WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Корекція гомеостазу, профілактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії у хворих на доброякісну гіперп-лазію - Реферат

Корекція гомеостазу, профілактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії у хворих на доброякісну гіперп-лазію - Реферат

Одночасне застосування тіотриазоліну в сукупності з монуралом є найбільш ефективною комбінацією в боротьбі з інфекцією сечових шляхів.

Запропонована удосконалена схема лікування хворих, та опубліковані рекомендації, які використовуються в повсякденній роботі урологічних відділень Запорізької області, м. Артемівську Донецької обл., та в м. Луганську.

Матеріали дисертації включені в учбову програму для студентів 5 та 6 курсів медичного факультету Запорізького державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Ідея для виконання даної роботи запропонована науковим керівником завідувачем кафедри урології ЗДМУ професором Бачуріним В. І. Автором особисто проаналізована відповідна література. Автор самостійно провів розробку історій хвороб. Запропонував методики застосування монуралу та вітчизняного препарату тіотриазоліну. Збір клінічного матеріалу проводив самостійно. Лабораторні дослідження проводив разом з відповідними спеціалістами. Морфологічні дослідження та інтерпретація мікропрепаратів були здійснені за участю та при консультації проф. Туманського В. О. Більш, ніж 80 відсотків хворих оперовані автором або при його участі.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації викладені на сумісних засіданнях асоціації урологів Запорізької та Дніпропетровській відділках (2003-2004 рр.), на конференції молодих вчених (м.Тернопіль, 2004), на всеукраїнській конференції урологів (м. Запоріжжя, 2004), на VII та VIII науково-практичних конференціях урологів (м. Харків, 2003, 2004). Окрім того, основні положення викладені на семінарах з лікарями урологічних відділень м. Запоріжжя.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць. З них 6 – у фахових наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України (4 – без співавторів) та в збірниках наукових праць – 5. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 12156 від 03.02.2005.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, огляду літератури за темою дослідження, результатів особистих досліджень (3 розділи), обговорення результатів дослідження; висновків, списку використаних джерел. Текст дисертації викладено на 142 сторінках машинописним текстом. Робота містить 35 таблиць, та 10 малюнків. Використано 209 літературних джерел вітчизняних та закордонних авторів, з них – 39 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Клінічна характеристика хворих та методи дослідження. Обстежено 147 чоловіків хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (ДГПЗ), які перебували з 2002 по 2004 роки в урологічній клініці обласного центра екстреної медичної та швидкої допомоги м. Запоріжжя. Всі хворі поділені на три групи. Одна контрольна група (група I) та дві основні групи (групи II та III).

В I групу віднесли 47 хворих (32%), із яких 25 - були з гострою затримкою сечі (ГЗС) та 22 - були з хронічною затримкою сечі (ХЗС). Серед перших 17 чоловік було віком до 75 років, та 8- старішими за 75 років. Хворих з хронічною затримкою сечі віком до 75 років було 15 чоловік та старішими за 75 років – 7. В II групу увійшли 48 хворих (32,6%), їм в післяопераційному періоді назначали монурал. Із них 26 чоловік були з гострою та 22 - з хронічною затримкою сечі. Хворих з гострою затримкою сечі віком до 75 років було 18 чоловік, та старішими за 75 років – 8. Хворих з хронічною затримкою сечі віком до 75 років було 16 чоловік, та старішими за 75 років – 6. До складу III групи віднесли 52 хворих (35,4%), котрим в післяопераційному періоді назначали монурал та тіотриазолін. Серед них 28 чоловік були з гострою та 24 - з хронічною затримкою сечі. Хворих з гострою затримкою сечі віком до 75 років було 19 чоловік, та старішими за 75 років – 9. Хворих з хронічною затримкою сечі віком до 75 років було 18 чоловік, та старішими за 75 років – 6 (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика контингенту хворих

№ груп

Характер затримки сечі

Всього

< 74 р.

абс.

%

M

> 75 р

абс

%

m

p

І

ГЗС

ХЗС

25

22

17

15

68,0

68,2

9,3

9,9

8

7

32,0

31,8

9,3

9,9

<0,05

<0,05

II

ГЗС

ХЗС

26

22

18

16

69,2

72,7

9,0

9,4

8

6

30,8

27,3

9,0

9,4

<0,05

<0,05

III

ГЗС

ХЗС

28

24

19

18

67,9

75,0

8,8

8,8

9

6

32,1

25,0

8,8

8,8

<0,05

<0,05

З даних табл. 1. видно, що усі три групи за складом хворих були ідентичними, за порівнювальними параметрами вірогідно не різнилися.

В результаті серед загальної кількості хворих на ДГПЗ (147 чоловіків) з гострою затримкою сечі було 65 чоловік (44,2%) та з хронічною 82 чоловіка (55,8%). Треба зазначити, що 20 чоловік із них госпіталізовані з цистостомічними трубками.Розподіл хворих за тривалістю гострої затримки сечі подано в табл. 2.

Таблиця 2

Розподіл хворих за тривалістю гострої затримки сечі.

Строки звернення за мед. допомогою

Кількість хворих

в %

m

До 1 доби

25

38,4%

6,0

До 2 діб

18

27,6%

5,5

Більш ніж за дві доби

22

34%

5,9

Всього

65

100,0

Аналіз табл. 2 свідчить про відсутність різниці між кількістю хворих з різними строками звертання з приводу гострої затримки сечі за медичною допомогою.

Розподіл хворих за тривалістю захворювання представлено в табл. 3. Він свідчить, що вони діляться практично на дві половини: перша представлена 75 (51,04,1%) хворими з перебігом захворювання до 2 років, до складу іншої увійшло - 72 (49,04,1%) хворих з його тривалістю понад 3 - 5 років.

Таблиця 3

Тривалість захворювання хворих

Строки першого звернення за мед.

допомогою

Кількість

хворих

%

m

До 1 року

38

25,1%

3,5

До 2 роки

37

24,9%

3,5

До 3 роки

30

20,3%

3,3

До 4 роки

22

14,9%

2,9

5 років і більше

20

14,8%

2,9

Всього

147

100

За віком 147 хворих розподілились наступним чином: до 74 років було 103 чоловіка (70,1%), та старішими за 75 років - 44 чоловіка (29,9%). Враховуючи, що кількість хворих молодших за 60 років була незначна (11 чоловік) та суттєвих змін в передопераційному періоді не спостерігалося, вони не були виділені в окрему групу. Таким чином, хворі були в основному похилого та старечого віку (136 чоловіків – 94,5%).

Слід наголосити, що усі хворі мали супутні захворювання (табл.4), у 37 з них було їх два, а три і більше супутніх захворювань - у 48 чоловік.

Основні скарги стосувались: погіршення сечовипускання було у 130 чоловіків, ніктурія -147 чоловік, серед них необхідність негайного сечовипускання навіть до неутримання сечі було у 73 чоловік.

До госпіталізації майже всі хворі проходили лікування з застосуванням одного із препаратів: омнику, кардури, гентоса, аденолу, трианолу. Окрім цього 47 чоловіків застосовували фітотерапію з використанням лікарських рослин (споришу, польового хвоща, березових бруньок, часнику, соняшника тощо). Короткочасне покращення стану здоров'я було у 32 чоловік. Ні один із вищеозначених препаратів не допоміг 115 чоловікам.


 
 

Цікаве

Загрузка...