WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика) (автореферат) - Реферат

Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика) (автореферат) - Реферат

БондарчукА.Г., ТітаренкоА.В. Прогноз та попередження самопошкоджень у хворих на параноїдну шизофренію// Матеріали наук. конфер. „Актуальні проблеми сучасної психіатрії та медичної психології". – Харків, 2006. – С.22.(Здобувачем здійснено підбір матеріалу та опис результатів дослідження).

БондарчукА.Г., ГавенкоВ.Л., КоростійВ.І.„Спосіб визначення ризику самопошкоджень внаслідок несуїцидальної аутоагресії" (деклараційний патент на корисну модель №16162 від 17.07.2006,заявка №U200602549 від 09.03.2006). (Здобувачем розроблена концепція корисної моделі та здійснено її впровадження).

БондарчукА.Г.,ГавенкоВ.Л., КоростійВ.І.„Спосіб прогнозування клінічного варіанту несуїциальної аутоагресивної поведінки у хворих на параноїдну шизофренію" (деклараційний патент на корисну модель №16161 від 17.07.2006, заявка №U200602544 від 09.03.2006). (Здобувачем розроблена концепція корисної моделі та здійснено її впровадження).

БондарчукА.Г., ГригорчукМ.Ю., ОрдинансС.М., КоростійВ.І., ОльховськийВ.А., КаплуновськийП.А., ГавенкоВ.Л. „Спосіб реєстрації особливостей самопошкодження у хворих на розлади психіки та поведінки" (раціоналізаторська пропозиція, подана 23 березня 2005 р. та зареєстрована в журналі раціоналізаторських пропозицій ХДМУ за №263(3)). (Здобувачем розроблена концепція пропозиції та здійснено її впровадження).

АНОТАЦІЯ

Бондарчук А. Г. Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика)- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 – психіатрія. Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. Харків, 2006.

Обстежено 200 пацієнтів чоловічої статі, хворих на параноїдну шизофренію, з них 100 хворих - з проявами несуїцидальної аутоагресивної поведінки, 50 хворих з проявами суїцидальної аутоагресивної поведінки, 50 хворих - без аутоагресивних дій та тенденцій.

В результаті дослідження визначено основні форми та частоту нанесення самоушкоджень хворими на параноїдну шизофренію, виділено основні клінічні варіанти несуїцидальної аутоагресивної поведінки (маревний, галюцинаторний, афективний, компульсивний, кататонічний). Вивчено та описано особливості психопатологічної симптоматики, яка домінує в генезі несуїцидальної аутоагресивної поведінки при параноїдній шизофренії. Визначено типи та особливості формування несуїцидальної аутоагресивної поведінки.

На підставі отриманих у дослідженні даних розроблено рекомендації щодо прогнозу, корекції та профілактики несуїцидальної аутоагресивної поведінки у хворих на параноїдну шизофренію.

Ключові слова: шизофренія параноїдна, аутоагресивна поведінка, самоушкодження.

АННОТАЦИЯ

Бондарчук А. Г. Аутоагрессивное поведение несуицидального характера у больных параноидной шизофренией (диагностика, коррекция, профилактика) - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 – психиатрия. Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины. Харьков, 2006.

Проведено обследование 200 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, находившихся в условиях Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 с целью диагностики и лечения по поводу параноидной шизофрении: из них 100 человек с проявлениями несуицидального аутоагрессивного поведения, 50 – с выраженными суицидальными тенденциями и предотвращенными суицидальными попытками, 50 пациентов - без проявлений аутоагрессивного поведения в анамнезе и на момент обследования.

В ходе работы с помощью клинико-психопатологического, клинико-анамнестического и психодиагностического методов исследования у больных параноидной шизофренией установлены 5 основных клинических вариантов несуицидального аутоагрессивного поведения в зависимости от доминирующей в генезе самоповреждений психопатологической симптоматики (галлюцинаторный, параноидный, аффективный, компульсивный, кататонический). Описаны особенности развития несуицидального аутоагрессивного поведения при отдельных типах формирования (подострый, острый, хронический). Изучены особенности методов нанесения самоповреждений и частота реализации самоповреждений больными параноидной шизофренией в домашних условиях и условиях стационара.

Установлены ведущие психопатологические предикторы несуицидального аутоагрессивного поведения у больных параноидной шизофренией (императивные галлюцинации с фиксацией содержания на самоповреждении; параноидная фабула религиозного содержания, греховности со стремлением к искуплению вины через нанесение самоповреждения; обсесивно-компульсивные включения при которых самоповреждение используется как защитный ритуал; психопатоподобная симптоматика с эксплозивным компонентом; кататонические включения с проявлением стереотипий в виде самоповреждений). Установленным психодиагностическим критерием вероятного совершения аутоагрессивных актов несуицидального характера является повышение показателя реактивной тревожности при сохранности усредненных показателей самосознания смерти и суицидального риска, который необходимо учитывать как предиктор НАП при проведении психокоррекционных и психопрофилактических мер.

В ходе работы разработаны способы определения степени риска и прогнозирования характера повреждений вследствии несуицидальной аутоагресии у больных данной категории. Рекомендовано использование установленных вариантов, типов формирования, характеристик реализации несуицидального аутоагрессивного поведения в клинической практике для повышения эфективности прогнозирования самоповреждений у больных параноидной шизофренией. Разработаны рекомендации относительно коррекции и профилактики несуицидального аутоагрессивного поведения у больных параноидной шизофренией.

Ключевые слова: шизофрения параноидная, аутоагрессивное поведение, самоповреждения.

ANNOTATION

Bondarchuk A.G. Non-suicidal аutoagressive behaviour in patients with paranoid schizophrenia (diagnostic, correction, prophilactic). - A manuscript.

Dissertation for the candidate of medical science degree іn specialty 14.01.16 – psychiatry. Institute for neurology, psychiatry and narcology of Academy of medical sciences of Ukraine. Kharkiv, 2006.

Examination of 200 men suffered from paranoid schizophrenia, including 100 patients with signs of non-suicidal autoagressive behaviour, 50 patients with signs of suicidal autoagressive behaviour and 50 patients without autoagressive activity and tendency was carried out. In the result of investigation the main forms and prevalence of self-harm in patients with paranoid schizophrenia were found and main clinical variants of non-suicidal autoagressive behaviour were discribed (delusional, hallucinational, affective, compulsive, catatonic). Features of psychopathological symptoms which are dominant in genesis of non-suicidal autoagressive behaviour in paranoid schizophrenia were studied and discribed. Types and features of forming of non-suicidal autoagressive behaviour were found.

On the background of received data the recommendation for prognosis, correction and prophylaxis of non-suicidal autoagressive behaviour in patients with paranoid schizophrenia.

Key words: paranoid schizophrenia, autoagressive behaviour, self-harm.


 
 

Цікаве

Загрузка...