WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

3

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ МОЗ УКРАЇНИ

БАРЗИЛОВИЧ АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА

УДК 616-056.4-053.4-085:612.017.1

Оцінка стану здоров'я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму

14.01.10- педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі педіатрії №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, м Київ.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Андрущук Аліса Опанасівна, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України,професор кафедри педіатрії №1.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідуюча відділенням проблем здорової дитини

Квашніна Людмила Вікторівна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

Доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №4

Бурлай Валентин Григорович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України.

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шуліка МОЗ України, кафедра педіатрії №1.

Захист відбудеться 20.04. 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю „Педіатрія" при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ України ( 01004, Київ, бульв. Шевченка 13).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України (01004, Київ, вул. Зоологічна, 1)

Автореферат розісланий 20.03.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Я.Кузьменко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Збереження та зміцнення здоров'я дітей є пріоритетною соціальною проблемою суспільства і держави. На даний момент в Україні реєструються тенденції до погіршання стану здоров'я дітей (Майданник В.Г., Бурлай В.Г. 1993). За даними звітної форми №12 вже наприкінці першого тижня життя 143,5 на 1000 новонароджених мають ту чи іншу патологію. В 2002 році захворюваність на вроджені аномалії в м. Києві становила 8,35 на 1000 дитячого населення, а розповсюдженість – 26,92 на 1000 дітей. Аналогічні показники у 1998 році складали 5,1 та 17,4 відповідно. З 1995 року по 2000 рік гостра захворюваність дітей першого року життя зросла з 1415 до 3100 на 1000 дітей. (Макаренко М.В., Павлюк Г.М., Петравчук Л.В. 2003). На 2002 рік лише 17% дітей молодшого шкільного віку та 16% старшого не мали відхилень у стані здоров'я (Няньковський С.Л., Юрцева А.П., Заричанський А.П. та ін. 2002).

При аналізі розподілу дітей за групами здоров'я викликає турботу не лише зростання відсоткової частки дітей з ІІІ і вище групою здоров'я а й прогресивне зменшення частки І та ІІ груп, оскільки причину захворюваності слід шукати в погіршенні стану функціональних систем так званих „практично здорових" дітей, що залишається поза увагою більшості авторів (Веселов Н.Г., Ермаков Г.К., Попова Н.Ю. и др. 1994).

Описані тенденції схильні пов'язувати не тільки з погіршанням екологічної ситуації в цілому, зниженням рівню соціального забезпечення та медичної культури населення, а й недостатнім розповсюдженням методик оцінки стану здоров'я дітей, які б дозволили виявляти патологічні відхилення на донозологічному етапі (Альбицкий В.Ю., Баранов А.А.1986, Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. 2002). На даний час лікарями найчастіше використовуються показники, які в кращому випадку здатні відобразити стан фізичного розвитку та функціональний стан будь-якої системи дитини, але не її здатність до динамічного пристосування до умов навколишнього середовища, його фізичним, психічним та соціальним впливам. Натомість рівень пристосувальних можливостей організму, який враховує і гомеостаз, і функціональні резерви, і ступінь напруження регуляторних механізмів може бути використаний в якості інтегральної характеристики стану здоров'я.

Приведені дані підтверджують необхідність і актуальність розробки об'єктивних методів оцінки стану здоров'я дітей, оскільки вихідний стан здоров'я, з врахуванням умов проживання дитини, впливу мікро-і макрооточення, визначають подальші перспективи росту дитини починаючи з періоду новонародженості (Абатуров О.Є., ВисочинаІ.Л. 2003, Квашніна Л.В. 1996).

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація є фрагментом науково-дослідної теми ЦФ №01960007063 МОЗ України "Структура захворюваності і стан адаптивності дітей за даними обстеження на поліклінічному та клінічному етапах", яка виконувалась на кафедрі педіатрії №1 НМУ в 1999-2003рр.

Мета: Удосконалення оцінки стану здоров'я дітей віком до 5 років, та виявлення ранніх його порушень шляхом визначення рівню адаптаційних властивостей організму

Завдання дослідження:

  1. Вивчити стан адаптивних систем, а також фізичного та нервово-психічного розвитку дітей І та ІІ груп здоров'я, віком до 5-ти років, що мешкають у м. Києві. Отримані дані співставити із розподілом за групами здоров'я

  2. Виявити показові маркери напруженості адаптивних реакцій у здорових дітей, та у дітей ІІ групи здоров'я, зокрема з діатезами. Дослідити особливості міжсистемних взаємовідносини основних адаптивних систем здорової дитини.

  3. На підставі отриманих даних удосконалити оцінку стану здоров'я дітей

  4. Розробити та впровадити методику оцінки адекватності призначення та ефективності препаратів у дітей молодших вікових періодів (на прикладі гомеопатичного препарату ІОВ-МАЛЮК)

Дослідження проведені на кафедрі педіатрії № 1 медичного факультету НМУ(зав. кафедрою - проф., д.м.н. О.В. Тяжка) в імунологічній лабораторії кафедри педіатрії №1. Розробка та математичне обґрунтування інтегративного показника Z проведена спеціалістами Інституту проблем технічної надійності (провідний спеціаліст, к.м.н. Радиш Ю.В.).

Наукова новизна отриманих результатів.

  1. Дана характеристика стану здоров'я та адаптивних систем здорових дітей та дітей ІІ груп здоров'я (зокрема з діатезами) віком від 1 до 5 років.

  2. Вперше при вивченні стану адаптивних систем дітей І та ІІ груп здоров'я визначений рівень ІЛ-6 в сироватці крові. За допомогою аналізу між системних взаємовідносин доведено, що ІЛ-6 може використовуватись як показовий маркер напруженості адаптивних процесів у здорових дітей.

  3. Виявлені особливості імунного статусу, характерні для здорових дітей, та дітей ІІ групи здоров'я (зокрема з діатезами), що мешкають в м. Києві.

  4. Вивчені міжсистемні взаємовідносини ІЛ-6, ТТГ, кортизолу, показників клітинного та гуморального імунітету та показників напруження адаптивних реакцій визначеними за аналізом вмісту елементів формули крові (за методикою Гаркаві Л.Х. 2001).

  5. Продемонстровано, що розподіл за групами здоров'я не відповідає реальному стану адаптивних систем дітей, зокрема віком до 5 років. Доведено, що для більш об'єктивної оцінки стану здоров'я дітей віком до 5 років доцільно використовувати аналіз вмісту показників лейкоцитарної формули, із визначення типу адаптивної реакції (за методикою Гаркаві Л.Х. 2001).

  6. Вперше обґрунтовано новий метод об'єктивізації призначення та контролю ефективності використання гомеопатичних препаратів (на прикладі комплексного гомеопатичного засобу ІОВ-МАЛЮК).

Практичне значення отриманих результатів. В результаті проведених досліджень впроваджено в практику метод оцінки стану здоров'я за допомогою аналізу вмісту показників лекоцитарної формули, із визначення типу адаптивної реакції, а також метод оцінки адекватності призначення та контролю ефективності використання гомеопатичних препаратів. Методи є простими у виконанні, можуть бути використаними дільничними на різних етапах медичного спостереження за дітьми.

Запропоновано нові нормативні показники імунного статусу для здорових дітей віком до 5 років, що мешкають в м. Києві.

Пропозиції за наслідками роботи впроваджено в поліклінічному відділенні ДКЛ №1 ст. Київ, дитячому відділенні ДКЛ №1 ст. Київ, дитячій спеціалізованій лікарні „Охмадит", м Київ, дитячій поліклініці №6 м. Запоріжжя.

Особистий внесок. Автором особисто за допомогою анкетування проаналізовано історії розвитку дітей І та ІІ груп здоров'я.

Проведено клінічні обстеження і спостереження за дітьми І та ІІ груп здоров'я (зокрема з діатезами). Освоєна методика визначення рівню імунних клітин методом моноклональних антитіл. Власноруч виконано імунологічне обстеження дітей, проаналізовано отримані результати.

Особисто пошукачем проведено статистичну обробку результатів досліджень, на підставі яких сформульовано висновки і запропоновано практичні рекомендації, підготовлено до друку наукові статті і тези, впроваджено результати роботи в клінічну практику.

Робота виконана на кафедрі педіатрії №1 (завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Тяжка О.В.) Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (ректор – член-кореспондент АМН, доктор медичних наук, професор Москаленко В.Г.).

Апробація результатів дисертації та публікації. Основні положення досліджень повідомлені й обговорені на 11-му з'їзді педіатрів України (Київ, грудень, 2004); 66-й студентській наукової конференції (Львів, лютий 2005).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 праць: 4 статті в наукових виданнях, 2 тези наукових конференцій та конгресів, 2 деклараційних патенти на корисну модель.

Обсяг і структура дисертації. Робота складається із вступу, огляду літератури, описання матеріалів і методів дослідження, 6 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури. Дисертація викладена на 175 сторінках, ілюстрована 26 таблицями, 26 рисунками, що займають 6 сторінок. Бібліографія включає 201 джерело що займає 21 сторінку.


 
 

Цікаве

Загрузка...