WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дискурс сучасної англомовної сім’ї (автореферат) - Реферат

Дискурс сучасної англомовної сім’ї (автореферат) - Реферат

ex-wife: You're always working on a story.

ex-husband: Well. Yeah. It's what I do.

ex-wife: The same old one about every other weekend a good-time father to whom responsibility is a dirty word.

ex-husband: Here's a hint, Kristen. For an attempted manipulation, like the one in progress, I'd have tried flattery.

ex-wife: Why am I always the grown-up and you're got to be a little boy?

ex-husband: Because at the beginning of the relationship, when we were choosing our sides, you chose grown-up first. This is how you really want it, Kristen.

ex-wife: No. What I really want is just once for you to make a sacrifice in your career for your daughter (One Fine Day, directed by Michael Hoffman).

Висока мовленнєва компетенція, яка, зокрема, виражена у розпізнанні мовленнєвих ходів та потенційних комунікативних пасток (мовленнєвих актів докору, звинувачень, експресивів, образ, стилістичного засобу іронії), які спрямовані на перенесення комунікації у емоційну площину, дає змогу співрозмовникам нейтралізувати конфліктну ситуацію. Серед способів уникнення комунікативної пастки ефективними є припинення проксемічної комунікації та ініціювання нового топіку.

Третя адресантно-адресатна конфігурація обумовлена поширеним сьогодні незвичним способом виховання ДИТИНИ, в якому беруть участь і БІОЛОГІЧНІ БАТЬКИ, і нова/ий ДРУЖИНА/ЧОЛОВІК/ПАРТНЕР. Мовленнєва поведінка колишньої/го дружини чи чоловіка є більш категоричною, націленою на конфронтацію, особливо якщо йдеться про критику з боку нової/го дружини чи чоловіка (партнера) щодо виховання нерідної дитини.

'... Jake's too young to take drugs,' Cat said.

'Cat,' Rory said.

'How dare you?' Ali said. 'How dare you push your face into my family's business?'

'I can't help it. Sorry. I'm just saying – you let him get away with too much.' ...

'My son has been under enormous pressure,' Ali said, trembling with emotion. 'But I wouldn't expect someone like you to understand.'

'Someone like me?'

Ali smiled thinly. 'Someone who has never had a family of her own'(Tony Parsons, The Family Way).

Як результат „другого демографічного зміщення", зокрема другої контрацептивної революції, планування сім'ї стало невід'ємною складовою сучасного англомовного дискурсу. І не дивлячись на те, що явище „народження дитини" є одвічним, комунікативна ситуація „поповнення сім'ї" заслуговує на атрибут „новітня", оскільки тільки останніми десятиліттями народження дитини втратило спонтанний характер і неоднозначно сприймається сучасними дружиною та чоловіком. Важливою складовою цієї комунікативної ситуації є аргументативні діалоги, які варіюються від раціональних до змістовно-деградованих. В останніх часто втрачається причинно-наслідковий зв'язок висловлених поглядів і діалог перетворюється на мовленнєву гру зі словом want. Для позначення волюнтативної відмови народити дитину в англійській мові з'явився стилістично нейтральний неологізм childfree та колокація childless by choice. Якщо ж бездітність викликана фізіологічною неспроможністю, у комунікативну ситуацію вступає збірний актант „ВОНИ", який хоча присутній у всіх комунікативних ситуаціях у вигляді суспільного очікування, однак саме у цій комунікативній ситуації спричиняє комунікативне відчуження партнерів від суспільства чи один від одного: 'You really should have a baby, Emma,' said Imogen, joining in to torment me further. 'I know James is keen to have children, he said as much to Henry'. Під впливом негативних емоцій партнери часто конструюють комунікативні пастки, перетворюючи комунікативнй процес на розмову заради вираження негативних емоцій. Їхнє мовлення перенасичене медичною термінологією з негативним денотативним значенням, емотивно-маркованими одиницями (афективними прикметниками, категорією заперечення, протиставленням, риторичними запитаннями, сарказмом), мовленнєвими актами звинувачення та образи: 'Oh, you're the big expert, are you? You think I'm just afraid to try again, and you're wrong. This stuff is dangerous, Paulo. There's research that says IVF causes a greater risk of tumours. That IVF babies are more likely to have low birth weight. Never mind the effects it has on the poor bloody women. Do you know anything at all about the links of IVF to breast cancer?' ... (Tony Parsons, The Family Way)

У третьому розділі "Комунікативні стратегії і тактики в дискурсі сучасної англомовної сім'ї" сформульовано основні комунікативні стратегії у межах моделей адресантно-адресатної конфігурації „ДРУЖИНА-ЧОЛОВІК" і „БАТЬКИ-ДИТИНА", вивчено шляхи реалізації їх в цьому різновиді дискурсу за допомогою різноманітних комунікативних тактик.

Дослідження сімейних діалогів показало, що комуніканти у ролі ДРУЖИНИ та ЧОЛОВІКА використовують наступні стратегії: здійснення впливу, захисту власного „Я" та підтримання міжособистісних стосунків.

Стратегія здійснення впливу є свідомою інтенцією мовця, яка спрямована на пошук дієвих вербальних та невербальних засобів впливу на адресата, формуючи релевантну інформацію таким чином, щоб зачепити ціннісні установки адресата. Комунікативні тактики стратегії впливу є ітеративними та характеризуються поєднанням різноманітних тактик для досягнення довгострокової мети.

Комунікативні тактики адресанта-ДРУЖИНИ ґрунтуються на майстерному виявленні „слабких місць" адресата-ЧОЛОВІКА та підборі конкретних комунікативних засобів впливу. Очевидно, найтиповішими комунікативними тактиками ДРУЖИНИ є такі тактики, як виклик співчуття, нагадування минулого та використання непрямих директив. Найбільш дієвими емотивними аргументами тактики виклику співчуття є невербальні елементи – мовчання, плач, демонстрування болю. Ця тактика є особливо успішною у сімейному дискурсі внаслідок психологічної близькості, високої атракції та спорідненості комунікантів. Згадані невербальні елементи присутні у мовленні адресанта у поєднанні з іншими емотивно-забарвленими засобами, зокрема експресивами, повторенням, категорією заперечення, експресивною лексикою і т.д. Тактика нагадування минулого має місце при збігу інтересів комунікантів, зокрема в комунікативних ситуаціях „зрада" та „сім'я на вихідні". Вплив мовця-ДРУЖИНИ здійснюється шляхом надання адресату негативної оцінки за допомогою лексем із негативною конотацією, протиставленням (особливо займенників you ↔ me), паралелізмами, перебільшенням, іронією, синтаксичною конструкцією ('you were the one who'), а також засобів вираження категорії заперечення. З метою приховування істинної інтенції адресант-ДРУЖИНА здійснює вплив на ЧОЛОВІКА за допомогою непрямих директив, зокрема квестив, констатив у поєднанні з волюнтативною модальністю, риторичних питань зі значенням докору.

Сучасний адресант-ЧОЛОВІК залежно від сформованого між подружжям міжрольового відношення застосовує конфронтативні комунікативні тактики або консенсусні та емотивні комунікативні моделі. Комунікативні тактики повчання, використання соціального статусу та фізичної сили передбачають асиметричну комунікативну ситуацію, яка свідчить про абсолютне чи періодичне домінування ЧОЛОВІКА в сімейному спілкуванні. Тактика повчання складається із висловлювань засудження вчинку, виражених категорією заперечення та лексемами з негативною конотацією, які супроводжуються мовленнєвим актом порадою із модальним дієсловом should. Слід зазначити, що ЧОЛОВІКИ все ще повинні відповідати класичному чоловічому стереотипові, який вербалізується лінгвальними засобами категоричності, зокрема особовим займенником однини I, модальним дієсловом will, конструкцією to be going to, категорійним запереченням, промісивом без аргументу, нецензурними словами.Тактика використання фізичної сили спрямована на виклик у адресата-ДРУЖИНИ особливого психологічного стану – страху (Oh! You know, love is a scary thing. How powerful it is, what it does to you. That is what happened here. See, if I ever think of ... I just ... I can't ... I think you understand what I'm saying), який згодом підтримується мовленнєвими актами менасивами (Tell me. Do you have any idea ... how bad things can get?), констативами та суггестивами(Slim, I'm a detrmined man. I was determined to have you, and I did. This house, my company ... I am and always will be a person who gets what he wants. And I still want you. You can either accept that ... or you can fight it. Which way do you want to go?). Мета цієї комунікативної тактики – здійснювати безперешкодний вплив на ДРУЖИНУ, особливо на ту жінку, яка вже зазнала побиття (Battered Woman Syndrom).

Комунікативні тактики використання емотивного аргументу „дитина" й апелювання до цінностей (загальнолюдських, національних, сімейних, особистих) є поширеними адресантно-незалежними комунікативними моделями сімейного дискурсу. Емотивний аргумент „дитина" виступає складовою комунікативної ситуації „зрада", водночас використовується також у щоденній подружній комунікації.


 
 

Цікаве

Загрузка...