WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування м’ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер’єрного типу поліської м’ясної породи (автореферат) - Реферат

Формування м’ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер’єрного типу поліської м’ясної породи (автореферат) - Реферат

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1. Інтенсивно використовувати бугаїв-плідників створюваного крупного типу з такими частками спадковості вихідних порід 11/16Ш1/8А3/16С для поліпшення стад поліської м'ясної породи в напрямку підвищення інтенсивності росту та живої маси тварин у всі вікові періоди, а також покращення їх екстер'єру, конституції, технологічності і невибагливості до умов годівлі та утримання. В перспективі створити відповідну генеалогічну структуру (лінії, родини) та закласти мережу племінних підприємств (племзаводів, племрепродукторів) з розведення тварин новостворюваного типу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Спека С.С., Бойко А.О. Створення крупного типу худоби у поліській м'ясній породі // Тваринництво України. – 2005. – №4. – С. 12-14. (Дисертант провів дослідження, взяв участь у аналізі отриманих результатів).

  2. Бойко А.О. Проміри та індекси тілобудови бугайців різних типів поліської м'ясної породи // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – Львів. – 2005. – Т7 (№2), Ч.3. – С. 24-29.

  3. Спека С.С., Микитин І.В., Бойко А.О. М'ясне скотарство – перспективна галузь львівського малого Полісся // Тваринництво України. – 2005. – №8. – С. 3-5. (Дисертант провів дослідження та підготовив статтю до друку).

  4. Бойко А.О. Технологічні аспекти утримання та розведення поліської м'ясної породи в племзаводі „Клен" // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – Львів. – 2006. – Т8, №1 (28) – С. 7-11.

  5. Бойко А.О. Фізіолого-біохімічні показники крові молодняку різних типів поліської м'ясної породи // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів. – 2006. – Т8, №2 (29). – С. 23-26.

  6. Бойко А.О. Створення крупного типу худоби у поліській м'ясній породі – першочергове завдання селекціонерів // Вісник аграрної науки. – 2006. – №6. – С. 89-91.

  7. Бойко А.О. М'ясна продуктивність бугайців поліської м'ясної породи різних типів будови тіла // Сільський господар. – 2006. –№ 7-8. – С. 21-22.

АНОТАЦІЇ

Бойко А.О. Формування м'ясної продуктивності тварин створюваного крупноекстер'єрного типу поліської м'ясної породи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція сільськогосподарських тварин. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, Львів, 2006.

У дисертаційній роботі здійснено порівняльний аналіз показників живої маси, інтенсивності масового та лінійного росту, витрат корму на одиницю продукції, забійних та м'ясних якостей у молодняку створюваного крупного типу в поліській м'ясній породі з існуючими аналогами середнього та дрібного типів за аналогічних умов утримання, вирощування й годівлі у виробничих умовах.

Встановлено перевагу за живою масою та лінійним ростом тіла у тварин створюваного крупного типу (висотою в холці і крижах, косою довжиною тулуба і заду, шириною, глибиною та обхватом грудей) над ровесниками середнього та дрібного типів у породі (Р<0,05, Р<0,001). Проведеним контрольним забоєм бугайців піддослідних груп у 18-місячному віці встановлено, що у тварин створюваного крупного типу в поліській м'ясній породі забійний вихід складав 65,3 %, вихід туші – 63,9 і кісток – 15,3 %; існуючого середнього – 63,2; 61,6 та 15,0 % і дрібного – 61,8; 59,9 і 15,2 % відповідно. Отже, за основними господарсько корисними ознаками тварини створюваного крупного типу переважають ровесників середнього та дрібного типів та є найбільш бажаними для розведення.

Ключові слова: поліська м'ясна порода, крупний тип, екстер'єр, конституція, ріст і розвиток, м'ясні якості.

Бойко А.А. Формирование мясной продуктивности животных создаваемого крупно-экстерьерного типа полесской мясной породы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.01 – разведение и селекция сельскохозяйственных животных. – Львовская национальная академия ветеринарной медицины имени С.З. Гжицкого. Львов, 2006.

В диссертационной работе осуществлён сравнительный анализ показателей живой массы, интенсивности линейного роста, расход кормов на единицу продукции, убойные и мясные качества молодняка создаваемого крупного типа в полесской мясной породе с существующими аналогами среднего и мелкого типов при аналогических системах содержания, выращивания и кормления в производственных условиях.

В результате проведённых исследований теоретически обоснованы, разработаны и реализируются методики, схемы и целевые стандарты, которые позволяют на материнской основе полесской мясной породы использовать чистопородных быков исходной шаролезской породы и создать крупный тип в породе.

Подопытный молодняк запрограммированного типа, при достаточной обеспеченности объёмистыми кормами и нормированым количеством концкормов, характеризируется следующими зоотехническими показателями: живая масса бычков составляла при рождении 35,3 кг, в 7 мес. - 232,1 кг; 12 мес. - 391,5кг; 15 мес. - 464,5 кг и 18 мес. – 554,5 кг, телок соответственно 31,1; 231,8; 329,1; 375,5; 420,9 кг и по этим показателям во все периоды роста он заметно превосходил животных других подопытных групп (Р<0,05 – Р<0,001). Установлено преимущество по линейному росту у молодняка создаваемого крупного типа (высотой в холке и крестце, косой длиной туловища и зада, шириной, глубиной и окружностью грудной клетки) над сверстниками среднего и мелкого типов в полесской мясной породе (Р<0,05, Р<0,001). Контрольный убой подопытных бычков показал, что в возрасте 18 месяцев у животных создаваемого крупного типа убойный выход составил 65,3 %, выход туши – 63,9 % и костей – 15,3 %; существующего среднего – 63,2; 61,6 и 15,0 % и мелкого – 61,8; 59,9 и 15,2 % соответственно. Наибольшее количество мякоти было также в тушах животных создаваемого крупного типа.

Изучением показателей крови установлено, что у животных создаваемого крупного типа было выше количество общего белка, а также высшая активность ферментов переаминирования (АСТ; АЛТ), по сравнению с аналогами мелкого типа.

По основным хозяйственно-полезным признакам животные крупного типа имели высшие показатели по сравнению с аналогами среднего и мелкого типов. Рентабельность выращивания животных указаного типа до 18-месячного возраста составляет 33,1-49,0 %, что на 11,7-30,1 % больше по сравнению с аналогами среднего и мелкого типов.

Ключевые слова: полесская мясная порода, крупный тип, экстерьер, рост и развитие, мясные качества.

A. Boiko. Meat productivity formation in young calves of exterior type of Polissian beef breed. – Manuscript.

Thesis presented for the scientific degree of candidate of agricultural science on the speciality 06.02.01. – breeding and selection of animals - Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj, Lviv 2006.

In the thesis there were done comparative analyses of living mass indexes, intensity of weight and linear growth, given feedstuffs, slaughtering and meat qualities of young animals of large type in Polissian beef breed with existing examples of medium and small types under the same conditions, razing and feeding under production conditions.

There was observed advantage as to living mass and linear growth of body in young animals of large type (height in the crest and zacrumums, oblique length of the body and hind part, width, depth and girth of breast) over animals of the same age of medium and small types of Polissian meat breed (P<0,05 – P<0,001). With the help of slaughter of bull calves in tested groups of 18 months old animals there was determined that in animals of large type slaughter outlet was as much as 65,3 %, outlet of the carcass – 63,9 % and of bones – 15,3 % of existing medium – 63,2 %; 61,6 % and 15,0 % and of small – 61,8; 59,9 % and 15,2 % respectively. Thus, according to major useful peculiarities young animals of creating large type had some advantages over animals of the same age in medium and small types and sums to be most desirable for breeding.

Key words: Polissian meat breed, large type, exterior, constitution, growth and development, meat qualities.


 
 

Цікаве

Загрузка...