WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище:науково-теоретичні основи, практична реалізаціяу (автореферат) - Реферат

Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище:науково-теоретичні основи, практична реалізаціяу (автореферат) - Реферат

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Адаменко Ярослав Олегович

УДК 504.61

Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище:науково-теоретичні основи, практична реалізація

Спеціальність: 21.06.01 – екологічна безпека

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Івано-Франківськ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант:доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор Рудько Георгій Ілліч, Державна комісія України по запасах корисних копалин, голова.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук Яковлєв Євген Олександрович, Інститут проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, головний науковий співробітник;

доктор технічних наук, професор Черваньов Ігор Григорович, кафедра географічного моніторингу та охорони довкілля Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, завідувач;

доктор технічних наук, професор Семчук Ярослав Михайлович, кафедра безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, завідувач.

Провідна установа:Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України (м.Львів).

Захист відбудеться " 17 " листопада 200 6 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради СРД 20.052.05 у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України, вул.Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, Україна.

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вул.Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, Україна.

Автореферат розісланий " 12 " жовтня 200 6 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Паневник О.В.

загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Одним з пріоритетних напрямків національної безпеки України є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Екологічна безпека держави ґрунтується на законах та нормативно-правових актах України і залежить від багатьох чинників, в тому числі й від впливів діяльності об'єктів господарювання на навколишнє середовище.

Щоб попередити погіршення екологічної обстановки та вийти на нормативно-безпечний рівень стану компонентів навколишнього середовища, необхідне проведення послідовної ефективної екологічної політики, спрямованої на захист життя і здоров'я людей, природних ресурсів, шляхом введення в дію екологічних законів та нормативно-правових і методичних документів. Невід'ємною складовою частиною такої політики у провідних країнах світу є систематична процедура екологічної оцінки(ЕО), яка застосовується як інструмент превентивного екологічного регулювання господарської діяльності. Аналіз накопиченого міжнародного досвіду дозволяє встановити ряд загальних закономірностей, які роблять цей інструмент ефективним й мало залежним від умов конкретної країни.

Аналогом системи ЕО в Україні є екологічна експертиза, яка складається з оцінки впливів на навколишнє середовище(ОВНС) та державної екологічної експертизи. Основним законодавчим актом в галузі ЕО в Україні є Закон України "Про екологічну експертизу" (1995), а загальні вимоги до складання розділів матеріалів ОВНС визначені у Державних будівельних нормах (А-2.2-1-2003).

Практика проведення ОВНС в Україні показала, що процедура ЕО поки що не стала процесом, який супроводжує всі стадії інвестиційного проекту, починаючи з моменту проектного задуму, як це прийнято у світовій практиці, до моменту впровадження діяльності та після реалізації проекту. Як правило, ОВНС в Україні – це окремий розділ до проектної документації, тобто оцінка впливів розпочинається, коли рішення про впровадження певної господарської діяльності вже фактично прийняте і земельна ділянка під будівництво – відведена. Тобто, ОВНС не передує прийняттю рішення, не є його складовою, а здійснюється здебільшого – постфактум. При цьому, потенціал ОВНС значно втрачає у своїй економічній значимості, зберігаючи одночасно свою екологічну сутність.

Використовуючи світовий досвід ЕО, ми розробили науково-теоретичні основи ОВНС, впровадили її на кількох підприємствах різних галузей і пропонуємо застосовувати цю процедуру в Україні. В цьому й полягає актуальність обраної теми дисертаційної роботи.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок досліджень тісно пов'язаний з тематикою держбюджетних науково-дослідних робіт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які виконувалися за рахунок фінансування Міністерства освіти і науки України: тем Д-1 "Наукові основи розробки техногенно-екологічної безпеки в нафтогазовій галузі та нетрадиційній енергетиці" (шифр держреєстрації № 0198U005853), Д-5 "Науково-методичні основи оцінки впливів об'єктів паливно-енергетичного комплексу на екологічні системи і здоров'я людини в Карпатському регіоні" (№ 0101U001665), Д-8 "Дослідження нових технологій підвищення ефективності видобування вуглеводнів, в тому числі з низькодебітних свердловин" (№ 0104U004086), а також з галузевими науково-дослідними та проектно-конструкторськими роботами ВАТ "Укрнафта" (теми №№ 536/97 "Перелік законодавчих актів та інших природоохоронних документів для підприємств нафтової промисловості України", 518/2001 "Розробка стандарту підприємства ВАТ "Укрнафта" "Основні положення матеріалів "Оцінка впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві об'єктів ВАТ "Укрнафта""). Автором дисертації виконані за завданням нафтогазовидобувних управлінь "Надвірнанафтогаз" та "Бориславнафтогаз" розділи матеріалів ОВНС проектів розробки Бориславського, Новосхідницького, Стрильбічського, Східницького, Старосамбірського, Орів-Уличнянського, Іваниківського, Південно-Монастирецького, Мельничанського, Гвіздецького, Луквинського, Пнівського, Космацького, Рудавецького, Пасічнянського та Микуличинського нафтогазових родовищ.

Протягом 1998-2000 рр. автор був відповідальним виконавцем міждержавного американо-українського Демонстраційного для України проекту "Оцінка впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища", який виконувався за рахунок Федерального Бюджету США при сприянні Агентства Міжнародного Розвитку США та Представництва ООН в Україні спеціалістами ІФНТУНГ та інших організацій разом з експертами Агентства Охорони Середовища США. В 2001-2002 рр. дисертант був одним із членів творчого колективу з підготовки "Посібника до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище" (до Державних будівельних норм А.2.2-1-2003). В 2002-2003 рр. автор був одним із ключових експертів Проекту TACIS "Вдосконалення транскордонної системи збереження природи Верховини", в якому виконував розділ ОВНС рекреаційно-туристичного використання гори Говерли.

З 2000 р. розпочалась довготривала (продовжується і тепер) робота з ОВНС гірськолижного туристично-рекреаційного комплексу "Буковель". Під керівництвом автора були виконані проекти ОВНС "Траси та трампліну для фрістайлу під горою Говерла", "Малої гідроелектростанції на р.Прут вище с.м.т.Ворохта", "Повітряної лінії електропередач ПЛ 110 кВ для зовнішнього електропостачання курорту "Буковель".

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є науково-теоретичне обґрунтування процедури оцінки впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище та впровадження її в практику.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання:

  • провести аналіз систем процедур екологічної оцінки у провідних країнах світу та на його основі науково обґрунтувати методологію їх впровадження в Україні;

  • розробити експертні математичні моделі та методологію оцінок негативних впливів на навколишнє середовище для процедури ОВНС;

  • науково обґрунтувати та розробити методологію екологічної безпеки територіальних одиниць з еколого-техногеохімічним моделюванням ситуацій під дією прогнозованого впливу техногенно небезпечних об'єктів;

  • розробити методологію прогнозування очікуваних екологічних наслідків з врахуванням оцінки та порівняння альтернатив при проведенні ОВНС за типами впливів;

  • створити бази даних екологічної інформації стану усіх компонентів навколишнього середовища та їх змін під впливом запроектованої діяльності;

  • науково обґрунтувати системи прийняття рішень з врахуванням екологічних оцінок;

  • практично реалізувати запропоновану методологію процедури ОВНС для різних інвестиційних проектів господарської діяльності на території України.

Об'єкт дослідження– зміни екологічної ситуації під впливом діяльності техногенно небезпечних об'єктів.

Предмет дослідження– процес оцінки впливів на навколишнє середовище проектно-інвестиційної діяльності.

Методи дослідження базувалися на системному аналізі та загальних принципах таких як об'єктивність, причинність, актуалізм і еволюційність. З традиційних загальнонаукових методів застосовувалися: спостереження (польові дослідження), аналіз і синтез, порівняння та аналогія, узагальнення та абстрагування, моделювання і прогнозування. Також для вирішення поставлених завдань у дослідженнях використовувалися методи математичного моделювання, у т.ч. математична статистика, технологія Делфі, багатокритеріальна теорія корисності, аналітична ієрархія, багатокритеріальне ранжування. Формування баз даних екологічної інформації здійснювалося у середовищі Microsoft Excel, а при прогнозі і моделюванні екологічних ситуацій в межах впливу техногенно небезпечних об'єктів використовувалися географічні інформаційні системи у середовищі MapInfo.


 
 

Цікаве

Загрузка...