WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференційна діагностика) (автореферат) - Реферат

Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференційна діагностика) (автореферат) - Реферат

На підставі детального вивчення клінічної маніфестації менінгітів у дітей різного віку запропоновані критерії підозрілого на менінгіт випадку в залежності від віку.

Клінічні симптоми менінгіту та їх поєднання практично не відрізнялись у дітей до 1 року життя з наявністю цього захворювання і при аналогічній клінічній картині, де дослідження ліквору не показало запалення мозкових оболонок, в інших вікових групах суттєві відмінності виявлялися рідко. Це доводить необхідність проведення спинномозкової пункції у всіх підозрілих випадках для уточнення діагнозу.

Обґрунтовано можливість використання визначення концентрації інтерлейкіну-6 та фактора некрозу пухлин, а також його першого розчинного рецептора для диференційної діагностики менінгітів, прогнозування перебігу захворювання.

Впровадження результатів дослідження. Результати проведених досліджень впроваджені у практику інфекційного відділення, відділення реанімації, патології новонароджених, реанімації новонароджених Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 та використовуються у навчальному процесі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології КМАПО ім. П.Л. Шупика. За результатами роботи складений і виданий інформаційний лист "Критерії ранньої діагностики бактеріальних менінгітів у дітей в залежності від віку" (Київ, 2004), який розповсюджено МОЗ України у всі обласні управління охорони здоров'я для використання у практиці.

Особистий внесок дисертанта. Внесок автора в отримані наукові результати є основним і складається з аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури з обраної проблеми, патентного пошуку, проведення епіднагляду за випадками менінгітів та підозрілих на менінгіт випадків, перегляду медичної документації, розробки плану об'єктивного обстеження хворих із підозрою на менінгіт. Здобувачем особисто здійснювалось спостереження за хворими із менінгітом та хворими, у яких при люмбальній пункції не виявлено запальних змін в лікворі. Автор безпосередньо брала участь в організації і контролі за проведенням бактеріологічних досліджень. Був організований забір, зберігання та транспортування зразків спинномозкової рідини для проведення ПЛР, дослідження рівнів цитокінів. Самостійно проведений аналіз, узагальнення та статистична обробка результатів дослідження, підготовка наукових даних до публікації.

Апробація результатів дисертації. Фрагменти теоретичних та практичних положень дисертації доповідались на III та IV Всеукраїнських науково-практичних конференціях "Питання імунології в педіатрії" (Київ, 2003; Львів, 2004), VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання педіатрії" (Київ, 2005). Основні результати і висновки роботи заслухані й обговорені на засіданні апробаційної ради педіатричного факультету КМАПО ім. П.Л. Шупика.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у вигляді 9 наукових робіт. Із них шість статей, які опубліковані у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, дві публікації в тезах науково-практичних конференцій, один інформаційний лист.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, заключної частини, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Текст роботи викладено на 179 сторінках. Робота проілюстрована 31 таблицею, 10 рисунками. Список літератури включає 275 джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Для виконання поставлених задач було проведене епідеміологічне дослідження на базі КМДКІЛ, КМДКЛ№1, КМДКЛ№2, "Охматдит" (тобто куди могли потрапляти діти з підозрою на менінгіт), що складалось з двох етапів – ретроспективного (1999р.), під час якого переглянуто 17890 записів медичної документації, та проспективного (2002-2004 рр.), під час якого всього обстежено 718 дітей. Детально клінічна симптоматика проаналізована у 249 хворих різного віку, що поступили з підозрою на менінгіт на базі КМДКІЛ та КМДКЛ№1. Для підтвердження діагнозу менінгіту використовувались результати спинномозкової пункції, що включали клінічне, біохімічне та бактеріологічне дослідження ліквору.

Визначення випадків (підозрілий на менінгіт випадок, можливий менінгіт, вірогідний бактеріальний менінгіт) здійснювалось згідно протоколів ВООЗ для епідеміологічного нагляду за бактеріальними менінгітами. Для більш повного виявлення випадків гнійного менінгіту у 1999 році до уваги брались також діти, що померли від різноманітних причин за досліджуваний період і протоколи їх патологоанатомічного дослідження.

Умови культивування і поживні середовища для виділення збудника дещо відрізнялись від таких, що традиційно використовуються у вітчизняних лабораторіях: робота передбачала бактеріоскопічне дослідження, посів на двофазне середовище і шоколадний агар, збагачений PolyVitex, факторами росту. Одночасно ліквор вивчали на наявність специфічних антигенів менінгококів серогруп А, В, С, пневмокока та H. influenzae типу b (Hib) в тесті латекс-аглютинації (ЛА), потім зразки ліквору додатково досліджувалися за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Підтвердженим випадок бактеріального менінгіту вважався при виділенні чистої культури збудника із спинномозкової рідини або крові при наявності запальних змін у лікворі, або при виявленні антигену збудника у спинномозковій рідині методом ЛА або ПЛР.

Ранні симптоми початку захворювання визначались шляхом опитування батьків і хворого, огляду на момент надходження до стаціонару, фізикального обстеження, записів медичної документації при наявності догоспітального етапу (лікарів швидкої допомоги, дільничих педіатрів, лікарів іншого стаціонару). Для аналізу клінічної картини захворювання у різних вікових групах обстежені діти були поділені на вікові групи за М.П. Гундобіним (1906), дані наведені в табл. 1. і табл. 2.

Таблиця 1

Розподіл хворих на менінгіт за статтю і віком

Стать

0-1 міс

1-12 міс

1-3 років

3-7 років

7-14 років

хлопчики

21 (65,6 %)

23 (67,6%)

15 (65,2%)

19 (67,8 %)

25 (67,6 %)

дівчата

11 (34,4 %)

11 (32,4%)

8 (34,8%)

9 (32,3 %)

12 (32,4 %)

разом

32 (100 %)

34 (100%)

23 (100%)

28 (100 %)

37 (100%)

З 32 менінгітів у періоді новонародженості було 27 гнійних і 5 серозних. У всіх дітей грудного віку (від 1 до 12 місяців) і у дітей від 1 до 3 років, що були під спостереженням, менінгіти були гнійні. Серед дітей від 3 до 7 років 23 мали гнійний і 5 серозний менінгіт. З 37 менінгітів, що спостерігались у дітей від 7 до 14 років, 22 було гнійних і 15 серозних. Етіологія гнійних була розшифрована у 73,6% випадків.

Після аналізу клінічної маніфестації менінгіту у дітей різного віку, було проведене порівняння частоти і характеру поєднання симптомів між хворими на менінгіт та дітьми, що поступили з підозрою на менінгіт, в яких при дослідженні ліквору запальних змін виявлено не було, у відповідних вікових групах.

Таблиця 2

Розподіл обстежених дітей без менінгіту за статтю та віком

Стать

0-1 міс

1-12 міс

1-3 роки

3-7 років

7 -14 років

хлопчики

11 (52,4%)

12 (52,2 %)

11(68,75 %)

9 (50,0 %)

9 ( 52,9 %)

дівчата

10 (47,6%)

11 (47,8 %)

5 (31,25 %)

9 (50,0 %)

8 (47,1 %)

разом

21 (100%)

23 (100%)

16 (100%)

18 (100%)

17 (100 %)

У 92 дітей, яким була виконана люмбальна пункція з метою діагностики менінгіту, крім рутинних показників, у спинномозковій рідині були визначені рівні цитокінів: інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), фактора некрозу пухлин (ФНП) та розчинного першого ФНП-рецептора (ФНПР1) методом імуно-ферментного аналізу з використанням моноклональних антитіл.

Обробку первинного матеріалу проводили методами математичної статистики з використанням критерію Ст'юдента, обчислення коефіцієнта достовірності, значення вірогідності. Залежність між ознаками визначалась за допомогою обчислення коефіцієнта кореляції r. Статистична обробка виконувалась з використанням комплексної програми Microsoft Excel 97.


 
 

Цікаве

Загрузка...