WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я україни

львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Бойко Андрій Ігорович

Удк: 615.252.349.035.1.003.12

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження

лікарських засобів для лікування діабету

15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Львів – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі організації та економіки фармації з курсом технології ліків Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ПАРНОВСЬКИЙБорис Людомирович,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького,

завідувач кафедри організації та економіки фармації

з курсом технології ліків

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

Грошовий Тарас Андрійович,

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я.Горбачевського,

завідувач кафедри фармацевтичних дисциплін

кандидат фармацевтичних наук

Лопатинська Оксана Іванівна,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького,

доцент кафедри технології ліків і біофармації

Провідна установа: Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,

кафедра організації та економіки фармації

Захист відбудеться 17.02.2006 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6).

Автореферат розісланий 16.01.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Гасюк Г.Д.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) є однією з найважливіших медико-соціальних проблем сучасності. За останні 30 років кількість людей з діагнозом "цукровий діабет" зросла від 30 до 175 мільйонів. В Україні спостерігається аналогічна тенденція. У 1997 році на обліку перебувало 887 тисяч, а на сьогодні вже понад один мільйон зареєстрованих хворих на ЦД. Розповсюдженість нецукрового діабету (НЦД) значно нижча, але, враховуючи важкість протікання захворювання, лікуванню НЦД у економічно розвинутих країнах світу приділяється значна увага. Питання фармакотерапії вказаного патологічного стану в нашій країні вивчені недостатньо, а фармацевтичні аспекти забезпечення хворих відповідними лікарськими засобами досі не розглядалися.

Питання фармацевтичного забезпечення хворих ЦД станом на кінець 60-х років ХХ сторіччя вивчалися П.Д.Курашом (1971), а в аспекті страхової медицини - І.В.Жировою (2004), якою запропоновано формулярний довідник антидіабетичних лікарських засобів. Фармакоекономічні аспекти ЦД частково висвітлені О.М.Заліською (2004), яка розробила методику вивчення диференційованої потреби у гіпоглікемічних пероральних препаратах, але не розглядала препаратів інсуліну та його аналогів, комплексних пероральних гіпоглікемічних засобів та препаратів інших груп, які нещодавно були зареєстровані в Україні.

Системні дослідження стану та перспектив розвитку арсеналу протидіабетичних лікарських засобів в Україні наприкінці ХХ і на початку ХХІ сторіччя не проводилися. Методичні основи та доцільність впровадження персоніфікованого (адресного) вивчення потреби в лікарських засобах раніше не обгрунтовувалися. Тому маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної комісії "Фармація" МОЗ та АМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Обгрунтування нових напрямків концепції розвитку лікарського забезпечення та розробка моніторингових механізмів їх впровадження" (номер державної реєстрації 0101U009228).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оптимізація стану лікарського забезпечення хворих на діабет в Україні, розвиток методів вивчення потреби в лікарських засобах на основі персоніфікованого комп'ютерного аналізу споживання протидіабетичних препаратів. Для досягнення даної мети були поставлені такі завдання:

 • узагальнити основні поняття, терміни та предмет дослідження діабетології, тенденції динаміки захворюваності на цукровий та нецукровий діабет у світі та в Україні;

 • для опрацювання інформаційного забезпечення фармацевтичної опіки хворих на діабет обробити матеріали про предіабет, профілактику, симптоматику та методи фармакотерапії ЦД і НЦД;

 • провести маркетинговий аналіз арсеналу протидіабетичних препаратів в Україні, у т.ч. його структури та динаміки за останні 80 років з порівнянням до відповідних арсеналів провідних держав світу та визначити шляхи досягнення даним сегментом українського фармацевтичного ринку сучасних міжнародних стандартів;

 • розробити методичні підходи до вивчення стану лікарського забезпечення хворих з врахуванням показників динаміки захворюваності та поширеності діабету в Україні, а також у розрізі АР Крим, окремих областей, м.Києва та м.Севастополя;

 • проаналізувати фактичний стан лікарського забезпечення хворих з різними формами діабету;

 • розробити модель споживання протидіабетичних лікарських засобів на одного хворого з встановленням пріоритетних джерел фінансування їх фармакотерапії;

 • розробити базу даних для оптимізації інформативних можливостей аналізу стану споживання лікарських засобів для лікування діабету, проблемно орієнтовану на аналіз стану забезпечення хворих лікарськими засобами з вивченням джерел фінансування їх фармакотерапії;

 • обгрунтувати фармакоекономічні параметри протидіабетичних лікарських засобів та провести фармакоекономічний аналіз фактичного стану фармакотерапії ЦД та НЦД з одночасним порівняльним аналізом практичних та ідеальних схем лікування діабету;

 • використовуючи фармакоекономічні підходи, визначити потребу в забезпеченні хворих лікарськими засобами для різних схем фармакотерапії діабету;

 • провести дослідження з визначення взаємозв'язку між якістю життя хворих на ЦД та можливістю застосування найбільш сучасних технологій лікування даного захворювання;

 • розробити методичні рекомендації з фармацевтичної опіки хворих діабетом при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек із впровадженням їх у практичну діяльність закладів охорони здоров'я та навчальний процес.

Об'єктом дослідження є інформація про лікарські засоби, які застосовуються для лікування діабету, показники захворюваності на діабет, забезпеченості протидіабетичними лікарськими засобами в Україні, а також у розрізі АР Крим, окремих областей, м.Києва та м.Севастополя, індивідуальні показники споживання протидіабетичних лікарських засобів з 1996р. (1067 хворих) по 2004 р. (1952 хворих) ЦД та НЦД, схеми фармакотерапії, що використовуються при ЦД та НЦД. Також об'єктом досліджень є показники діяльності міських та районних лікарень, диспансерних і поліклінічних закладів Тернопільської та Львівської областей з організації лікарської допомоги хворим ЦД та НЦД, в тому числі фінансування фармакотерапії ЦД та НЦД. Для вивчення ефективності протидіабетичних лікарських засобів аналізувались експертні оцінки даних препаратів.

Предмет дослідження. Потреба у лікарських засобах для лікування діабету з врахуванням аналізу стану фармацевтичного ринку протидіабетичних препаратів в Україні та світі, фармакоекономічної складової, а також комп'ютерної бази даних для персоніфікованого обліку споживання лікарських засобів хворими на діабет.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано методи маркетингового аналізу сегменту протидіабетичних лікарських засобів світового та українського фармацевтичних ринків, фармакоекономічний аналіз за методом "вартість-ефективність", метод експертних оцінок – для оцінки ефективності, безпечності лікарських засобів та елементи методів оцінки якості життя, методи моделювання в комплексі з методами побудови комп'ютерних баз даних для індивідуальних медикаментозних паспортів хворих на діабет як бази визначення їх потреби в лікарських засобах.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено:

 • визначення фармакоекономічних параметрів сукупності протидіабетичних лікарських засобів;

 • аналіз споживання лікарських засобів для лікування діабету, що базувався не на вибірковому, статистичному підході, а на моделі суцільної вибірки.

Уперше розроблено:

 • методику нормативного аналізу протидіабетичних лікарських засобів та розрахунку їх фармакоекономічних параметрів;

 • методику аналізу фактичного стану лікарського забезпечення хворих на ЦД та НЦД у взаємозв'язку з показниками фінансування їх фармакотерапії;

 • методику визначення індивідуалізованої потреби в препаратах інсуліну для лікування цукрового діабету;

 • методику визначення потреби в пероральних гіпоглікемічних лікарських засобах;

 • програмне забезпечення, структуру і базу даних для оптимізації інформативних можливостей аналізу стану споживання лікарських засобів для лікування діабету, яка є проблемно орієнтованою на аналіз стану забезпечення хворих лікарськими засобами з вивченням джерел фінансування їх фармакотерапії;

 • методичні рекомендації щодо фармацевтичної опіки хворих цукровим діабетом при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек.


 
 

Цікаве

Загрузка...