WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ

ім. О.С.КОЛОМІЙЧЕНКА

БАРИЛЯК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

УДК 616.22-006.6-091.8-037

Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані.

14.01.19 – оториноларингологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі оториноларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Крук Мирослав Богданович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології.

Офіційні опоненти:

Доктор медичних наук, професор Лукач Ервін Венцелович, Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України, завідувач відділу онкопатології ЛОР органів

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Абизов Рустем Адільович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра оториноларингології, МОЗ України, м. Київ

Захист дисертації відбудеться " 26_ " __травня_________ 2006 р., о _1200_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 при Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України (03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України (03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3).

Автореферат розіслано " _21 " квітня___2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук Т.А. Шидловська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Рак гортані – одна з важливих проблем охорони здоров'я України, актуальність якої визначається постійним ростом ураження населення, трудністю своєчасної діагностики, вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації та смертності хворих (Шалимов С.А. та співав.,2001). Згідно канцер-реєстру України, з 1992 по 2000 рік, захворюваність на рак гортані зросла в 1,6 раз і становила 7-8% від загальної кількості онкологічних захворювань та 50-60% від злоякісних пухлин ЛОР-органів. Летальність до року, головною причиною якої є поява реґіонарних та віддалених метастазів в першому році ремісії, становить 38% (Martinez-Gimeno et al1995, Заболотний Д.І. та співав.,1997,1999, Лукач Е.В. 2000).

Аналіз динаміки досліджень і частоти публікацій за останні роки показує зростання інтересу до проблеми виникнення метастазів. Продовжують вдосконалюватись способи прогнозування та профілактики метастазів під час радикального лікування, розробляються нові технології хірургічного або променевого превентивного втручання на шляхи лімфовідтоку, знаходить ширше застосування хіміотерапія. За рахунок цього досягнуто певних успіхів в лікуванні хворих на рак гортані. Разом з тим, частота виникнення реґіонарних метастазів після радикального лікування залишається високою. Так, впродовж останніх років вона тримається на рівні 11-69,4% (Антонів В.Ф.1997, Del Valle-Zapico 1998, Spector et al 2001, Абизов Р.А. 2001). Що очевидно, пояснюється неврахуванням в процесі радикального лікування особливостей злоякісності пухлини, які відіграють важливу роль у процесі метастазування (Кац В.А.1989, Starska 2003, Dobros 2003).

Прогностичні фактори злоякісних захворювань поділяються на три основні групи: фактори, що відносяться до пухлини, фактори, що відносяться до хворого і фактори зовнішнього впливу (Блинов Н.Н. та співав.,2001). В основі першої групи лежить Міжнародна класифікація раку TNM та морфологічна характеристика пухлини (Пожарський К.М. та співав.,2000). Вважається, що при використанні лише системи TNM важко визначити ризик появи метастазів або рецидивів (Yuen et al 2002, Bundgaard 2002). Особливо в пізніх стадіях раку перебіг хвороби є настільки непередбачуваним, що використання лише TNM системи є недостатнім для вибору моделі лікування (Morawski 1999).

Дослідження, проведені в багатьох онкоцентрах вказують на прогностичне значення клініко-морфологічних критеріїв пухлини в прогнозуванні біологічної поведінки пухлини у хворих на рак гортані (Myers et al1996, Dowlatshahi et al1999). В інших дослідженнях не отримано переконливих даних, що це підтверджують (Spiro 1999, Gallo 2003, Bielak et al2004).

Сукупність цих питань визначає актуальність проблеми, об'єктивний характер потреби розробки науково обґрунтованого та доступного комплексу прогностичних заходів, спрямованих на покращення діагностики метастазів у хворих на рак гортані в процесі радикального лікування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами,темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт ЛНМУ ім.Д.Галицького і є фрагментом комплексної теми кафедри оториноларингології "Сучасна діагностика та раціональне лікування поєднаної патології вуха та верхніх дихальних шляхів" (№ держреєстрації 0100U002270).

Мета дослідження – підвищення якості надання допомоги хворим на рак гортані на основі дослідження діагностичної цінності морфологічних тестів в поєднанні з клінікою та розробка рекомендацій для визначення тактики хірургічного або комплексного лікування хворих на рак гортані.

Задачі дослідження:

  1. Встановити основні клінічні та морфологічні монофакторні критерії раку гортані, які впливають на метастазування.

  2. Розробити математичну інтегровану модель оцінки клінічних та морфологічних критеріїв злоякісності пухлини у хворих на рак гортані.

  3. Визначити сумарне значення клінічних та морфологічних критеріїв злоякісності пухлини для прогнозу розвитку метастазів у хворих на рак гортані, та встановити групи ризику.

  4. Порівняти клініко-морфологічні критерії злоякісності пухлини у осіб з голосовою та вестибулярною локалізаціями раку гортані.

  5. На основі одержаних результатів встановити покази для втручання на шляхи лімфовідтоку при відсутності метастазів в реґіонарні лімфатичні вузли у хворих на рак гортані з голосовою та вестибулярною локалізаціями раку гортані.

Об'єкт дослідження: хворі на рак гортані голосової та вестибулярної локалізації.

Предмет дослідження: клініко-морфологічна характеристика пухлини у хворих на рак гортані.

Методи дослідження: клінічні – для оцінки локалізації, характеру та поширеності росту пухлини, оцінки стану хворих та ефективності використання розробленої системи прогнозування метастазування раку гортані; морфологічні – для визначення морфологічних критеріїв пухлини; статистичні – для оцінки результатів дослідження та обрахування сумарного прогностичного коефіцієнту.

Наукова новизна одержаних результатів:

Вперше визначено діагностичне значення клінічних і морфологічних критеріїв злоякісності раку гортані голосового і вестибулярного відділу на основі їх комплексної оцінки.

Доведено, що для прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак гортані необхідно використовувати комплекс клініко-морфологічних критеріїв пухлини.

Вперше запропоновано подавати клініко-морфологічні критерії у вигляді математичної моделі, що дає змогу розрахувати сумарний прогностичний коефіцієнт з метою встановлення вірогідності появи метастазів,.

Вперше на основі математичних параметрів злоякісності пухлини у хворих на рак гортані голосового і вестибулярного відділів запропоновано три групи ризику метастазування для прогнозу перебігу захворювання.

Вперше запропоновано індивідуальний науково обґрунтований підхід до превентивного втручання на шляхах лімфовідтоку у хворого на рак гортані голосового і вестибулярного відділів.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. В роботі проведено обстеження 191 хворого на рак гортані з використанням адекватних для вирішення поставлених задач методичних прийомів. Усі дані отримані в роботі піддавались аналізу за допомогою методів варіаційної статистики, що дозволяє вважати наукові положення, висновки, практичні рекомендації достовірними та уникнути при цьому помилкових висновків. Положення і практичні рекомендації, які випливають з роботи, підтверджені практикою діагностики і лікування хворих на рак гортані.

Практичне значенняодержаних результатів.

Загальне прогностичне значення клініко-морфологічних ознак пухлини у вигляді сумарного прогностичного коефіцієнту є не просто сумацією всіх клінічних і морфологічних критеріїв пухлини та їх прогностичних значень, але має інтегрований характер і враховує у конкретного хворого значення вкладу кожного з них.


 
 

Цікаве

Загрузка...