WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дискурс сучасної англомовної сім’ї (автореферат) - Реферат

Дискурс сучасної англомовної сім’ї (автореферат) - Реферат

1

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Бігарі Адріана Андріївна

УДК 811.111'42:276.3

Дискурс сучасної англомовної сім'ї

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі англійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Бєлова Алла Дмитрівна,

завідувач кафедри англійської філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Колєгаєва Ірина Михайлівна,

завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови

Одеського національного університету

імені І.І.Мечникова МОН України;

кандидат філологічних наук, доцент

Моісеєнко Олена Юріївна,

завідувач кафедри теорії та практики перекладу

Луганського національного педагогічного університету

імені Тараса Шевченка МОН України

Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки

України , кафедра англійської філології

Захист відбудеться "22" червня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: Київ-30, бульвар Тараса Шевченка, 14.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).

Автореферат розісланий "11" травня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор філологічних наук І.В.Смущинська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В основі лінгвістичних досліджень останніх десятиліть лежить „людський фактор", тому що досконало зрозуміти мову можливо, тільки вивчивши її носія – людину, дії якої скеровані на досягнення цілеспрямованих інтенцій та залежать від очікувань з боку суспільства. Єдність мови та людини сприяє перенесенню лінгвістичних досліджень із статики у динамічний аналіз суб'єкта пізнання, мислення та дії. Завдяки аналізу дискурсу, зокрема комунікативному підходу до вивчення мови, який орієнтується на співвідношення мови та соціального боку діяльності мовця, лінгвісти володіють вагомими знаннями про комунікативні особливості людського спілкування у різних видах комунікації та комунікативних ситуаціях, що сприяє виділенню та типізації комунікативних стратегій мовців. Необхідним є також розуміння принципів моделювання носіями мови знань про світ, виділення в їхній картині світу змістовно-інформаційних утворень – когнітивних структур, які безпосередньо впливають на зв'язність комунікативного процесу, даючи змогу прогнозувати мовленнєві ходи на основі контекстного очікування.*

Починаючи із 60-х років ХХ століття, сімейне спілкування перетворилося на цілком нове дискурсивне утворення, яке характеризується перерозподілом суб'єктності влади, видозміненою рольовою структурою, трансформованим сприйняттям „ідеального" в сімейних стосунках, ліберальнішими комунікативними стратегіями та тактиками, а також ускладненими конфліктними комунікативними ситуаціями. У наявних на сьогоднішній день дослідженнях згадані чинники не враховуються. Найбільш вивченою складовою сімейного дискурсу є діадична комунікація батьків і дітей, зокрема розмова за столом (Ш.Блум-Кулка, Е.Охс, Д.Рудольф, Р.Смітс, К.Сноу). Значну кількість наукових праць присвячено також дитячому дискурсу (Н.Хомскі, К.Сноу, Ч.Фергюсон, В.Аукруст, О.Ю.Моісеєнко), аналізу деяких типових сімейних комунікативних ситуацій (Р.Лакофф, Д.Таннен), секретів успішності інтеракції між жінками та чоловіками (Дж.Грей, А.Пііз, Б.Пііз). Лінгвісти також неодноразово торкалися у своїх дослідженнях поодиноких аспектів англомовного сімейного спілкування, зокрема в межах теорії аргументації (А.Д.Бєлова), авторитарного дискурсу (П.Г.Крючкова).

Актуальність роботи зумовлена відсутністю комплексного дослідження дискурсу сучасної англомовної сім'ї з урахуванням необхідності відстеження закономірностей впливу екстралінгвістичних змін останніх років на комунікативно-прагматичні риси сучасного англомовного сімейного спілкування. Аналіз комунікативних особливостей сучасного сімейного дискурсу є також актуальним і для суміжних дисциплін, зокрема сімейної психології з метою формування культури спілкування в родинах унаслідок появи нових сімейних одиниць з ускладненою міжрольовою парадигмою.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми „Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових процесів" (код 01 БФ 0147-01), що розробляється в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (затверджена Міністерством освіти і науки України).

Головна мета дисертації – визначення основних дискурсивних і комунікативно-прагматичних рис англомовного сімейного спілкування - зумовила необхідність розв'язання наступних завдань:

визначити основні дискурсивні риси, рольові стереотипи сімейного спілкування та охарактеризувати вплив фактору влади на міжособистісну комунікацію у родині;

виділити конфліктонебезпечні новітні комунікативні ситуації, окреслити їхню модель і вказати на основні прогнозовані вербальні та невербальні дії, що призводять до комунікативних невдач актантів;

визначити основні комунікативні стратегії та тактики спілкування в межах рольових конфігурацій ДРУЖИНА-ЧОЛОВІК, БАТЬКИ-ДИТИНА та розглянути засоби їх реалізації через різноманітні комунікативні тактики;

встановити основні екстралінгвістичні чинники, що впливають на формування сучасного англомовного сімейного спілкування.

Об'єктом дослідження виступає дискурс сучасної англомовної сім'ї, проаналізований з урахуванням досягнень останніх років у межах не лише дискурсології та комунікативної лінгвістики, але й сімейної соціології, психології, демографічних і феміністичних досліджень.

Предметом дослідження стали комунікативні стратегії та мовні засоби, конфліктонебезпечні комунікативні ситуації, а також традиційні та нові стереотипи носіїв англійської мови про сім'ю, які безпосередню впливають на формування дискурсу сучасної англомовної сім'ї.

Матеріалом дослідження стали сімейні діалоги, взяті із сучасної англомовної художньої літератури загальним обсягом 8 тисяч сторінок та художніх DVD-фільмів з англомовними субтитрами загальною тривалістю 52 години, в яких відображено щоденну сімейну комунікацію мешканців Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Особливе місце у дослідженні посідали художні твори митців, творча діяльність яких зосереджена на висвітленні основних проблем сучасних сімейних стосунків, зокрема англійського письменника Тоні Парсонса, американської письменниці Олівії Голдсміс, англійського документаліста Майкла Аптіда. Також аналізувалися соціологічні та демографічні наукові тексти, які присвячені дослідженню історії розвитку, сучасного стану та колізій, а також майбутньої моделі сімейних міжособистісних стосунків загальним обсягом 2 тисячі сторінок. З метою вивчення традиційних стереотипів про сімейну організацію також проводився аналіз вибірки 219 англійських та американських прислів'їв, які стосуються сімейного дискурсу.

Мета, завдання, об'єкт та предмет дослідження зумовили вибір методики аналізу сімейного дискурсу, яка включає комбіноване використання ономасіологічного та семасіологічного підходів: дискурсивного, комунікативного, когнітивного, соціолінгвістичного, дескриптивного, контекстуально-інтерпретаційного, прагмасемантичного, семантичного аналізу, а також елементів стилістичного аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше через аналіз впливу екстралінгвістичних змін останніх 50-ти років на дискурсивні ознаки сучасної англомовної сімейної комунікації, виділено та описано нові сімейні ролі, змодельовано комунікативні ситуації, які набувають конфліктних ознак у сучасному житті („сім'я на вихідні", „поповнення сім'ї), встановлено основні наявні в них комунікативні пастки та визначено мовні та невербальні чинники, які призводять до комунікативних невдач, а також досліджено комунікативні стратегії і тактики поведінки в рольових конфігураціях ДРУЖИНА-ЧОЛОВІК, БАТЬКИ-ДИТИНА.

Теоретична значущість роботи полягає у тому, що вона є внеском у подальший розвиток аналізу дискурсу та комунікативної лінгвістики, оскільки у ній обґрунтовано безпосередній вплив екстралінгвістичних чинників на особливості міжособистісної комунікації у родині, вивчено сценарій розгортання та вербальні засоби вирішення трьох конфліктних комунікативних ситуацій сімейного дискурсу „зрада", „сім'я на вихідні", „поповнення сім'ї", запропоновано класифікацію комунікативних тактик за віковими, рольовими та гендерними ознаками.

Практична цінність дослідження зумовлена тим, що його результати можуть бути використані в курсах з теорії дискурсу, лексикології, соціолінгвістики, теорії комунікації. Результати дослідження також можуть стати допоміжним матеріалом для сімейних консультантів і психологів у наданні фахової допомоги членам сучасних сімейних утворень з метою вдосконалення їхньої комунікативної компетенції та прогнозування можливих комунікативних невдач.


 
 

Цікаве

Загрузка...