WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

4. Рівень ІЛ-6 модже використовуватись як маркер напруженості адаптивних реакцій. Його показники коливаються для адаптивних реакцій, що перебігають гармонійно в межах 5015 мкОД/мл, та 20550 мкОДмл для реакцій, що мають елементи напруження.

5. Дітям з а- та гіпореактивним типами реагування доцільно призначати препарати, що мають неспецифічний імуностимулюючий влив. Контроль адекватності призначення та ефективності препаратів можливо проводити за змінами типів та рівнів адаптивних реакцій перед початком курсу, на сьому-десяту добу та через місяць від початку прийому препарату. Гармонізація перебігу адаптивної реакції чи зміна її типу на фізіологічний, свідчить про адекватність підібраної терапії.

6. Комплексний гомеопатичний препарат ІОВ-МАЛЮК може бути рекомендований до вжитку у дітей з з гіпореактивними типами реагування, оскільки він має неспецифічний імуностимулюючий вплив, покращує стан органів лімфоглоткового кільця, призводить до гармонізації перебігу адаптивних реакцій.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Аналіз використання регламентованих лікувально-оздоровчих програм для дітей, що часто хворіють на гострі респіраторні інфекції//Український науково-медичний молодіжний журнал, Київ. -- 2002.-- № 3-4.-- с.68-72.

2. Ефективність гомеопатичного препарату ІОВ-МАЛЮК як засобу збереження здоров'я та покращання функціонування адаптивних систем дитини//Сучасна педіатрія, Київ. --2004.-- №3(4). – с.75-78 (відбір і аналіз матеріалу, статистична його обробка). (Співавтори: Н.А.Бадюл, Р.Д.Данільченко)

3. Ефективність гомеопатичного препарату ІОВ-МАЛЮК як засобу поліпшення функціонування адаптивних систем дитини//Мат. 11 з'їзду педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі", Київ. – 2004. – с.261-262 (відбір і аналіз матеріалу, статистична його обробка). (Співавтори:А.О.Андрущук, Н.А.Бадюл,, Р.Д.Данільченко.)

4. Особливості терапії респіраторних захворювань у дітей, інфікованих Pneumocystis carinii//Український науково-медичний молодіжний журнал, Київ. -- 2002.-- № 1-2.-- с.64-68 (відбір і аналіз матеріалу, статистична його обробка). (Співавтори: САндрушук А.О., Мелліна Т.В.)

5. Оцінювання стану здоров'я дітей з урахуванням показників адаптації організму//Медицина транспорту України, Київ. – 2005. -- № 1 (13). – с.74-78 (відбір і аналіз матеріалу, статистична його обробка). (Співавтори: А.О.Андрущук)

6. Клініко-імунологічна характеристика здорових дітей перед дошкільного віку, що мешкають в центральних районах м. Києва //Матеріали 66-ї студентської наукової конференції, 2005. -- Львів. – с. 86 (відбір і аналіз матеріалу, статистична його обробка). (Співавтори: Мелліна Т.В.)

7. Спосіб оцінки стану здоров'я дітей//Деклараційний патент на корисну модель № 20041109176. – 2005р (відбір і аналіз матеріалу, статистична його обробка). (Співавтори: Андрущук А.О.)

8. Спосіб оцінки ефективності лікувально-профілактичних програм з використанням гомеопатичних препаратів//Деклараційний патент на корисну модель №20041109180. – 2005р (відбір і аналіз матеріалу, статистична його обробка). (Співавтори: Андрущук А.О.)

АНОТАЦІЯ

Барзилович А.Д. Оцінка стану здоров'я дітей в віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 –педіатрія. Національний медичний університет ім. акад.О.О.Богомольця, Київ, 2006.

В дисертації вивчено особливості перебігу адаптивних реакцій у дітей віком від 1 до 5 років, І та ІІ груп здоров'я, що мешкають в місті Києві.

Показано, що більшості дітей І та ІІ груп здоров'я притаманні а- чи гіпореактивні адаптивні реакції, які не можуть забезпечити адекватного пристосування до умов макросередовища, і можуть розцінюватись як ризик розвитку функціональних розладів в подальшому. В 10% випадків рівень здоров'я відповідає середньому, решті - низькому. Адаптивних реакцій, що відповідають високому рівню здоров'я, в популяції не виявлено.

Отримані „нормальні" величини імунологічних показників притаманні групі здорових дітей віком від 1 до 5 років, що мешкають в місті Києві, які дозволяють дати орієнтовну оцінку імунного статусу дитини 1-5 років, і при виникненні відхилень можуть бути рекомендацією для проведення більш поглибленого імунологічного дослідження.

Доведено, що рівень ІЛ-6 в сироватці крові може використовуватись як маркер напруженості адаптивних реакцій.

Розроблено метод контролю адекватності призначення та оцінки ефективності використання гомеопатичних препаратів (на прикладі Барбарис Комп ІОВ-МАЛЮК).

Ключові слова: здоров'я, діти молодшого віку, адаптація, імунна система, лейкоцитарна формула.

АННОТАЦИЯ

Барзилович А.Д. Оценка состояния здоровья детей в возрасте от 1 до5 лет, с учетом показателей адаптивности организма.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. - Национальный медицинский университет им. акад. А.А.Богомольца, Киев, 2006.

В диссертации изучены особенности течения адаптивных реакций у детей в возрасте от 1 до 5 лет, І и ІІ групп здоровья, проживающих в городе Киеве.

В результате исследования у детей І и ІІ групп здоровья в возрасте от1 до 5 лет не выявлено адаптивных реакций, соответствующих высокому ровню здоровья, в 10% случаев уровень здоровья соответствовал среднему, в остальных низкому. На основании исследования процентного соотношения элементов формулы крови (по методике Гаркави Л.Х.) установлено, что у данного контингента детей превалирует реакция тренировки, свидетельствующая о а- и гипореактивных состояниях. Проведенные исследования продемонстрировали, что существующая классификация по группам здоровья не соответствует реальному состоянию здоровья детей.

Выявлено, достоверное повышение уровня ИЛ-6 здоровых детей, которое может быть расценено и как напряжение адаптивных реакций в условиях "постоянного стресса" детского возраста, так и вынужденным приспособлением к макросреде большого города.

Установлено достоверное снижение абсолютных значений CD3+, CD4+, CD8+, CD22+ при сохраненных процентных взаимоотношениях. С 90% вероятностью зона математического ожидания - "зона нормы" для данной популяции смещена до значений определенных экспериментально. При этом выявленное достоверное повышение относительного и абсолютного количества CD16+ клеток, в совокупности с повышением уровня ИЛ-6 свидетельствует о напряжении неспецифических звеньев адаптивных систем.

Доказано, что уровень ИЛ-6, в отличие от показателей эндокринного гомеостаза может быть использован в качестве маркера напряжения адаптивных реакций. Продемонстрировано, что высокая сила корреляционных взаимоотношений между ИЛ-6, ТТГ, кортизолом, показателями иммунного статуса и показателями напряжения адаптивных реакция позволяют использовать лейкоцитарную формулу для достоверной оценки состояния здоровья детей.

Разработан метод контроля адекватности назначения и эффективности использования гомеопатических препаратов (на примере комплексного гомеопатического препарата Барбарис Комп ІОВ-МАЛЮК). Доказана эффективность препарата у детей с гипореактивными адаптивными реакциями.

Ключевые слова: здоровье, дети младшего возраста, адаптивность. иммунная система, лейкоцитарная формула.

SUMMARY

Barzylovych A.D. Definition of сhildren health state in age from 1 to 5 years considering adaptability indices.- Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences on speciality 14.01.10 – Pediatrics. National Medical University named after A.A. Bogomolets,Kiev,2000

In dissertation the I and II health-group children adaptability features is investigated. All children are in age from 1 to 5 years old, and live in Kiyv.

Is shown, that for the majority of children a- or hyporeactive adaptive reactions are typical. That reactions could not supply the normal adaptation to the macroworld conditions, and could be estimated as risk of function disorders development. In 10% cases health state corresponds the lowest levels, in other cases – middle levels. Cases of high health levels were not fixed in this population.

The "normal" indices of healthy children in age from 1 to 5 years old immune cells were established. This indices allow immune status of 1-5 year old childe, which lives in Kiyv to estimate approximately.

Is proved, that the IL-6 level could be utilized as intensity marker of adaptive reactions.

The method of estimation the adequacy of homeopathic drags assignment is developed.

Key words: health, children of younger age, adaptability, immune system, leukocytic formula.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГРВІ

Гострі респіраторні вірусні інфекції

ІЛ-6

Інтерлейкін-6

ПОЛ

Перекисне окислення ліпідів

ТТГ

Тиреотропний гормон


 
 

Цікаве

Загрузка...