WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність модифікованого способу пневматичної дислокації в лікуванні субмакулярних крововиливів (автореферат) - Реферат

Ефективність модифікованого способу пневматичної дислокації в лікуванні субмакулярних крововиливів (автореферат) - Реферат

Усе вищевикладене свідчить про актуальність проблеми лікування хворих із СМК і необхідність пошуку більш ефективних і менш травматичних методик хірургічного лікування, чому і присвячені наші дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова АМН України і є фрагментом таких НДР:

1) "Застосування газової тампонади і лазеркоагуляції в лікуванні субмакулярних крововиливів різної етіології та діабетичного макулярного набряку" (2004-2006рр.), № держ. реєстрації 0104U00348, в якій автор є співвиконавцем;

2) "Оптимальні строки вітреоретинальних втручань при травматичних пошкодженнях ока, ускладнених крововиливами в скловидне тіло, а також відшаруванням сітківки, установлені на основі вивчення клінічних даних та ролі порушення імунологічної реактивності організму в розвитку вітреоретинальної проліферації" (2002-2004рр.), № держ. реєстрації 0102U002743, в якій автор була співвиконавцем.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження - підвищення ефективності лікування хворих із субмакулярними крововиливами різної етіології шляхом розробки оптимального способу швидкої евакуації крові з макулярної області очного дна.

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:

1. На удосконаленій експериментальній моделі субретинального крововиливу вивчити характер і динаміку структурних змін сітківки в зоні його первинної локалізації та в зоні його дислокації після інтравітреального введення перфторпропану в різний термін з моменту моделювання крововиливу.

2. На підставі експериментальних даних і фізико-математичного моделювання розробити оптимальний малотравматичний спосіб дислокації субмакулярного крововиливу у нижні відділи очного дна шляхом інтравітреального введення перфторпропану.

3. Оцінити ефективність запропонованого способу лікування хворих із субмакулярними крововиливами в порівнянні з застосуванням традиційної консервативної терапії, а також з існуючими методами хірургічного лікування.

4. Виявити прогностичні фактори, що визначають функціональний результат пневматичної дислокації субмакулярних крововиливів, і розробити математичну модель індивідуального прогнозу функціонального результату лікування.

Обєкт дослідження: субмакулярні крововиливи різної етіології.

Предмет дослідження: структурні зміни сітківки кролів при експериментальному моделюванні субретинального крововиливу та його пневматичній дислокації, гострота зору хворих в до- та післяопераційному періоді, ступінь дислокації СМК з макулярної області.

Методи дослідження: світлооптичні та електронно-мікроскопічні дослідження зразків сітківки кролів; обстеження хворих, крім загальноклінічного, включало візометрію, периметрію, тонометрію, офтальмоскопію, біомікроскопію, ультразвукову діагностику, оптичну когерентну томографію, флюоресцентну ангіографію, фотореєстрацію очного дна. Статистичний та графічний аналіз проводився з використанням пакету Statistica for Windows 6.0.

Наукова новизна отриманих результатів. Удосконалено експериментальну модель субретинального крововиливу шляхом введення в субретинальний простір ока кроля нативної негепаринізованої аутокрові.

Вперше на удосконаленій експериментальній моделі субретинального крововиливу та його дислокації шляхом інтравітреального введення перфторпропану встановлено, що в разі дислокації згустку крові в термін до 21 доби з моменту його утворення спостерігається часткове збереження фоторецепторних клітин та пігментного епітелію сітківки.

Вперше встановлено та обґрунтовано, що оптимальними для дислокації субретинальної крові з макулярної області в нижні відділи очного дна є обґєм газового міхура в склоподібному тілі - 40 %, а кут нахилу голови пацієнта вперед в післяопераційному періоді - 45.

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. Дисертація виконана на сучасному науковому і методичному рівні. Методи дослідження адекватні поставленим завданням. Наукові положення, висновки та рекомендації автора базуються на результатах світлооптичних та електронно-мікроскопічних досліджень сітківки (48 зразків) експериментальних тварин (24 кролів породи шиншила) з СРК після його пневматичної дислокації; результатах спостережень 101 хворого (103 ока) з СМК різної етіології. Достовірність отриманих результатів підтверджена статистичною обробкою матеріалів дисертації, яка проведена на сучасному рівні. Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації, викладені в дисертації, повністю обґрунтовані і достовірні, відповідають поставленим задачам і логічно пов'язані з фактичними даними, що були отримані в процесі науково-дослідної роботи.

Практичне значення отриманих результатів. Модифікований спосіб пневматичної дислокації субмакулярних крововиливів дає можливість у 95,8 % випадків досягти дислокації субретинальної крові з макулярної області в нижні відділи очного дна вже наступного дня після оперативного втручання, що сприяє підвищенню ефективності лікування хворих із СМК різної етіології (патент України №55160А). Встановлено, що ступінь дислокації субретинального крововиливу з макулярної області прямо пропорційно залежить від його площі та товщини і є в два рази більшим при площі 4 діаметрів диску зорового нерву та товщині 0,5 мм. Розроблений метод індивідуального прогнозу дозволяє в 89,5 % випадків одержати вірний прогноз оптичного результату при застосуванні способу пневматичної дислокації субмакулярних крововиливів.

Впровадження в практику. Результати досліджень впроваджені в клінічну практику відділів вітреоретинальної і лазерної хірургії та відновлювально-реконструктивної хірургії пошкоджень ока Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова АМН України.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентний пошук, вивчено та проаналізовано літературу за темою дисертації, проведено аналіз архівного матеріалу стосовно консервативного лікування 54 хворих із СМК різної етіології. Автором удосконалено експериментальну модель СРК та проведені експериментально-клінічні дослідження по його моделюванню і пневматичній дислокації (ПД) шляхом інтравітреального введення перфторпропану у 24 кролів. Автором сумісно з д.мед.наук, проф. Думбровою Н.Є. проведені світлооптичні та електронно-мікроскопічні дослідження 48 зразків сітківки кролів та вивчені її основні структурні зміни при СРК і його ПД. Авторові належить ідея модифікації способу пневматичної дислокації при СМК різної етіології шляхом інтравітреального введення перфторпропану без ТАП та дотриманням в післяопераційному періоді положення голови хворого нахилене вперед під кутом 45є. Особисто автором на базі відділу вітреоретинальної і лазерної хірургії Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова АМН України були обстежені та в подальшому спостерігались усі 47 хворих із СМК, у яких був застосований модифікований спосіб. Автором самостійно проведено пневматичну дислокацію СМК у 83,3 % випадків. Автором проведено аналіз отриманих результатів клінічних спостережень та сумісно з науковим керівником, докт. мед. наук Родіним С.С. сформульовані висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Х зїзді офтальмологів України (Одеса, 2002), на Міжобласній науково-практичній конференції офтальмологів "Актуальні проблеми офтальмології" (Дніпропетровськ, 2002), на засіданні Одеського обласного товариства офтальмологів (Одеса, 2003), на IV Українсько-Польській конференції з офтальмології (Київ, 2003), на Міжнародному симпозіумі Генуя-Одеса (Італія, 2003), на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок офтальмопатології" (Дніпропетровськ, 2003), на IV Міжнародній конференції офтальмологів Мансура-Одеса (Єгипет, 2004), на XV Європейському Конгресі офтальмологів і 103-му засіданні Німецького товариства офтальмологів (Берлін, 2005).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, які повною мірою відображають зміст роботи і отримані результати, з них 6 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 13 - в матеріалах конференцій, з'їздів, конгресів, симпозіумів. Отримано 1 патент України.


 
 

Цікаве

Загрузка...