WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференційна діагностика) (автореферат) - Реферат

Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференційна діагностика) (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

імені Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО

БОНДАРЕНКО АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА

УДК 616.832.9-002-053.2-06-072.5

Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференційна діагностика)

14.01.13 – інфекційні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор

Чернишова Людмила Іванівна,

Київська медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України,

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Крамарєв Сергій Олександрович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб

доктор медичних наук, професор Незгода Ірина Іванівна, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра дитячих інфекційних хвороб

Провідна установа:

Харківський державний медичний університет МОЗ України

Захист відбудеться "16" березня 2006 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України (01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 23)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5)

Автореферат розіслано "14" лютого 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат мед. наук В.В. Кононенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність менінгітів у дітей зумовлена тяжкістю перебігу та можливими несприятливими наслідками цього захворювання (Крамарєв С.О., 1999; Богадєльніков І.В., 2002). У випадку пізнього розпізнавання хвороби і несвоєчасного призначення адекватного лікування навіть на сьогоднішній день прогноз залишається серйозним.

Частота гнійних менінгітів у дітей та їх етіологія в наш час є предметом посиленого вивчення у багатьох країнах із-за можливості активної профілактики менінгітів, викликаних окремими збудниками. Поки недоступна ефективна специфічна профілактика, рання і адекватна терапія є єдиним засобом зниження летальності і ускладнень, яка можлива лише за умови своєчасної діагностики захворювання і знання етіологічної структури менінгітів у дітей різного віку.

На взаємозв'язок між віком дитини та кількістю несприятливих наслідків вказували багато дослідників (Hailu M., Muhe L., 2001, Bruce M.G., Rosenstein N.E., 2001, Baraff L.J., Lee S.I., 1993, Anderson V., 2004). Це може бути зумовлене в тому числі складнощами ранньої діагностики захворювання в окремих вікових групах, що диктує необхідність більш детального вивчення особливостей маніфестації менінгіту у дітей різного віку та розробки клінічних критеріїв ранньої діагностики в залежності від віку.

Своєчасна диференційна діагностика асептичного і бактеріального менінгітів є необхідною через можливість серйозних наслідків останнього. Рутинні методи дослідження ліквору не завжди в перші години захворювання можуть дати уявлення про його природу – бактеріальна, вірусна чи інша. Поряд із традиційними методами дослідження в останні роки все більшу увагу дослідників привертають зміни рівнів медіаторів імунної відповіді при розвитку інфекційного процесу (Jacobs R.F., Tabor D.R., 1990, Tsao N., Chang W., 2002, Шунько Є.Є., Катоніна С.П.,1999, Володин Н.Н., Дегтярева М.В., 1999). При менінгітах такі роботи були виконані в незначній кількості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до основного плану науково-дослідної роботи кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика "Вікові особливості менінгітів та станів, клінічно подібних до менінгіту, у дітей" (Державний реєстраційний номер 0102U000994), а також в рамках проекту МОЗ України по Hib-інфекції за підтримки міжнародної неурядової організації РАТН.

Мета дослідження: покращити якість діагностики менінгітів у дітей на підставі вивчення вікових особливостей клінічного перебігу менінгітів та захворювань, що перебігають із явищами менінгізму, їхньої етіологічної структури і окремих імунологічних показників.

У відповідності з метою дослідження були поставлені наступні завдання:

  1. Вивчити епідеміологію менінгітів у дітей до 5-річного віку у місті Києві та уточнити етіологію гнійних менінгітів в різних вікових групах.

  2. Вивчити особливості маніфестації та клінічного перебігу менінгітів у дітей різного віку.

  3. Вивчити етіологію захворювань у дітей, які вимагають диференційної діагностики з менінгітом, в різних вікових групах та їх частоту у дітей до 5-річного віку.

  4. Виходячи з вікових особливостей маніфестації менінгіту, співставлення частоти симптомів захворювання у дітей із менінгітом та без менінгіту, уточнити показання до люмбальної пункції в залежності від віку.

  5. Вивчити діагностичну цінність визначення системи фактора некрозу пухлин та його першого розчинного рецептора, а також інтерлейкіну-6 у спинномозковій рідині для диференційної діагностики гнійних та серозних менінгітів і для прогнозу перебігу захворювання.

Об'єкт дослідження: діти різного віку (від народження до 14 років), що поступали до стаціонару з підозрою на менінгіт.

Предмет дослідження: етіологія гнійних менінгітів у дітей різного віку, частота менінгітів та станів, що можуть вимагати диференційного діагнозу з менінгітом, їх клінічні прояви, лабораторні показники при гнійних та серозних менінгітах.

Методи дослідження: епідеміологічні, клінічні, лабораторні та мікробіологічні методи із збагаченням поживних середовищ факторами росту, визначенням антигену збудника методами латекс-аглютинації і полімеразної ланцюгової реакції. Визначення концентрації інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлин та першого розчинного рецептора до фактора некрозу пухлин здійснювалось методом ІФА з використанням моноклональних антитіл.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті вперше проведеного на популяційному рівні епідеміологічного дослідження менінгітів у дітей до 5-річного віку (охоплені всі діти до 5 років, що проживають у місті Києві, які поступали до стаціонарів міста із підозрою на менінгіт) з використанням сучасних бактеріологічних методів уточнена етіологія гнійних менінгітів у дітей різного віку. Вперше на популяційному рівні отримані дані про захворюваність на гнійні менінгіти та їх етіологічну структуру у дітей до 5-річного віку. Отримані нові дані про частоту менінгітів, викликаних такими збудниками як пневмокок та Hib, з використанням сучасних методів бактеріологічного дослідження у найбільш вразливої для цих збудників вікової категорії - дітей до 5-річного віку.

Конкретизовані чутливість і специфічність симптомів менінгіту у дітей в окремих вікових групах, що дозволило сформулювати критерії підозрілого на менінгіт випадку у різних вікових групах.

На основі аналізу медичної документації у всіх лікувальних закладах, де можлива госпіталізація дітей з менінгітом, уточнений спектр захворювань, що можуть вимагати диференційного діагнозу з менінгітом, у дітей різного віку та визначена частота їх стрічання у дітей до 5-річного віку. Вперше визначене співвідношення цих захворювань до менінгіту власне у різних вікових групах. Проведене порівняння частоти та поєднання між собою симптомів менінгіту у дітей при менінгіті і при захворюваннях, що мали спільні з менінгітом симптоми, у дітей різного віку: суттєвих відмінностей у дітей віком до 1 року не було, в інших вікових групах вони виявлялися рідко.

Встановлено, що концентрації фактора некрозу пухлин, його розчинного рецептора та інтерлейкіну-6 у спинномозковій рідині при менінгітах у дітей підвищуються лише при бактеріальній природі запалення, тому можуть служити додатковими факторами розшифровки етіології менінгіту, особливо при негативному результаті бактеріологічного дослідження.

Автором вперше показаний зв'язок між затримкою санації спинномозкової рідини і наростанням концентрації в ній першого розчинного рецептора до фактора некрозу пухлин.

Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведеного епідеміологічного дослідження показано, що пік захворюваності на менінгіт і летальності від нього припадає на вік до 1 року, що диктує необхідність високої настороженості щодо цього захворювання у дітей першого року життя, особливо враховуючи значний відсоток несприятливих наслідків у даній віковій групі.

Переважання в етіології менінгітів періоду новонародженості грампозитивних мікроорганізмів зумовлює призначення антибіотиків широкого спектру дії з переважною дією на грампозитивні бактерії. Збереження чутливості менінгокока, пневмокока і гемофільної палички до цефалоспоринів третього покоління в наших умовах виправдовує використання цих антибіотиків як стартової емпіричної терапії, зважаючи на те, що ці збудники складають від 80 до 100% всіх підтверджених бактеріальних менінгітів у віці старше 1 місяця. Уточнення даних про етіологію гнійних менінгітів може бути корисним при розгляді питання про вакцинацію дітей проти менінгокока, пневмокока та H. іnfluenzae b.


 
 

Цікаве

Загрузка...