WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

Запропонований спосіб доклінічної діагностики та профілактики реґіонарного метастазування раку гортані (патент № 8031U від 15.07.2005р.) є достатньо простий та доступний для використання і не потребує для впровадження додаткових матеріальних затрат.

Розрахований сумарний прогностичний коефіцієнт індивідуально у кожного пацієнта на рак гортані визначає покази до профілактичного вручання на шляхи лімфовідтоку.

Впровадження результатів досліджень. Результати проведених досліджень впроваджено в практику роботи Львівської ОКЛ, а також у педагогічний процес кафедр оториноларингології та патанатомії ЛНМУ ім.Д.Галицького.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто на основі аналізу літератури, кафедрального і власного клінічного досвіду були визначені напрямки, мета і завдання дослідження; самостійно проведені вибір методів дослідження, вивчення та теоретичне узагальнення одержаних результатів досліджень, обґрунтування висновків і практичних рекомендацій; особисто проводив постійне клінічне спостереження хворих. Здобувач розробив спосіб доклінічної діагностики та профілактики реґіонарного метастазування раку гортані (пат. № 8031U від 15.07.05), морфологічні дослідження проведені разом із співробітниками кафедри патанатомії ЛНМУ ім.Д.Галицького (зав. – дмн Поспішіль Ю.О.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації обговорені на засіданнях обласного товариства оториноларингологів (2002-2005рр.), на засіданні проблемної комісії (Київ 2003), XLI з'їзді польського товариства оториноларингологів (Lublin 2004), наукових конференціях молодих вчених (Львів 2004-2005рр.), Прикарпатського товариства оториноларингологів (Bystre 2005), Х з'їзді оториноларингологів України (Судак 2005).

Публікації. Опубліковано 15 робіт у науково-практичних виданнях: 5 статей в рекомендованих ВАК України журналах, 9 - у збірниках матеріалів наукових конференцій та з'їздів. Отримано 1 патент (№ 8031U від 15.07.05).

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів основної частини, аналізу результатів, висновків, практичних рекомендацій і списку літератури з 308 джерел. Крім текстової частини, викладеної на 164 сторінках, робота містить 29 таблиць і 28 ілюстрацій.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали. Для досягнення поставленої мети в основу роботи покладені результати спостереження за первинними хворими на плоскоклітинний рак гортані, яким проводилось лікування за радикальною програмою на базі ЛОР відділення ЛОКЛ з 2000 по 2004 рік. Всього було обстежено 191 хворий (185 чоловіків та 6 жінок). Середній вік становив 57,8 (від 36 до 78) років.

Розповсюдженість первинного пухлинного осередку з критерієм T1 констатовано у 20 осіб, T2 – у 37, T3 – у 74, T4 – у 60. За локалізацією пухлини в гортані у 109 осіб було ураження голосового відділу, у 82 – вестибулярного.

У 132 хворих при первинному зверненні не було виявлено реґіонарних метастазів, у 49 осіб з них при диспансерному спостереженні діагностовано метастази, в 28 за період від 1 до 6 місяців, в 14 - від 7 до 12 місяців, в 6 - від 1 до 2 років. У 59 осіб метастази виявлені при первинному зверненні. Серед пацієнтів з голосовою локалізацією метастази виявлено в 42 осіб, з вестибулярною - в 66.

З метою прогнозування метастазів раку гортані, хворих розділено на три групи. До І групи увійшли первинні хворі на рак голосового (67 0сіб) та вестибулярного (16 осіб) відділів гортані, у яких не було діагностовано ураження реґіонарних лімфовузлів при первинному звернені та після хірургічного лікування в процесі диспансерного спостереження. До ІІ групи увійшли первинні хворі на рак голосового (27 осіб) та вестибулярного (22 особи) відділів гортані, у яких метастази з'явилися під час диспансерного спостереження після хірургічного лікування первинного вогнища. До ІІІ групи увійшли первинні хворі на рак голосового (15 осіб) та вестибулярного (44 особи) відділів гортані, у яких метастазами виявлені при первинному звернені.

Усім хворим проведене комплексне обстеження до і після лікування, контрольне обстеження проводилось щомісяця у перші півроку та кожні 2 місяці у другій половині, на другому році - кожні 3 місяці, на третьому - кожні півроку.

Методи дослідження. У всіх хворих проводилось клініко-морфологічне вивчення особливостей росту пухлини. Клінічне дослідження включало встановлення первинної локалізації, розповсюдження і характеру росту пухлини. Визначення клінічних індивідуальних особливостей росту пухлини у кожного хворого проводилося при доопераційному обстеженні, уточнювалось в процесі хірургічного втручання і детального обстеження усуненого матеріалу.

Морфологічне дослідження матеріалу проводили з застосуванням світлооптичної мікроскопії, з забарвленням гістологічних зрізів гематоксиліном і еозином. Визначали ступінь диференціації та ороговіння, кількість мітозів, ядерний поліморфізм, виразкування епітелію, ступінь і малюнок інвазії, лімфоплазматичну та лейкоцитарну інфільтрації, мікроваскулярну інвазію.

Для розрахунку та оцінки прогностичного значення суми клінічних і морфологічних критеріїв взято правило множинної регресії, за допомогою якого розраховувався сумарний прогностичний коефіцієнт (СПК). Загальна формула для довільної кількості невідомих наступна:

Y=B+M1X1+M2X2+...+MnXn,

де Y – залежна перемінна (СПК), В - додатковий коефіцієнт, Х1,Х2..Хn – незалежні перемінні (кожний з показників), М1,М2..Мn – регресійні коефіцієнти, які представляють незалежні вклади кожного показника в передбаченні залежної перемінної.

Результати власних досліджень.

При визначенні критерію Т первинного вогнища згідно TNMбуло встановлено наступне. У осіб, у яких при первинному звернені були метастази, показник Т мав тенденцію до зростання як при голосовій локалізації: у 7 осіб (46.7%) було Т4, у 6 (40.0%) – Т3, в 1 (6.7%) - Т2, в 1 (6.6%) – Т1; так і при вестибулярній: в 26 осіб (59.1%) - Т4, в 10 (22.7%) - Т3, в 8 (18.2%) - Т2. В групі хворих без ураження лімфовузлів показник Т стадії при голосовій локалізації мав тенденцію до зменшення: у 18 осіб (26.9%) було Т1, в 22 (32.8%) - Т2, в 24 (35.8%) - Т3, у 3 (4.5%) - Т4. В групі пацієнтів з вестибулярною локалізацією в 5 (31.2%) було Т4, в 6 (37.5%) – Т3, у 4 (25.0%) - Т2, у 1 (6,3%) - Т1. Серед хворих, у яких метастази з'явилися за час диспансеризації показник Т у 8 осіб (29.6%) був Т4, у 18 (66.7%) - Т3, у 1 (3.7%) - Т2. При вестибулярній у 8 осіб (36.4%) встановлено Т4, у 12 (54.5%) – Т3, і в 2 (9.1%) - Т2.

При вивченні типу росту пухлини у хворих з голосовою локалізацією раку встановлено, що серед 50 хворих з екзофітним ростом метастази виявлені в 8 осіб (16,0%), з 20 хворих з ендофітним ростом - у 11 (55,0%), а при змішаному рості з 39 у 21 (59,0%). У осіб, у яких метастази виявлені при поступленні, у 9 (60.0%) тип росту пухлини був змішаний, в 4 (26.67%) – ендофітний, у 2 (13.33%) - екзофітний. В групі хворих без ураження лімфовузлів переважав екзофітний ріст (42 особи, 62.7%), у 8 (12.0%) – ендофітний, у 17 (25,4%) – змішаний. Серед осіб з метастазами, що з'явилися за час диспансеризації у 14 (51.8%) був змішаний ріст, в 7 (26.0%) - ендофітний, в 6 (22.2%) – екзофітний.

Вивчення типу росту пухлини у хворих з вестибулярною локалізацією показало, що у хворих з екзофітним ростом метастази виявлені у 10 (71,4%) з 14, при ендофітному рості в 22 (68,8%) з 32, при змішаному у 34 (94,4%) з 36. Серед осіб з метастазами при первинному зверненні у 30 (68.2%) ріст пухлини змішаний, у 8 (18.2%) – ендофітний, у 6 (13.6%) - екзофітний. В групі осіб без ураження лімфовузлів у 4 (25.0%) виявлено екзофітний ріст, у 10 (62.5%) – ендофітний, у 2 (12.5%) – змішаний. Серед осіб з метастазами, що з'явилися за час диспансеризації у 4 (18.2%) виявлено змішаний ріст, у 14 (63.6%) – ендофітний, у 4 (18.2%) – екзофітний.

Вивчаючи ступінь диференціації у хворих з голосовою локалізацією встановлено, що з високим ступенем метастази виявлені з 41 у 3 (7,3%), серед хворих з помірним - з 47 у 23 (48,9%), при низькому - з 21 у 16 (76,2%). Серед осіб з метастазами при первинному зверненні в 10 (66,7%) був помірний ступінь, в 5 (33.3%) – низький. В групі осіб без ураження лімфовузлів переважав високий (38 осіб, 56.7%) і помірний (24 особи, 35.8%) ступені, у 5 (7.5%) - низький. У осіб з метастазами, що з'явилися за час диспансеризації переважав помірний (13 осіб, 48.1%) і низький (11 осіб, 40.8%) ступені, а в 3 (11.1%) - високий.


 
 

Цікаве

Загрузка...