WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

Було запропоновано інтегративний показник, що характеризує сумарну силу кореляційного зв'язку ІЛ-6 та всіх показників напруження адаптивних реакцій, та становить по виборці 0,92 (значної сили), що засвідчило можливість використання ІЛ-6 як маркеру напруження адаптивних процесів (рисунок 2). Відповідне підвищення рівню ІЛ-6 можна пояснити як „постійним фізіологічним стресом", в якому знаходиться організм дитини, так і вимушеним пристосуванням до умов макросередовища великого міста, напруженням адаптивних систем. Рисунок 1. Рівні кортизолу, ТТГ та ІЛ-6 в сироватці крові в залежності від типу адаптивної реакції.

Рисунок 2. Сила корелятивного зв'язку ІЛ-6 та показників напруженості адаптивних реакцій - вмісту еозинофілів, моноцитів та паличкоядерних нейтрофілів (за модулем).

Вивчення міжсистемних взаємовідносин, засвідчило, що сила інтегративних зв'язків між показниками клітинного, гуморального імунітету а також ТТГ, кортизолом та ІЛ-6 мають більшу вираженість у дітей з гармонійним перебігом адаптивних реакцій. Це підтверджує наявність дизрегуляторних механізмів при негармонійному перебігу процесів адаптації.

Аналіз характеру корелятивних зв'язків між показниками імунного та ендокринного статусу при різних типах адаптивних реакцій підтвердив переважну роль гуморальної ланки імунної системи в реалізації реакції тренування, та клітинної ланки для реалізації спокійної активації. Найбільшу силу інтегративних взаємовідносин мали діти, що знаходились в реакції активації; найменшу – в реакції стресу (рисунки 3, 4,5).

Рисунок 3. Взаємозалежність показників адаптивності та імунограми при реакції тренування

Інтегративні взаємозв'язки адаптивних систем мали тенденцію до послаблення з віком, на фоні збереження клінічного здоров'я, що може розцінюватись як прояв збільшення ризику розповсюдження преморбідних станів в популяції та формування хронічної патології.

Проведені дослідження показали, що найбільш інформативними є дані для дітей, які за віком пройшли другий перехрест лейкоцитарної формули. Спроба визначити вміст лімфоцитів у дітей характерний для кожної адаптивної реакції до другого перехресту, спираючись на вміст ТТГ, кортизолу та ІЛ-6 не вдалась, оскільки різниця між їх вмістом для кожної реакції не була достовірною. В той же час, корелятивний зв'язок між ІЛ-6 та показниками лейкоцитарної формули був високий, що підтверджує можливість розробки диференційованого підходу. Профіль інтегративних зв'язків між ІЛ-6 та кожним з елементів формули крові у дітей, що не пройшли 2 перехресту відповідав профілю, характерному для реакції тренування що дозволило припустити, що більшість дітей знаходились саме в цій адаптивній реакції. Для підтвердження, або спростування даного припущення, необхідно продовжувати дослідження із збільшенням кількості обстежуваних, тобто статистичної достовірності.

Рисунок 4. Взаємозалежність показників адаптивності та імунограми при реакції спокійної активації

Рисунок 5. Взаємозалежність показників адаптивності та імунограми при реакції гострого стресу

Однак у дітей, що не пройшли другий перехрест лейкоцитарної формули зареєстровано зміну напрямку корелятивних взаємовідносин між ІЛ-6 та показниками напруження адаптивних реакцій. Вивчення корелятивних взаємозв'язків між ІЛ-6, ТТГ та кортизолом також виявило зміну їх характеру та сили після проходження дітьми другого перехресту лейкоцитарної формули (рисунок 6). Так, у дітей до перехресту ІЛ-6 корелює з ТТГ та кортизолом слабо позитивно, після перехресту набуває негативного напрямку. Водночас зберігається тенденція до більшої сили корелятивних зв'язків у дітей з гармонійним перебігом адаптивних процесів.

Рисунок 6. Зміна напрямку кореляційних зв'язків між ІЛ-6 та показниками напруження адаптивних реакцій в лейкоцитарній формулі до та після проходження дітьми другого перехресту лейкоцитарної формули за даними автора

Отримані результати підтверджують дещо відмінний та менш збалансований характер перебігу адаптації у дітей до другого перехресту, а також дозволяє припустити, що проходження дитиною другого перехресту має вагоме фізіологічне значення і може бути використане як орієнтовний показник фізіологічної зрілості адаптивних систем дитини з поступовим переходом до моделі співвідносин що характерна для дорослих.

Рисунок 6. Динаміка рівню здоров'я у дітей, під час прийому препарату ІОВ-МАЛЮК та його плацебо

Розповсюдження в популяції дітей різних донозологічних станів робить доцільним розробку лікувально-реабілітаційних заходів, спрямованих на покращання функціонування адаптивних систем. Використання у таких заходах препаратів, що не мають різкого впливу на проліферацію імунної системи та не потребують спеціального імунологічного контролю, наприклад Барбарис Комп ІОВ-МАЛЮК, є обґрунтованим. Оскільки препарат має тропність до лімфоїдної тканини, зокрема мигдаликів та аденоїдів, він призначався дітям з лімфатичним діатезом, для яких характерна певна гіпореактивність адаптивних систем. До прийому препарату у всіх дітей зареєстровано реакцію тренування.

Результати спостереження продемонстрували, що у дітей, у яких на 7-10 добу прийому препарату відбувалась зміна типу адаптивної реакції на більш доцільний в дитячому віці, чи набуття реакцією гармонійних рис, покращувалося самопочуття, стан органів лімфоглоткового кільця, підвищувалась резистентність до ГРВІ (рисунок 6).

На прикладі використання цього препарату ми також продемонстрували можливість використання запропонованого нами методу скринінг-діагностики адаптаційних можливостей для оцінки ефективності призначаємої терапії.

ВИСНОВКИ

У проведеному дослідженні вирішується актуальна задача сучасної педіатрії - удосконалення оцінки стану здоров'я та виявлення ранніх його порушень шляхом визначення рівня адаптивних можливостей організму у дітей ранніх вікових груп.

  1. В обстеженій популяції дітей не виявлено адаптивних реакцій, що відповідають високому рівню здоров'я, у 10% випадків рівень здоров'я відповідає середньому, решта - низькому. За даними лейкоцитарної формули в більшості випадків (66%) виявлена реакція тренування, що свідчить про наявність а- та гіпореактивних станів у дітей.

  2. У дітей, що мешкають в м. Києві, виявлено достовірне зниження абсолютної кількості CD3+, 4+, 8+ та 22+ клітин при збереженні відсоткових значень. З 90% вірогідністю зона математичного очікування („зона норми") для даної популяції зміщена до значень, визначених автором. При цьому виявлено достовірне підвищення абсолютного та відсоткового вмісту CD16+ клітин (465100/мл та 203% відповідно).

  3. У дітей І та ІІ груп здоров'я виявлено достовірне підвищення рівня ІЛ-6 (205,312,5 ОД/мл), що може свідчити про напруження адаптивних реакцій в умовах „постійного фізіологічного стресу" обумовленого розвитком дитини, а також про вимушене пристосування до умов макросередовища великого міста. Достовірне підвищення ІЛ-6 у сукупності з підвищенням кількості CD16+ клітин, рівня імунглобуліну А та переважанням в популяції гіпореактивних адаптивних реакцій характеризує напруження неспецифічних ланок адаптивних систем.

  4. Виражені міжсистемні взаємовідносини між ІЛ-6, ТТГ, кортизолом, показниками клітинного, гуморального імунітету та показниками напруження адаптивних реакцій (вмістом еозинофілів, паличкоядерних нейтрофілів та моноцитів у лейкоцитарній формулі крові) доводять можливість використання лейкоцитарної формули крові для об'єктивної оцінки стану здоров'я дітей.

  5. Доказано, що в реалізації реакції тренування переважну роль відіграє гуморальна ланка імунної системи, реакції активації – клітинна. Вираженість міжсистемних взаємовідносин, що виявлена при реакції активації, підтверджує її фізіологічність в дитячому віці. Доведено, що з віком у дитини формується дизрегуляторний характер адаптивних реакцій. Це на фоні збереження здоров'я може призводити до розповсюдження донозологічних станів в популяції.

  6. Визначена можливість використання ІЛ-6 у якості маркеру напруженості адаптивних процесів для визначеної популяції. Його значення для адаптивних реакцій, що перебігають гармонійно, становить 5015 мкОД/мл; для адаптивних реакцій, що перебігають з елементами напруження - 20550 мкОДмл.

  7. Проведені дослідження свідчать, що існуюча класифікація за групами здоров'я не відповідає реальному стану здоров'я дітей. Показники напруженості адаптивних систем можуть бути використані в якості маркеру об'єктивного визначення стану здоров'я та оцінки ефективності призначаємої терапії.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для визначення стану здоров'я у дітей молодшого віку доцільно користуватись оцінкою стан адаптивних систем за методикою Гаркаві Л.Х., Квакіна Е.Б., Уколова М.А.(2001р). Для дітей до 5 років, що віднесені до першої групи здоров'я пропонується вважати типовою реакцію підвищеної активації високого рівня реагування. Для дітей, що віднесені до ІІ групи здоров'я – реакцію спокійної активації високого та середнього рівню реагування. В період гострого захворювання для дітей І та ІІ груп здоров'я типовою вважати реакцію гострого стресу, високого та середнього рівню реагування.

2. Визначені показники імунного статусу, що можуть використовуватись як „нормальні" величини, притаманні групі здорових дітей віком від 1 до 5 років, що мешкають в місті Києві (таблиця 5).

Отримані „нормальні" величини імунологічних показників дозволяють дати орієнтовну оцінку імунного статусу дитини 1-5 років, і при виникненні відхилень можуть бути рекомендацією для проведення більш поглибленого імунологічного дослідження, що має діагностичне і прогностичне значення.

Таблиця 5 - Показники імунного статусу, що можуть використовуватись як „нормальні" величини, притаманні групі здорових дітей віком від 1 до 5 років, що мешкають в місті Києві

Показник

Вміст клітин

абс.ч.

%

CD3+

1139160

65,04,0

CD4+

533144

35,05,0

CD8+

520 74

30,05,0

CD16+

21545

10,03,0

CD22+

600100

24,04,0


 
 

Цікаве

Загрузка...