WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище:науково-теоретичні основи, практична реалізаціяу (автореферат) - Реферат

Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище:науково-теоретичні основи, практична реалізаціяу (автореферат) - Реферат

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад процедури оцінки впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище та шляхів її впровадження.

Автором дисертаційної роботи:

 1. Вперше виконане наукове обґрунтування послідовних процедур та процесуальних етапів екологічної оцінки при проведенні ОВНС в Україні – доведено, що процедура оцінки впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище повинна починатися до початку відведення земельної ділянки під будівництво, тобто підчас інвестиційного задуму.

 2. Вперше для інвестиційного процесу будівництва техногенно небезпечних об'єктів науково обґрунтований зміст та знайшли подальший розвиток етапи ЕО: "скринінг", "скоупінг" і "оцінка та порівняння альтернатив" та розроблені моделі їх використання для оцінки впливів на навколишнє середовище.

 3. Вперше розроблені теоретичні основи баз даних екологічної інформації для оцінки змін довкілля під впливом запроектованої діяльності в залежності від альтернатив.

 4. Вперше теоретично обґрунтована та запропонована методологія залучення громадськості до екологічної оцінки проектованої діяльності, як інструмент прозорості та відкритості на всіх етапах інвестиційного процесу будівництва.

 5. Вперше для України були реалізовані та практично впроваджені запропоновані дисертантом основні етапи процедури ОВНС для різних інвестиційних проектів господарської діяльності промислових об'єктів.

 6. Запропонована методологія генералізації альтернатив для екологічної оцінки інвестиційного проекту, який здійснює перетворення множини усіх можливих альтернатив у множину доцільних альтернатив з використанням технології Делфі та методу парних порівнянь.

 7. Знайшла подальший розвиток методологія оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану складових навколишнього середовища для процедури ОВНС шляхом використання експертних математичних моделей та власної, розробленої дисертантом, системи геоінформаційного еколого-техногеохімічного моделювання.

 8. Дістали подальший розвиток методи комп'ютерного картографічного моделювання стану компонентів навколишнього природного середовища на базі ГІС-технологій, як інструмент порівняння альтернативних технічних рішень при проведенні екологічної оцінки проектованої діяльності.

 9. Запропонована стратегія прийняття рішення в системі ОВНС, яка базується на нечітких експертних оцінках з перетворенням їх у функції багатокритеріальної теорії корисності.

Практичне значення одержаних результатів:

 1. Теоретичні положення запропонованої методології екологічної оцінки успішно апробовані та впроваджені:

  • на підприємствах ВАТ "Укрнафта" при розробці проектів експлуатації нафтових та нафтогазоконденсатних родовищ Прикарпаття;

  • при проектуванні нового золошлаковідвалу Бурштинської ТЕС;

  • на об'єктах туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області та їх інфраструктури: траса і трамплін для фрістайлу біля гори Говерла; готельно-туристичні комплекси "Буковель", "Бистриця", "Хом'як", "Гута", "Дземброня";

  • при плануванні антропогенного навантаження на гору Говерла;

  • при проектуванні міні-гідроелектростанції на р.Прут у с.м.т.Ворохта Івано-Франківської області;

  • при проектуванні лінії електропередач ПЛ-110 кВ "Надвірна-перевал Столи" у Івано-Франківської області.

В означених роботах були запропоновані конкретні інженерно-технічні рішення, які успішно реалізовані на практиці при будівництві того чи іншого техногенно небезпечного об'єкту, що в свою чергу значно мінімізувало вплив діяльності на навколишнє середовище.

 1. Запропонована автором методологія залучення громадськості до екологічних оцінок проектованої діяльності застосовується при проектуванні техногенно небезпечних об'єктів згідно до ДБН А.2.2-1-2003.

 2. Матеріали дисертаційних досліджень широко використовуються в навчальному процесі: автором розроблені та впроваджені курси професійно-орієнтованих дисциплін "Оцінка впливів на навколишнє середовище", "Екологічна експертиза", "Екологічна та техногенна безпека", "Банки екологічної інформації", "Екологічна геологія" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та Інституті менеджменту і економіки "Галицька Академія" (м.Івано-Франківськ), а також при проведенні тренінг-навчання з ОВНС для керівників структурних підрозділів Мінприроди і Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Укрнафта" разом з експертами Агентства Охорони Середовища США (1997-1999) та експертами Європейського Союзу (2002-2003).

Особистий внесок здобувача полягає у формування ідеї, мети і задач досліджень, а також розробці теоретичних засад методології оцінки впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище та шляхів її впровадження. Наукові, методичні і практичні висновки та положення, винесенні на захист, є авторськими.

В опублікованих у співавторстві роботах дисертанту належить: ідея роботи, основний зміст та концепція техногенно-екологічної безпеки, прогнозу і попередження надзвичайних ситуацій [3, 26, 53, 58]; методологія процедури ОВНС техногенно небезпечних об'єктів та споруд та результати практичного впровадження [6, 8-11, 13-18, 20, 21, 24, 27-32, 37, 40, 41, 49, 51, 52, 54, 55]; ідея роботи, розробка структур баз даних екологічної інформації і методологія використання ГІС-технологій при екологічних оцінках техногенно небезпечних об'єктів [1, 23, 25, 46, 47, 60]; окремі розділи, які стосуються територіальної характеристики природних ресурсів [5, 43, 56, 57]; методологія залучення громадськості до ОВНС [4, 39]; методика викладання дисципліни "Оцінка впливів на навколишнє середовище" у вищих закладах освіти [7, 50].

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що викладені в дисертаційній роботі, неодноразово доповідались здобувачем і обговорювались на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах: "Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України" (Львів, 1995), "Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення" (Трускавець, 1997), "Нове в екології та безпеці життєдіяльності" (Санкт-Петербург, Росія, 1998), "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (Львів, 2002, 2004, 2005), "Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об'єктів будівництва. Регіональні, галузеві проблеми; практика проведення ОВНС" (Коктебель, 2002), "Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення" (Львів, 2003), "Проблеми комплексного освоєння гірничовидобувних регіонів" (Дніпропетровськ-Кривий Ріг, 2003), "Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України" (Івано-Франківськ, 2003), "Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів" (Донецьк, 2004), "Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців" (Бердянськ, 2005) та ін., а також на науково-технічних та практичних конференціях професорсько-викладацького складу та науковців Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (1992-2006).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в 60 наукових працях, в тому числі в одному підручнику, одному посібнику до Державних будівельних норм, п'яти розділах у двох монографіях, одній брошурі, 9 статтях в наукових журналах, 29 статтях у збірниках наукових праць, 17 матеріалах та тезах конференцій, із них – в 24 фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України. Одноосібно опубліковано 14 наукових праць.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів і висновків, викладених на 425 сторінках основного тексту, містить 37 таблиць та 67 рисунків. Загальний обсяг ілюстрацій і таблиць – 92 сторінки. Список використаних джерел включає 213 найменувань на 21 сторінці.

Основний зміст дисертації

У першому розділі "Аналіз світового досвіду процедур екологічних оцінок" виконано порівняння процедур ЕО у провідних країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америк, Африки та Австралії, на основі якого у подальших розділах науково обґрунтовані провідні процесуальні етапи екологічної оцінки для проведення ОВНС в Україні. Ще в 1987 р. Всесвітня організація з проблем навколишнього середовища та розвитку (ЮНЕП) визначила сталий розвиток, як задоволення потреб сьогоднішнього покоління, без загрози для потреб майбутніх поколінь. Зовнішня політика України, як незалежної, демократичної держави, спрямована на сталий розвиток всіх відносин, як зі східними, так й з західними країнами-сусідами. Більшість сучасних поглядів суспільства на розвиток держави має спрямування до вступу України в Європейський Союз (ЄС). Для цього в Україні є всі суспільно-економічні обставини, але деякі законодавчо-правові акти, ще не відповідають загальним Європейським нормам. Це стосується й природоохоронного законодавства, яке ґрунтується на екологічних оцінках.


 
 

Цікаве

Загрузка...