WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Тиреоїдно-імунна регуляція гомеостазу у дітей, хворих на гострі кишкові інфекції та патогенетичне обгрунтування застосування ліотироніну (авторефера - Реферат

Тиреоїдно-імунна регуляція гомеостазу у дітей, хворих на гострі кишкові інфекції та патогенетичне обгрунтування застосування ліотироніну (авторефера - Реферат

7. Бобрышева А.В., Горишняк Л.Х., Плештис С.А. Состояние основных факторов специфического иммунитета у детей, больных ОКИ // Мат. II міжнародної наук.-практ. конф. "Науковий потенціал світу-2005". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 20. – Медицина – С.22– 24 (Участь у плануванні клінічних досліджень, збір, підготовка, аналіз і статистична обробка матеріалу, написання тез).

8. Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Горишняк Л.Х. Изучение показателей тиреоидной системы и определение коррелятивных взаимосвязей Т3, Т4, ТТГ гипофиза с факторами иммунитета у детей, больных бактериальными ОКИ // Мат. IY міжнародної наук.-практ. конф. "Динаміка наукових досліджень-2005". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, – 2005. –Т.28. – Медицина. – С.24–26 (Участь у плануванні клінічних досліджень, збір, підготовка, аналіз і статистична обробка матеріалу, написання тез).

9. Бобрышева А.В., Горишняк Л.Х., Дябина Т.А. Поглощение тироксина лимфоцитами и динамика функциональной активности факторов тимуса и клеточного иммунитета под влиянием тироксина у детей, больных ОКИ // Мат. IХ міжнародної наук.-практ. конф. "Наука та освіта – 2006". – Дніпропетровськ:Наука і освіта, – 2006. –Т.15. – Медицина. – С.22–25 (Участь у плануванні клінічних досліджень, збір, підготовка, аналіз і статистична обробка матеріалу, написання тез).

АНОТАЦІЯ

Бобришева А. В. Тиреоїдно-імунна регуляція гомеостазу у дітей, хворих на гострі кишкові інфекції і патогенетичне обгрунтування застосування ліотироніну. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. – Сімферополь, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню тиреоїдно–імунної регуляції гомеостазу у дітей, хворих на ГКІ, а також замісній терапії ліотироніном синдрому "низького трийодтироніну" з метою підвищення ефективності лікування хворих тяжкою формою ГКІ. На підставі оцінки функціонального стану тиреоїдної системи та імунного стану, системи гемостазу показана можливість їх участі в патогенезі ГКІ. В роботі вивчена динаміка показників рівня тиреоїдних гормонів (ТТГ гіпофізу, Т3, Т4 ) в гострому періоді та періоді реконвалесценції ГКІ у дітей. Встановлено, що при розвиткові кишкового токсикозу ГКІ має місце формування псевдодисфункції ЩЗ, варіант якої визначається ступенем тяжкості захворювання. Виявлено дисбаланс тиреоїдно-імунних взаємозв'язків та показана їх роль в реалізації гомеостазу у дітей, хворих на середньотяжкі та тяжкі форми ГКІ. Встановлено, що оцінка стану тиреоїдної системи у дітей, хворих на ГКІ, істотна при виборі диференційованної патогенетичної терапії захворювання. Показана ефективність включення в терапію дітей, хворих на тяжку форму, зі встановленним синдром "низького трийодтироніну", з метою потенціювання базисної терапії ГКІ в умовах інфекційного стаціонару, препарату ліотироніну.

Ключові слова: діти, гострі кишкові інфекції, тиреоїдна система, гомеостаз, лікування.

АННОТАЦИЯ

Бобрышева А.В. Тиреоидно-иммунная регуляция гомеостаза у детей, больных острыми кишечными инфекциями и патогенетическое обоснование применения лиотиронина. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. – Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского МОЗ Украины. – Симферополь, 2006.

Диссертация посвящена исследованию тиреоидно-иммунной регуляции гомеостаза у детей, больных ОКИ, а также повышению эффек-

тивности лечения в условиях инфекционного стационара, путем включения в комплексную терапию больных тяжелой формой ОКИ лиронина. На основании оценки функционального состояния тиреоидной системы, системы гемостаза и иммунного статуса у детей, больных ОКИ, показана возможность их участия в патогенезе ОКИ. В В работе изучена динамика показателей уровня тиреоидных гормонов (ТТГ гипофиза, Т3, Т4 ). Установлено, что в остром периоде ОКИ имеет место формирование псевдодисфункции ЩЖ, вариант которой определяется степенью тяжести заболевания: у детей, больных среднетяжелой формой ОКИ, развивается изолированная псевдодисфункция ЩЖ с "синдромом низкого трийодтиронина", при тяжелом течении – сочетанная псевдодисфункция ЩЖ с "синдромом низкого трийодтиронина и низкого тироксина". В результате исследования выявлены изменения в параметрах как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета, проявляющиеся снижением как абсолютного, так и относительного количества практически всех субпопуляций Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и Ig A при одновременном повышении содержания Ig М, Ig G, ЦИК, содержание которых зависело от степени тяжести и периода заболевания. Выявленный дисбаланс иммунокомпетентных клеток, свидетельствовал о развитии у детей, больных тяжелой формой ОКИ, вторичной иммунной недостаточности. Выявлены взаимосвязи между показателями тиреоидных гормонов и специфического иммунитета. Обнаружено, что у больных тяжелой формой ОКИ в остром периоде заболевания, содержание ТТГ гипофиза и Т3 положительно и в одинаково высокой степени коррелировало с показателями Т – и В – клеточных факторов и с гуморальными факторами иммунитета, за исключением связи с Ig M. Эксперементально доказано, что поглощение тироксина лимфоцитами, наиболее выраженное у больных тяжелой формой ОКИ, зависело как от исходной функциональной активности лимфоцитов, так и уровня гормонов тиреоидной линии. Снижение уровня тиреоидных гормонов и выявленное тироксин-зависимое регулирование иммунного ответа у больных тяжелой формой ОКИ являлось патогенетическим обоснованием необходимости включения в комплексную терапию ОКИ гормонов ЩЖ. Применение лиотиронина в комплексной терапии детей, больных тяжелой формой с установленным стойким "синдромом низкого трийодтиронина", оказывало положительное влияние как на динамику показателей тиреоидного-иммунного обмена, так и клиническое течение заболевания у детей, позволяя повысить эффективность базисной терапии ОКИ.

Ключевые слова: дети, острые кишечные инфекции, тиреоидная система, гомеостаз, лечение.

ANNOTATION

Bobrysheva A.V. Thyroid-immune regulation of homeostasis at children with acute intestinal infections and pathogenetic basis of liothyronine application. – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in medical sciences by speciality 14.01.10 – pediatrics. – Crimean state medical university named after S.I. Georgievsky МPH Ukraine. – Simferopol, 2006.

The dissertation is devoted to research of thyroid-immune regulation of a homeostasis in children with acute intestinal infections (AII) and also to increase of efficiency of treatment in condition of infectious hospital, by inclusion ofliothyronine in complex therapy of patients with severe form of AII. On the basis of an estimation of a functional condition of thyroid system, system of homeostasis and the immune status in children with AII, the opportunity of their participation in pathogenesis of AII is shown. The dynamics of parameters of thyroid hormones level (ТТG of hypophysis, T3, Т4) is investigated in the work. It is established that in acute period of AII formation of pseudo-dysfunction of thyroid gland (TG) takes place which variant is determined by a degree of severity disease: in children with middle-severe form of AII, isolated pseudo-dysfunction of TG with "a syndrome of low triiodothyronine" is developed, at severe current – associative pseudo-dysfunction of TG with "a syndrome of low triiodothyronine and low thyroxin".

It is established that an estimation of a thyroid system condition in children with acute intestinal infections is important at a choice of the differentiated pathogenetic therapy of disease. Efficiency of inclusion of liothyronine in therapy of children with severe form of AII (acute intestinal infections), with the established syndrome "of low triiodothyronine", with the purpose of potentiation of basic therapy of AII in conditions of an infectious hospital is shown.

Key words: children, acute intestinal infections, thyroid system, homeostasis, treatment.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГКІ – гострі кишкові інфекції

Еа-рецептори – поверхневі рецептори

Е-ТА-РУЛ – лімфоцити, що експресують Еа-рецептори до

тканинного активатора плазміногену

Е-ТР-РУЛ – розеткоутворюючі лімфоцити з еритроцитами

бика, навантажені тромбіном

Е-У-РУЛ – розеткоутворюючі лімфоцити, що мають

рецептори до урокінази

ІРІ – імунорегуляторний індекс

КРФЛ – кортизолрезистентна фракція лімфоцитів

ПТ4Л – поглинання тироксину лімфоцитами

РБТЛ – реакція бласттрансформації Т-лімфоцитів

Т3 – трийодтиронін

Т4 – тироксин

ТТГ – тиротропний гормон

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси

ЩЗ – щитовидна залоза

CD – антигенний маркер фенотипу лімфоцитів

Ig – імуноглобулін

LF – показник фібринолітичної активності лейкоцитів

Підписано до друку з оригінал-макету 26.04.2006

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Облік.-вид. арк.1,5. Тираж 100 прим.

Гарнітура Times New Roman. Зам. № 32.

Віддруковано у "Юг-Бумага".

м. Сімферополь, вул. Горького, 4


 
 

Цікаве

Загрузка...