WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування м’ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер’єрного типу поліської м’ясної породи (автореферат) - Реферат

Формування м’ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер’єрного типу поліської м’ясної породи (автореферат) - Реферат

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

БОЙКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК: 636.2.053:636.033

Формування м'ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер'єрного типу поліської м'ясної породи

06.02.01 – розведення та селекція тварин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Львів – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор

Мамчак Іван Васильович

доктор сільськогосподарських наук

Спека Семен Сергійович,

старший науковий співробітник

Інституту агроекології УААН

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Пелехатий Микола Сергійович, Державний агроекологічний університет, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Федорович Єлизавета Іллівна, Інститут біології тварин УААН, завідувач лабораторії розведення і генетики тварин

Провідна установа: Білоцерківський державний аграрний університет Мінагрополітики України, кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин

Захист відбудеться „01" лютого 2007 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.02 у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів – 10, вул. Пекарська, 50, аудиторія № 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького за адресою: вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010.

Автореферат розісланий „27" грудня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Слобода О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Забезпечення населення високоякісними та екологічно чистими м'ясопродуктами, виробленими з яловичини, є першочерговим завданням агропромислового комплексу України. Тому надійним джерелом виробництва цієї продукції має стати галузь спеціалізованого м'ясного скотарства, яка знаходить своє визнання в регіонах, де наявні значні пасовищні площі. Такими регіонами в Україні є Полісся, гірські та передгірські райони Карпат (П.Л. Погребняк, 1979; М.В. Зубець, 1997; В.П. Буркат, 1999; І.В. Мамчак, 1994; А.М. Угнівенко, 2006; О.Г. Тимченко, 1996; С.С. Спека, 1998, 1999 та інші).

Однак, щоб галузь розвивалася й прогресувала, необхідно мати вітчизняні породи і типи м'ясної худоби, добре пристосовані до природно-кліматичних умов зони, сучасні маловитратні та енергоощадні технології, міцну кормову базу. Однією з порід, яка здобуває визнання в західному регіоні України, є новостворена поліська м'ясна порода, виведена в зоні Житомирського Полісся, що відноситься до середнього (проміжного) типу за живою масою та інтенсивністю росту. Господарства Львівської та інших областей малого Полісся мають переважно міцну кормову базу, спроможну задовільнити потреби тварин у кормах власного виробництва для отримання високих середньодобових приростів живої маси. У зв'язку з цим виникла необхідність створення крупного типу в поліській м'ясній породі, тварини якого б відзначалися підвищеною енергією росту, високими забійними та м'ясними якостями: жива маса бугайців у 15-місячному віці становила би 500 кг та більше, у 18 міс. – 600 кг, а забійний вихід та вихід туші – 63-65,5 %.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведені у відповідності з тематичним планом науково-дослідних робіт Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. Робота є фрагментом наукової тематики кафедри технології виробництва молока та яловичини з тем: „Вивчення господарсько-біологічних особливостей порід великої рогатої худоби і коней в західному регіоні України" (номер ДР 0102U001326) та „Створення високопродуктивних стад м'ясної та комбінованої худоби на Прикарпатті" (номер ДР 0102U001325).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у вивченні основних закономірностей росту й розвитку, екстер'єрно-конституціональних особливостей у тварин поліської м'ясної породи залежно від частки спадковості за поліпшуючою породою.

У зв'язку з цим були поставлені такі завдання:

  • провести порівняльну оцінку екстер'єрних та конституційних особливостей тварин поліської м'ясної породи з урахуванням їх генотипу і типу будови тіла;

  • вивчити масовий та лінійний ріст, забійні та м'ясні якості, витрати корму на одиницю продукції тварин різних типів у різні вікові періоди (при народженні, у 7, 12, 15, 18 місяців);

  • вивчити морфологічні й біохімічні показники крові у тварин різних генотипів;

  • визначити економічну ефективність вирощування тварин;

  • дати пропозиції виробництву щодо використання крупноекстер'єрного типу для поліпшення м'ясних стад.

Об'єкт дослідження. Тварини створюваного крупноекстер'єрного та інших типів у поліській м'ясній породі.

Предмет дослідження.Господарсько корисні, екстер'єрно-конституційні ознаки та біологічні показники у тварин створюваного крупноекстер'єрного та існуючих типів у поліській м'ясній породі.

Методи дослідження. Зоотехнічні (визначення живої маси та лінійного росту у різні вікові періоди, індексів будови тіла, побудови екстер'єрних профілів), хімічні, морфологічні та біохімічні, біометричні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше теоретично обґрунтована, розроблена і реалізується селекційна програма створення крупноекстер'єрного типу в помірноскороспілій поліській м'ясній породі. Встановлено, що збільшення частки спадковості крупної шаролезької породи у породному поєднанні зумовлює помітне підвищення інтенсивності масового та лінійного (косої довжини тулуба, довжини заду, ширини грудей та в маклаках; висоти в холці і крижах) росту, покращуються м'ясні форми та міцність конституції, збільшується маса туші.

Виявлено позитивний кореляційний взаємозв'язок між живою масою та лінійним ростом, що дає можливість проводити добір молодняку при відлученні для подальшого використання його в селекційному процесі удосконалення поліської м'ясної породи.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати досліджень можуть бути використані при створенні бажаних типів тварин у м'ясних породах, що виводились методом складного відтворного схрещування, а також при розробці перспективних програм і планів селекційно-племінної роботи з породою.

Результати досліджень впроваджені у племзаводі „Клен" Жовківського району Львівської області та впроваджуються в господарствах інших регіонів, що перепрофілювалися на розвиток м'ясного скотарства (ТОВ СЦ "Україна", Житомирська область).

Особистий внесок здобувача. Полягає в розробці методики, організації та проведенні досліджень, опрацюванні матеріалів отриманих експериментальних даних, формулюванні висновків і пропозицій виробництву, в підготовці до друку наукових праць та участі в наукових конференціях.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні положення дисертації доповідались на таких наукових конференціях і семінарах: міжнародній науково-практичній конференції „Стан, проблеми та перспективи сучасної аграрної науки і практики", присвяченій 105-й річниці від дня народження С.З. Ґжицького (9–10 червня 2005 року, м. Львів); міжнародному науково-практичному семінарі „Проблеми загальної ветеринарної профілактики (гігієна та санітарія, екологія, добробут тварин, етологія)" (16 – 17 березня 2006 року, м. Львів); міжнародній науково-практичній конференції „Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики" (15 – 16 червня 2006 року, м. Львів).

Дисертаційні матеріали обговорювалися на засіданнях вченої ради Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького (2004-2006 рр.)

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць у виданнях, визначених переліком ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, результатів власних досліджень, економічної оцінки результатів дослідів, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури та додатків.


 
 

Цікаве

Загрузка...