WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Корекція гомеостазу, профілактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії у хворих на доброякісну гіперп-лазію - Реферат

Корекція гомеостазу, профілактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії у хворих на доброякісну гіперп-лазію - Реферат

3

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ

Ва'ель Хуссейн Абдельмажид Аль Аламі

УДК: 616.65-007.61-006.55-098.87

-031:611.621]06:616-0089]]-084-085

Корекція гомеостазу, профілактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози

14.01.06 – урологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступення

кандидата медичних наук

Київ-2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Бачурін Віктор Іванович,

Запорізький державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри урології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Клименко Іван Олександрович,

Інститут урології АМН України, завідувач відділу онкоурології;

доктор медичних наук, професор Пепенін Володимир Розумнікович,

Луганський державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри хірургії та урології.

Провідна установа:

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, кафедра факультетської хірургії та урології, м. Донецьк.

Захист відбудеться "21" березня 2006 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.615.01 при Інституті урології АМН України за адресою:

04053, м. Київ, вул Ю. Коцюбинського, 9а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту урології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9а.

Автореферат розісланий 17.02.2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

ст. н. співробітник, канд. мед. наук Старцева Л. М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В зв'язку з постарінням населення, доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) за частотою виходить практично на одне з провідних місць серед захворювань сечостатевої системи поступаючись лише запальним процесам.

Особливістю гіперплазії передміхурової залози є те, що вона виникає у чоловіків працездатного віку, а "основні" симптоми у вигляді ніктурії, дизурії аж до гострої затримки сечі проявляються в 60- річному віці.

За статистичними даними ДГПЗ спостерігається у 20%-40% випадків у чоловіків віком 40-60 років і досягає 90 % у чоловіків віком 80-90 років (Люлько А.В. з спів. 1997). Однак при мікроскопічному дослідженні вогнища гіперплазії передміхурової залози зустрічаються в чотири рази частіше.

Епідеміологічні дослідження показали, що на 100000 чоловіків ДГПЗ зустрічається в 300-450 випадках (Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., 2004). На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано понад 300 тисяч чоловіків з ДГПЗ.

Якщо враховувати, що у чоловіків похилого віку є, як правило, ряд супутніх захворювань з боку серцево-судинної, дихальної систем, нирок, шлунково-кишкового тракту, то зрозуміло, чому при лікуванні пацієнтів виникають значні труднощі (Вагнер Е.А. з спів. 1998).

Радикальним методом лікування ДГПЗ був і залишається оперативний. Слід відзначити, що оперативне втручання може бути тільки тоді успішною, коли воно проводиться в умовах нормальної функції серцево-судинної та дихальної систем, відновлених водно-електролітному обміні, функції гепатобіліарної системи.

На сьогодні, як відомо, змінилася структура оперативних втручань при ДГПЗ (Возианов А.Ф., Пасечников С.П. ,1998). Так, трансуретральна резекція (ТУР) зараз визнана "золотим стандартом" і її застосування набуває все більшого поширення. Разом з тим, не втратила своєї цінності і відкрита аденомектомія. Для неї є чіткі показання – розмір залози 80 см3 і більше, гематурія, конкременти сечового міхура, великі розміри ДГПЗ, наявність явно вираженої інфекції, двобічний уретерогідронефроз (при внутрішньоміхурному інтровезікальному рості аденоми).

Проте, навіть у разі дотримування їх, проблема розвитку у хворих ускладнень залишається актуальною, на що вказує більшість авторів. Кожен з них констатує факт ускладнення (кровотеча, інфекція, стріктура тощо). Однак, пояснень стосовно ролі порушення гомеостазу в процесі виникнення ускладнень, інвалідізації або летальних випадків недостатньо. Цьому аспекту присвячені поодинокі роботи.

Враховуючи все вищевисловлене, підкреслюючи незначну кількість робіт, які відображають: гомеостаз в доопераційному періоді, вплив оперативного втручання на його стан з чітко відпрацьованою тактикою його корекції по попередженню ускладнень, зменшенню інвалідизації, відновленню працездатності, актуальність даної роботи безперечна.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планової державної науково-дослідної роботи кафедри урології ЗДМУ за темою: "Вивчити в клініці та експерименті особливості перебігу обструктивного гострого та хронічного пієлонефритів протягом медикаментозної та лімфостимулюючої терапії" № держреєстрації 0198U002591.

Дисертант є співвиконавцем цієї теми. Він брав активну участь у зібранні клінічного матеріалу, освоєнні лабораторних (біохімічних) досліджень крові, статистичній обробці та трактуванні одержаних результатів, реалізації впроваджень в практику урологічних відділень.

Мета дослідження. Поліпшити результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози методом черезміхурової простатектомії шляхом науково обґрунтованої корекції основних складових гомеостазу з метою упередження розвитку ускладнень та прискореного відновлення працездатності хворих.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити функціональний стан нирок та динаміку змін водно-електролітного обміну в до- та ранньому післяопераційному періоді.

  2. Провести порівняльний аналіз функціонального стану печінки в до- та післяопераційному періодах.

  3. Встановити основні зміни згортаючої та антизгортаючої систем крові в до- та ранньому післяопераційному періодах.

  4. Визначити мікробіальних збудників інфекції сечових шляхів в до- та післяопераційному періоді, як причини виникнення інфекційно-запальних ускладнень сечовивідних шляхів та органів калитки.

  5. Виявити взаємозв'язок між морфологічними і функціональними змінами в сечовому міхурі.

  6. Науково обґрунтувати застосування оптимальних схем корекції показників гомеостазу в комплексному післяопераційному лікуванні хворих на ДГПЗ.

Об'єкт дослідження – профілактика та комплексна терапія ускладнень після черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози.

Предмет дослідження - функціональний стан життєвоважливих органів на етапах корекції.

Методи дослідження. Для контролю за станом хворих використовували дані лабораторних та біохімічних досліджень: рівень креатинину, білірубіну в сироватці крові, стан згортаючої та антизгортаючої системи крові. Додатково застосовували рентгенологічні, радіоізотопні, гістологічні методи.

Наукова новизна одержаних результатів.Вперше встановлено, що зміни в стінці сечового міхура спостерігаються на ранньому етапі розвитку доброякісної гіперплазії передміхурової залози (1-2 роки), котрі поглиблюються і набувають незворотнього характеру через 4-5 років.

Доведено, що ступінь вираженості морфологічних змін стінки сечового міхура в більшій мірі залежить від розміру (70-80 см3), характеру (інтравезікального) росту, тривалості захворювання (не менш 3-4 років), а ніж від віку хворого.

Доведено, що порушення гемомікроциркуляції та, пов'язані з ними морфологічні зміни, є передумовою розвитку стріктур міхурово-уретрального сегменту і тривалих нориць.

Вперше в процесі комплексного лікування хворих в післяопераційному періоді було патогенетично обгрунтовано застосовання нового вітчизняного антиоксидантного препарату – тіотриазолін в якості рено- та гепатопротектору (за загально прийнятою схемою).

Доведено, що одночасне застосування тіотриазоліну з монуралом значно підвищує ефективність останнього, як антибактеріального препарату, що призводить до зменшення кількості інфекційно-запальних ускладнень сечовивідних шляхів та статевих органів.

Практичне значення одержаних результатів. Виявлений характер змін основних показників гомеостазу у хворих на ДГПЗ в до- тав післяопераційному пepioдi дає змогу лікарям визначити вірний напрямок в проблемі їх корекції, індивідуалізовану тактику підготовки до операції та інтенсивної тepaпiї в післяопераційному періоді.

Доведена доцільність застосування монуралу в комплексній терапії попередження та лікування інфекційно-запальних ускладнень сечостатевих органів.

Рекомендований вітчизняний препарат тіотриазолін дозволяє його застосовувати з ycпixoм в урологічній практиці (зменшена кількість ускладнень до 7,71,4%).


 
 

Цікаве

Загрузка...