік 38,9%) порівняно з групою хворих, яким виконано тільки ТУР (рецидиви на рівні 54,8%), викликано місцевим впливом доксорубіцину на неоплазматичні клітини сечового міхура та відсутністю його загальної дії на імунну систему.

Уперше дано оцінку протипухлинному потенціалу організму у хворих з поверхневими пухлинами сечового міхура після введення в передопераційному періоді б-інтерферону і виконання ТУР пухлини та післяопераційної ендовезикальної хіміотерапії доксорубіцином — виявлено зростання субпопуляції Т-хелперів, зменшення кількості імуноцитів з експресією рецепторів до IL-2 та менш виражене порівняно з іншими групами зменшення кількості NK-клітин.

Уперше проведено комплексне дослідження проти- та пропухлинного цитокінового потенціалу у хворих на поверхневий рак сечового міхура до операції — встановлено зростання протипухлинного потенціалу за рахунок підвищення концентрації протипухлинного цитокіну г-інтерферону та зменшення кількості пропухлинного цитокіну IL-10; знижує протипухлинний потенціал зменшення концентрації протипухлинного цитокіну IL-2 та б-ФНП.

Уперше одержано дані, що після ТУР пухлини в ранньому післяопераційному періоді у хворих на поверхневий рак сечового міхура протипухлинний захист, який базується на цитокінах, суттєво не змінюється — імунна відповідь ініціюється за клітинним типом із зростанням антипухлинного цитокіну г-інтерферону та зниженням пропухлинного цитокіну IL-10 та протипухлинного IL-2.

Уперше проведено дослідження спрямованості та характеру змін анти- і пропухлинних цитокінів із встановленням кореляції клінічного ефекту протягом року після введення в передопераційному періоді б-інтерферону та виконанням ТУР пухлини сечового міхура та ендовезикальної хіміотерапії доксорубіцином: протипухлинний потенціал посилюється за рахунок ініціації імунної відповіді за клітинним типом та зростання порівняно з передопераційним періодом концентрації г-інтерферону, IL-2 та зниженням концентрації IL-10. У результаті поліпшення показників імунного статусу спостерігається зменшення рецидивів пухлин сечового міхура протягом року до 31,4%.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я методи імунологічного контролю за перебігом і ефективністю лікування хворих на поверхневий рак сечового міхура. Застосування імунологічного контролю дозволяє об'єктивно діагностувати імунодефіцитні стани, які виражені при пухлинах сечового міхура, контролювати ефективність їх лікування та проводити періодичну імунокорекцію.

Впровадження результатів дослідження у практику. Одержані внаслідок проведених досліджень результати лікування поверхневих пухлин сечового міхура впроваджені у практичну діяльність 5-ї комунальної лікарні м. Львова та кафедри урології Львівського національного медичного університету. За результатами дослідження зареєстровано раціоналізаторську пропозицію №1817 від 02.02.2006.

особистий внесок здобувача. Ідея і загальна концепція роботи належать авторові. Дисертаційна робота виконана автором самостійно на базі кафедри урології Львівського національного медичного університету у Львівській обласній клінічній лікарні. комбіноване лікування хворих на поверхневий рак сечового міхура проводилося автором особисто. Автором вивчено сучасну літературу з цієї проблеми, розроблено карти обстеження хворих на поверхневий рак сечового міхура, проведено комплексне обстеження хворих, проаналізовано отримані дані щодо пролікованих пацієнтів. Розроблено новий метод інтерферонотерапії хворих на поверхневий рак сечового міхура в передопераційному періоді.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися на ІІ Українсько-польському урологічному симпозіумі (Ужгород, 2003), ІІІ Центральноєвропейському з'їзді урологів (Лодзь, 2002), на засіданнях Обласного товариства урологів (2004–2005 рр.). Дисертаційна робота обговорена на засіданні кафедри урології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол від 17.10.2005 №9).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 6 друкованих роботах (з них 2 тези, які доповідалися на ІІ Українсько-польському урологічному симпозіумі), 1 рацпропозиція. Три статті надруковано в наукових фахових виданнях, які входять до затвердженого ВАК України "Переліку наукових спеціалізованих видань".

Обсяг та структура роботи. Дисертація викладена на 133 сторінках комп'ютерного тексту. Складається із вступу, огляду літератури, 6 розділів з описом результатів власних досліджень, заключного аналізу та висновків. Робота ілюстрована 15 таблицями. Список використаної літератури містить 206 джерел, серед них 45 з України та країн колишнього СРСР і 161 – англомовне джерело.

Зміст роботи

Матеріал та методи дослідження

Залежно від методів лікування 102 хворих з пухлинами сечового міхура Ta-1-2aG1-2NхMх розділили на три клінічні групи. Розподіл хворих за стадією T, G, величиною та мультифокальністю пухлини, віком, загальним статусом в групах був подібним. 20 здорових донорів відповідного віку увійшли в контрольну групу.


 
 

Цікаве

Загрузка...