WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при зміні імунного статусу (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при зміні імунного статусу (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. С. І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

Андрушенко Вікторія Валеріївна

УДК 591.433:591.147.3:615.37

Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при зміні імунного статусу

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь-2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: Доктор біологічних наук, професор

Федченко Світлана Миколаївна

Луганський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри медичної

біології та генетики.

Офіційні опоненти:доктор медичних наук, професор

Шаповалова Олена Юріївна,

Кримський державний медичний університет

ім. С.І. Георгієвського МОЗ України,

завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології,

м. Сімферополь

доктор біологічних наук, професор

Волков Костянтин Степанович,

Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачовського МОЗ України,

завідувач кафедри гістології, цитології, ембріології,

м.Тернопіль.

Провідна установа: Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра гістології та ембріології.

Захист відбудеться " 11 "січня 2006 року о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02. Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бул.Леніна,5/7).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006,м. Сімферополь, бульв. Леніна 5/7).

Автореферат розісланий " 7 " грудня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Д 52.600.02 к. мед.н., доцент Новіков М.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Шлунок, як орган імунної й ендокринної системи, має тісний взаємозв'язок з тимусом - центральним органом імуногенеза і залозою внутрішньої секреції. Тимектомія (ТЕ) є одним з методів лікування захворювань вилочкової залози. Експериментальними дослідженнями доведено, що неонатальна ТЕ призводить до розвитку аутоімунного гастриту (Kojіma A.,1981; Tung S.K.,1987; Uchіda K., 2001). У той же час відомо, що існують виражені розходження наслідків неонатальної та пізньої ТЕ.

Особливий інтерес привертають до себе дані по онтогенезу системи травлення взагалі і шлунка зокрема. Незважаючи на актуальність цієї тематики, онтогенез шлунка вивчається в плані виявлення термінів становлення структурномікроскопічної організації слизової оболонки (Сырцов В.К., Евтушенко В.М.,2003; Стефани Д.В., Вельтищев Ю.В.,1996). Дані морфометрії слизової оболонки щурів у постнатальному онтогенезі в літературі відсутні.

Не викликає сумнівів факт, що серед основних патогенетичних чинників шлунково-кишкових захворювань важлива роль належить порушенню інтерферонового статусу. Відомо, що циклоферон (ЦФ) чинить імуномодулюючий ефект при різних імунодефіцитних станах, бо він є індуктором ендогенного інтерферонгенеза. Крім цього, ЦФ інгібірує продукцію прозапальних цитокинів, що відкриває нові перспективи його застосування як протизапального засобу. У той же час є лише одиничні спроби застосування індукторів ендогенного інтерферону (ЦФ) з метою нормалізації зміненого інтерферонового статусу при гастродуоденальній патології (Бульйон В.В.,2001; Овчинникова Н.,2000; Ходаківська С.П.,1997). Таким чином, комплексних досліджень, присвячених вивченню морфофункціональних особливостей слизової оболонки шлунка при зміненому імунному статусі організму (імуностимуляція, імунодефіціт) в онтогенезі дотепер не проводилося. Усе вищевикладене й обумовлює актуальність даної роботи.

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної теми кафедри медичної біології Луганського державного медичного університету "Регуляція структурного гомеостазу тканин, що регенерують, і корекція його змін в умовах впливу екзогенних і ендогенних факторів", номер державної реєстрації 0199U001828.

Мета і задачі роботи. Виходячи з науково-теоретичної і практичної значимості зазначеної проблеми нами була поставлена мета: вивчити реакцію структурних компонентів слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при імунодефіцитному стані, викликаному ТЕ, а також в умовах застосування імуномодулятора ЦФ (індуктора ендогенного інтерферонгенеза).

Для здійснення зазначеної мети поставлені наступні задачі:

1. Вивчити морфологічні зміни слизової оболонки шлунка тварин статевонезрілого періоду після тимектомії.

2. Вивчити структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка при тимектомії у щурів статевозрілого періоду.

3. Установити вікові структурні особливості слизової оболонки шлунка у тварин періоду старечих змін після тимектомії.

4. Вивчити динаміку змін структурних компонентів слизової оболонки шлунка у тварин статевонезрілого періоду після введення в організм циклоферону.

5. Виявити обумовлені циклофероном морфологічні зміни компонентів слизової оболонки шлунка щурів статевозрілого віку.

6. Вивчити морфологічні особливості елементів слизової оболонки шлунка у тварин періоду старечих змін при стимуляції імунної системи.

Об'єкт дослідження: слизова оболонка шлунка пацюків різних вікових періодів в умовах імуносупресії та імуностимуляції.

Предмет дослідження: гістоморфометричні параметри слизової оболонки шлунка, ультрамікроскопічні зміни структурних компонентів слизової оболонки щурів різних вікових періодів після тимектоміїї та імуностимуляції циклофероном.

Методи дослідження: гістологічний, гістохімічний, електронно-мікроскопічний, морфометричний, статистичні методи.

Наукова новизна. На великому експериментальному матеріалі вперше виявлені морфофункціональні зміни слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів різних вікових періодів при імунодефіцитному стані, змодульованому ТЕ та імуностимуляції організму тварин введенням ЦФ. Вперше проведена комп'ютерна морфометрія структурних компонентів, секреторних екзокриноцитів та імунокомпетентних клітин СОШ щурів різних вікових періодів контрольних та дослідних груп. Визначено статистичну вірогідність впливу умов експерименту.

Практичне застосування роботи. У результаті проведеного дослідження були виявлені морфофункціональні зміни СОШ в умовах змодельованого імунодефіцитного стану і стимуляції імунної системи. Виявлені особливості змін мікро- та ультрамікроструктури СОШ розширюють і поглиблюють існуючі уявлення про механізми взаємодії травної й імунної систем у різні вікові періоди. Отримані результати дозволяють прогнозувати зміни морфофункціонального стану СОШ в умовах імунодефіциту та імуностимуляції, що може бути використано у практичній медицині. Дана робота може бути основою для подальших клінічних досліджень, розробки нових методів профілактики та лікування захворювань шлунково-травного тракту в умовах зміненого імунітета. Отримані результати дослідження впроваджено в навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедр нормальної гістології, цитології й ембріології Луганського і Тернопільського державних медичних університетів, кафедри гістології й ембріології Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, кафедри гістології, цитології й ембріології медичного інституту Української асоціації народної медицини, кафедри внутрішньої медицини №2 Луганського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно вивчено і проаналізовано літературу по темі дослідження, сформовано серії експериментальних груп тварин і проведено забір матеріалу. Проведено комп'ютерний морфометричний аналіз гістологічних зрізів слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів з подальшою статистичною обробкою й аналізом отриманих результатів, а також їхнім узагальненням. Ультрамікроскопічне дослідження отриманих препаратів СОШ проведено разом зі співробітниками лабораторії електронної мікроскопії Харківського НДІ радіології. Самостійно написано всі глави дисертаційної роботи, сформульовані основні положення і висновки, підготовлені фотодокументація й ілюстрації.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи доповідались і обговорювалися на І Міжрегіональній конференції молодих вчених: студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів (Луганськ, 2003); на ІІ Міжрегіональній конференції молодих вчених: студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів (Луганськ, 2004); на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології" (Донецьк, 2004); на VІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, приуроченому до 150-ліття від дня народження І.Я.Горбачевського (Тернопіль, 2004); на ІІІ з'їзді генетиків і селекціонерів "Генетика в XXІ столітті: сучасні стан і перспективи розвитку" (Москва, 2004); на науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету "Від фундаментальних досліджень- до прогресу в медицині" (Харків, 2005); на ІІ Міжвузівській науковій конференції студентів та молодих вчених (Вінниця, 2005); на Міжнародній науково-практичній конференції (Суми, 2005); на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених (Ужгород, 2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...