WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

При ковзних грижах сечового міхура застосовуємо спосіб Walton III.

Лапароскопічну герніопластику доцільно застосовувати при рецидивних грижах, двосторонніх пластиках і необхідності поєднаних операцій в черевній порожнині. Ми застосували даний метод у 4 хворих з рецидивуючою пахвинною грижею. Всі хворі добре перенесли операцію. Ускладнень в найближчому і віддаленому періоді ми не спостерігали.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на підставі клінічних та експериментальних результатів дослідження викладена в порівняльному аспекті оцінка ефективності аутопластичних і протезуючих операцій при первинних, рецидивних і багаторазово рецидивуючих пахвинних грижах. На підставі цих даних розроблено алгоритм вибору оптимальної операції залежно від особливостей хірургічної анатомії пахвинного каналу і виду грижі

1. Ультразвукове дослідження черевної стінки у хворих з рецидивуючими паховими грижами дозволяє одержати ряд важливих додаткових даних, істотно підвищити рівень доопераційної діагностики. Одержана інформація може бути використана як об'єктивні критерії при виборі найбільш раціонального способу герніопластики, а також для оцінки її ефективності в післяопераційному періоді.

2. Вибір способу алопластики при рецидивній грижі можливий після повного оголення і оцінки медіальних (симфіз, лобковий горбик, зв'язка Купера, клубова вена) і латеральних (клубово–лобковий тяж, поперековий м'яз, клубова артерія) структур черевної стінки. Навіть у хворих з ожирінням за допомогою прецизійної техніки можуть бути візуалізовані нерви, vas deferens і яєчкові судини. А при ковзних грижах стінка сечового міхура або кишки.

3. .У частини хворих, оперованих за Lісhtenstein навіть при односторонній операції в ранньому післяопераційному періоді виникають зміни в смерматогенезі, які однак не досягають ступеня олігоспермії або аспермії, а обмежуються деяким зменшенням рухомих сперматозоїдів і збільшенням їх патологічних форм.

4. Операції Lісhtenstein і Тоскіна-Жебровського в експерименті чинять травмуючий вплив на сімяний канатик і сімяник тварини. Набряк, крововилив та запальна інфільтрація паренхіми яєчка призводить до гідротоксичним змінам клітин сперматогенного епітелію сімяників в ранні терміни після операції і до атрофії переважно за рахунок зменшення кількості сперматогоній і сперматоцитів у більш віддаленому періоді.

5. Передочеревинна пластика пахвинного каналу при первинних і рецидивуючих грижах відрізняється мінімальною травматичністю, що знаходить своє віддзеркалення в менш значній, в порівнянні з операцією Lichtenstein концентрацією в крові хворих прозапальних цитокінів (IL–6, ФНО–) і СРБ в ранньому післяопераційному періоді.

6. З аутопластичних методів операцій найбільш раціональними і патогенетично обгрунтованими способами є спосіб багатошарової глибокої герніопластики за E. Shouldice, а також спосіб передочеревинної герніопластики за L.Nyhus. У хворих літнього і старечого віку при ретельному академічному виконанні добрі результати дає спосіб P. Postempski. Всі вищеперераховані операції забезпечують стабільні віддалені результати, як при первинних, так і при деяких формах рецидивних пахвинних гриж. Вони не супроводжуються високою травматизацієюй сім'яного канатика і інших структур паху.

7. Універсальними способами протезуючих операцій при первинних і рецидивуючих пахвинних грижах є спосіб Lichtenstein і передочеревинна пластика по нашому методу. При III і IV ступені тяжкості рецидивних гриж, а також у всіх хворих з багаторазово рецидивуючими пахвинними грижами показано застосування операцій резерву (способи R. Stoppa, J. Rives, PHS, Тоскіна–Жебровського). При рецидивах після операції Lichtenstein показана лапароскопічна передочеревинна герніопластика.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Як при первинних, так і при рецидивуючих грижах ми рекомендуємо широко застосовувати прецизійну техніку.

2. Небезпека поранення сечового міхура або його дивертикулу при операції при рецидивних пахвинних грижах особливо велика при грубому виконанні маніпуляцій в медіальному відділі пахвинного проміжку, при зупинці кровотечі з судин приміхурової клітковини, при захопленні в шов окістя симфізу або лобкового горбика.

3. Шаблонне виконання пахвинної герніопластики породжує помилки двоякого роду: з одного боку застосування малонадійних способів для лікування рецидивуючих гриж, з іншою — використання невиправдано травматичних операцій при легких формах захворювання, таких як операція Stoppa, операція Rives, операція Тоскіна–Жебровського.

4. Доопераційна діагностика ковзних пахвинних гриж за допомогою УЗД наповненого сечового міхура і області грижі дозволяє спростити операцію грижосічення, підвищити її надійність і зменшити її ризик, оскільки при виділенні грижового мішка хірург, маючи достовірну інформацію про те, що одна з його стінок представлена стінкою сечового міхура, цілеспрямовано проводить препаровку тканин.

5. У післяопераційному періоді у хворих з рецидивними пахвинними грижами слід враховувати чинник "дрімаючої інфекції" в тканинах і, у зв'язку з цим, проводити комплексні профілактичні заходи, направлені на попередження післяопераційних ускладнень.

6. Протипоказанням до планової операції у хворих з рецидивуючими пахвинними грижами є наявність мацерацій, інфільтратів і лігатурних свищів у області післяопераційного рубця. У даних випадках, в ході передопераційної підготовки необхідно проводити відповідне лікування: місцеве лікування мацерацій, електрофорез з антибіотиками на область післяопераційного рубця, оперативне видалення лігатурних свищів. Ці заходи в поєднанні з профілактичним застосуванням антибактеріальних препаратів, дозволяють знизити небезпеку гнійно–септичних ускладнень в післяопераційному періоді з боку рани.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Абдул Вали, Кисляков В.В. Рецидивные паховые грыжи // Атлас операций при грыжах живота / Жебровський В.В., Ильченко Ф.Н. – Симферополь, 2004. – С. 101-130. (Здобувачем проведено аналіз літературних даних, відбір та лікування хворих, узагальнення та аналіз одержаних результатів за даним розділом).

2. Абдул Вали. Оценка эффективности современных методов оперативного лечения рецидивных и многократно рецидивирующих паховых грыж // Таврический медико-биологический вестн. – 2005. – Т. 8, № 4. – С. 6-10.

3. Жебровский В.В., Абдул Вали, Кисляков В.В. Ауто- и аллопластика пахового канала при рецидивирирующей паховой грыже // Клиническая хирургия. – 2003. – № 1. –С. 17. (Здобувачем проведено клінічний відбір хворих та їх лікування, виконана статистична обробка одержаних результатів, узагальнення даних, підготовка до друку).

4. Абдул Вали, Воровский С.Н., Кисляков В.В. Состояние сперматогенеза и половой функции у мужчин с рецидивирующими паховыми грыжами // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения:Тр. Крым. гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. –Симферополь, 2005. – Т. 141, Ч. 5. – С. 1-4. (Здобувачем проведено клінічний відбір хворих та їх лікування, виконана статистична обробка одержаних результатів, узагальнення даних, підготовка до друку)

5. Пат.60845 А Украина, МПК 7 А61В17/00. Способ комбинированной герниопластики при послеоперационных грыжах брюшной стенки: Декларационный патент на изобретение. 60845 А Украина, МПК 7 А61В17/00. Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Абдул Вали (Украина); Заявлено – 04.03.2003; Опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. (Здобувач брав участь в лікуванні хворих, проаналізував та узагальнив дані результатів обстежень, обгрунтував та оформив запропонований метод).

6. Пат.70131 А Украина, МПК 7 А61В17/00. Способ ненатяжной паховой герниопластики: Декларационный патент на изобретение. 70131 А Украина, МПК 7 А61В17/00. Жебровский В.В., Абдул Вали, Воровский С.Н. (Украина); Заявлено – 26.12.2003; Опубл. 15.09.2004, Бюл. № 9. (Здобувач брвав участь у лікуванні хворих , проаналізував і узагальнив дані результатів обстежень, обгрунтував та оформив запропонований метод).

7. Абдул Вали. Аллопластика пахового канала при первичных и рецидивных паховых грыжах // Матер. I Всеукр. наук.-практ. конф. "Новi технологiї в хiрургiчному лiкуваннi гриж живота". – К., 2003. – С. 57-58.

8. Абдул Вали. Современная концепция выбора способа паховой герниопластики // Матер. междунар. науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы госпитальной медицины". – Севастополь, 2004. – С. 107-108.

9. Жебровский В.В., Абдул Вали, Кисляков В.В., Воровский С.Н. Оперативное лечение рецидивирующих паховых грыж // Вестн. Росс. гос. мед. ун-та. – 2004. – № 8 (39).– С. 213-214. (Здобувачем проведено клінічний відбір хворих і їх лікування, виконана статистична обробка одержаних результатів, узагальнення даних, підготовка до друку).

10. Абдул Вали, Кисляков В.В. Выбор метода пластики при рецидивирующих паховых грыжах // Матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. "Новi технологiї в хiрургiчному лiкуваннi гриж живота". – Симферополь, 2004. – С. 9-12. (Здобувачем проведено клінічний відбір хворих і їх лікування, виконана статистична обробка одержаних результатів, узагальнення даних, підготовка до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...