WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

АБДУЛ ВАЛІ

УДК 611- 08 + 611.821+ 611.631: 591.4 + 59.082

Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж

14.01.03 –хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі хірургії №1 Кримськогому державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, м. Сімферополь.

Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Жебровський Віктор Вікторович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри хірургії № 1.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Хаджиєв Оразгельди Чарийович, завідувач кафедри загальної хірургії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, м. Сімферополь;

доктор медичних наук, професор Ороховський Володимир Йосипович, старшой науковий співробітник відділення абдомінальної хірургії та політравми Інституту невідкладної та відновної хірургії АМН України, м. Донецьк.

Провідна установа: Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, м. Харків.

Захист відбудеться 17.01.2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського (95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).

Автореферат розіслано 16.12. 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.О. Мороз

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасній герніології питання хірургії первинних і рецидивуючих пахвинних гриж важке і актуальне (А.Д. Тимошин, 2000; В.Ф. Саенко, Л.С. Белянский, 2001; Я.П. Фелештинский, 2004; А.А. Адамян, 2005). Це зумовлено, перш за все, частотою повторних рецидивів, які за даними різних авторів складають від 20 до 42,5%. Особливо великий відсоток рецидивів у хворих, що були оперовані з приводу рецидивуючих гриж. Варто зазначити, що якщо етіологія рецидивування первинних пахвинних гриж достатньо глибоко вивчена, то причини повторних рецидивів практично не вивчені.

На сьогоднішній день техніка операції при рецидивуючих грижах мало чим відрізняється від техніки операції при первинних пахвинних грижах. Але змінена анатомія, рубцеві процеси в тканинах, часта наявність ковзної форми грижі, реальна загроза пошкодження іліоінгвіального нерва та елементів репродуктивної зони ставлять питання щодо застосування щадячої техніки при цій реконструктивній відновній операції.

Вимагають наукового рішення і такі питання, як вибір пластичного матеріалу, вибір способу операції, а також, в яких конкретних клінічних ситуаціях можливо застосування аутопластичних методів, які зарекомендували себе, як достатньо надійні. Хірургічна думка з одного боку все ще допускає при деяких випадках рецидивів застосування аутопластичних методів Shouldice, Postempski або Nyhus, а з іншого – розробку складних протезуючих систем (Rives, PHS та ін.).

Доведеним чинником вважається негативний вплив пахового грижосічення на статеву функцію у молодих чоловіків. В зв'язку з цим, представляється важливим вивчення стану статевої функції у чоловіків в репродуктивному віці після перенесеного грижосічення, а також в експерименті на тваринах - впливу операції на морфоструктуру статевої залози (яєчка).

Сказане змушує з інших позицій розглядати існуючі способи операцій при пахвинній грижі, де поруч із прагненням забезпечити радикальність методики, не менш важливим виглядає ступінь її травматичності і вплив на фізіологічну роль пахвинного каналу.

Виходячи із аналізу літератури, нам уявляється, що шлях до покращення результатів лікування пахвинних гриж варто шукати не стільки у вдосконаленні технічних питань, але й в оптимізації вибору хірургічного методу в конкретній ситуації.

Саме проблема визначення найбільш раціональної хірургічного тактики лікування пахвинних гриж є актуальною. Прагнення вивчити ці питання та оптимізувати процес лікування рецидивних і багатократно рецидивуючих пахвинних гриж й послужило підставою даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках наукової проблеми кафедри хірургічних хвороб з курсом урології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського "Діагностика і лікування хірургічних захворювань передньої черевної стінки, черевної порожнини та їх найважливіших ускладнень". Шифр теми: 2.216. Номер державної реєстрації: 0101U004461.

Мета дослідження: вивчити в порівняльному аспекті ефективність аутопластичних і протезуючих операцій при первинних, рецидивних і багатократно рецидивуючих пахвинних грижах. На підставі цих даних розробити алгоритм вибору оптимальної операції залежно від особливостей хірургічної анатомії пахвинного каналу і виду грижі.

Задачі дослідження:

1. Вивчити анатомо-фізіологічні особливості пахвинного каналу при рецидивних і багатократно рецидивуючих пахвинних грижах, звернувши особливу увагу на стан м'язово-апоневротичних структур задньої стінки пахвинного каналу, ілліоінгвінального нерву, лонно-клубового тяжу. Розробити метод ультразвукової діагностики (УЗД) багатократно рецидивуючих і ковзних форм гриж.

2. Оцінити клінічну ефективність і ступінь травматичності сучасних методів оперативного лікування первинних, рецидивних і багатократно рецидивуючих пахвинних гриж.

3. Розробити принципи операції, засновані на прецизійній техніці, з метою профілактики інтраопераційних ускладнень, таких як поранення стінки сечового міхура, або стінки кишки (тонкої, товстої); пошкодження елементів сім'яного канатика, n. ilioinguinalis і крупних кровоносних судин, а також в умовах повного руйнування пахвинної зв'язки і задньої стінки пахвинного каналу.

4. Розробити спосіб передочеревинної пластики пахвинного каналу, що відрізняється меншою травматизацією м'язів пахвинної ділянки та елементів сім'яного канатика.

5. Шляхом вивчення в динаміці рівня С-реактивного білка і протизапальних цитокінів (IL-6, ФНП-) оцінити ступінь травматичності операції Lichtenstein і розробленого нами способу передочеревинної пластики пахвинного каналу.

6. В експерименті на тваринах (кролях) вивчити морфологічні зміни в яєчку і його придатку на моделях операції Lichtenstein і передочеревинній пластиці пахвинного каналу, що розроблена нами.

Об'єкт дослідження – хворі з первинними і рецидивуючими пахвинними грижами ,експериментальні тварини (кролі).

Предмет дослідження – оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж з розробкою принципів операцій і вивченням ступеня травматичності.

Методи дослідження – у клінічній частині роботи (223 хворих) використовувалися лабораторні, біохімічні і імунологічні методи дослідження, а також УЗД і КТ. В експериментальній частині роботи (25 кролів) використані морфологічні методи дослідження. Цифрові дані клінічних і експериментальних досліджень оброблені методом варіаційної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі експериментальних та клінічних досліджень проведена порівняльна оцінка ефективності та ступеня травматичності сучасних аутопластичних методів лікування первинних, рецидивних та багатократно рецидивуючих пахвинних гриж. Розроблено новий спосіб передочеревинної пластики пахвинного каналу з імплантацією пропіленової сітки, який відрізняється від аналогів меншою травматичністю і не здійснює негативного впливу на статеву функцію пацієнта.

На підставі вивчення анатомо-фізіологічних особливостей пахвинного каналу обґрунтовано застосування запропонованого нового способу пластики, насамперед, в умовах повного руйнування пахвинної зв'язки і задньої стінки пахвинного каналу. Уперше розроблено принципи операції грижосічення із застосуванням прецизійної техніки з метою профілактики інтра- та післяопераційних ускладнень. Пріоритетність одержаних результатів підтверджена 2 деклараційними патентами України. Отримано позитивне рішення на видачу патентів України.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених експериментальних та клінічних досліджень вирішено ряд практичних питань, що стосуються проблеми діагностики та оперативного лікування рецидивних пахвинних гриж. Одержані результати дозволяють рекомендувати застосування ультразвукового метода дослідження для поглибленої діагностики пахвинних гриж, що допоможе уточнити форму грижі, виявити ковзну грижу й вибрати оптимальний метод операції.

Розроблений новий спосіб передочеревинний пластики пахвинного каналу, може бути рекомендовано в хірургічну практику як універсальний протезуючий метод лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж, що забезпечує меншу травматизацію репродуктивної зони пацієнта.

Застосування під час грижосічення прецизійної техніки, дозволить точно відновити анатомію пахвинного каналу при рецидивній і особливо при багаторазово рецидивуючій грижі, а також ідентифікувати у рубцевих тканинах іліоінгвінальний нерв.


 
 

Цікаве

Загрузка...