WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Респіраторні порушення та їх профілактика у хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки (автореферат) - Реферат

Респіраторні порушення та їх профілактика у хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.ШУПИКА

АВДЄЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 616.12 – 008.331.1: 616.36 – 004: 616.211 – 008.4 – 084

Респіраторні порушення та їх профілактика у хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки

14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі госпітальної хірургії Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Русин Василь Іванович,

Ужгородський національний університет Міністерства науки і освіти України, завідувач кафедри госпітальної хірургії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Зубков Віктор Іванович,

Українська військово-медична академія, професор кафедри анестезіології та реаніматології

доктор медичних наук

Шейман Борис Семенович,

головний токсиколог МОЗ України, завідуючий відділенням токсикології дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"

Провідна установа

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ.

Захист відбудеться " 26 " травня 2006 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул..Дорогожицька,9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,вул. Дорогожицька,9).

Автореферат розісланий " 19 " квітня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Т.Г.Романенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За останній час спостерігається ріст захворюваності на цироз печінки, висока смертність та інвалідизація хворих працездатного віку. Цироз печінки призводить до портальної гіпертензії, характерними ознаками якої є порушення спланхнічного та системного кровообігу, печінкова недостатність, вторинний гіперспленізм, набряково-асцитичний синдром, хронічна портосистемна енцефалопатія.

Через певний проміжок часу, який є індивідуальним для кожного хворого, поліорганність захворювання проявляється гепатопульмональним та серцево-судинним синдромами, особливо на фоні асцитичного синдрому, ускладненого синдромом підвищеного тиску в черевній порожнині.

Внаслідок збільшення кількості ускладнених форм захворювання, цироз печінки займає четверте місце серед причин смерті осіб віком від 40 років(L.F.Rikkers, 1994). Після виникнення ускладнень тривалість життя хворих значно скорочується і становить в середньому 19 місяців (А. Вlei, 1994; F. Nevens, 1995). Наприклад, при появі асциту прогноз захворювання відповідає прогнозу злоякісних новоутворень. Без оперативного лікування половина хворих вмирає протягом 1-го року і лише 17% відсотків живе протягом 2-х років.

Найчастіше при цирозі печінки зустрічається гіпоксемія, що було названо "гепатопульмональним синдромом". Патологія печінки іноді асоціюється з підвищенням легеневої судинної резистентності (PVR – pulmonary vascular resistance), що закінчується легеневою гіпертензією. Це було названо "портолегеневою гіпертензією". Загальною детермінантою для гепатопульмонального синдрому і портолегеневої гіпертензії є портальна гіпертензія і портосистемне шунтування, де основною причиною портальної гіпертензії є цироз печінки.

Гепатопульмональний синдром – причина гіпоксемії у хворих внаслідок аномального розширення судин, котре закінчується надмірною перфузією для певного стану вентиляції. Це ускладнення характеризується анатомічним шунтуванням і порушенням співвідношення "дифузії – перфузії" (White M.N. et al 1998).

Таким чином, аномальне розширення легеневих судин грає центральну роль у гепатопульмональному синдромі, тоді як вазоконстрикція і облітерація судин – головні особливості портолегеневої гіпертензії. Прогноз гепатопульмонального синдрому песимістичний і летальність складає 41% протягом року (Krowka M.I. 1993).

Поряд з великою кількістю різних хірургічних методів лікування, самим радикальним із яких є – трансплантація печінки, існують і терапевтичні методи корекції. Одним із основних напрямків медикаментозного впливу є покращення спланхнічного кровотоку шляхом зниження тиску в системі портальної вени.

Зниження портальної гіпертензії може бути основним у лікуванні гепатопульмонального синдрому, проте використання β-блокаторів чи нітратів, на жаль, не сприяють оксигенації. Ось чому, для оптимізації діагностики та лікування гепатопульмонального синдрому необхідні подальші дослідження змін легень у хворих на цироз печінки.

Зв'язокроботизнауковимипрограмами, планами, темами. Представлена робота є підрозділом наукової програми кафедри госпітальної хірургії медичного факультету Ужгородського національного університету з держбюджетної тематики "Екологія, поєднана патологія органів травлення, можливості її профілактики і лікування нетрадиційними методами", номер державної реєстрації ДБ-№ 0198И-00-77-92.

Мета і задачі дослідження. На підставі вивчення респіраторних порушень, системної та портопечінкової гемодинаміки у хворих на цироз печінки, ускладнений портальною гіпертензією, виробити рекомендації по оптимізації результатів консервативного лікування та малоінвазивних втручань з метою продовження і покращення якості життя пацієнтів.

Для вирішення поставленої мети дослідження в дисертації були сформульовані такі задачі:

1. Вивчити морфологічні зміни в легенях у померлих хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки.

2. Вивчити респіраторні зміни та стан спланхнічного кровообігу у хворих на цироз печінки, ускладнений резистентним асцитом, на підставі серцево-судинного, спірографічного, лабораторного моніторинга.

3. Вивчити вплив препаратів різних груп, з різними точками прикладання (блокатори Са-каналів, інгібітори ангіотензінперетворюючого фермента, β-адреноблокаторів) на функцію органів зовнішнього дихання, спланхнічний кровообіг, центральну гемодинаміку у хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки.

4. Впровадити в клінічну практику малоінвазивну методику: екстракорпоральну сорбцію та ультрафільтрацію асцитичної рідини із послідуючою її реінфузією (ЕСУАР) в лікуванні резистентного асциту у хворих на цироз печінки.

Об'єкт дослідження – хворі на цироз печінки, ускладнений портальною гіпертензією.

Предмет дослідження: функція зовнішнього дихання, стан центральної гемодинаміки та спланхнічного кровоплину при портальній гіпертензії на фоні цирозу печінки. Вплив блокаторів кальцієвих канальців, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, β-адреноблокаторів на функцію органів зовнішнього дихання, центральну гемодинаміку, спланхнічний кровоплин у хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки.

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті досліджень доповнена наукова концепція враження різних органів та систем організму у хворих із портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки. Встановлено, що підвищення внутрішньочеревного тиску при асциті викликає погіршення функції зовнішнього дихання, що знижує насичення киснем артеріальної крові пацієнта, що, в свою чергу, призводить до загальної гіпоксії всіх органів та систем організму.

Визначена оптимальна методика проведення ЕСУАР, а також її ранній та віддалений вплив на систему органів зовнішнього дихання, та можливі шляхи усунення зафіксованих ускладнень.

Вперше проведений порівняльний аналіз впливу антагоністів кальцієвих канальців, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та блокаторів β-ΰдренорецепторів на функцію системи органів зовнішнього дихання, центральну гемодинаміку, спланхнічний кровоток, а також визначені покази та противопокази до застосування цих препаратів у хворих із портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки.

Практичне значення отриманих результатів. На основі проведення досліджень виявлені респіраторні порушення у хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки, профілактику яких необхідно починати з нормалізації внутрішньочеревного тиску, оптимізації спланхнічної та центральної гемодинамік.


 
 

Цікаве

Загрузка...