WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг (автореферат) - Реферат

Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг (автореферат) - Реферат

Аналіз норм чинного українського та законодавства інших країн, судової практики і теоретичних джерел дав змогу сформулювати основні науково-теоретичні положення та пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства, що містять наукову новизну та виносяться на захист:

1) надано нове обґрунтування положення, за яким при заподіянні шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг підставою настання цивільно-правової відповідальності є скорочений склад правопорушення, який включає: протиправну поведінку (дії чи бездіяльність); шкідливий результат такої поведінки у вигляді шкоди здоров'ю; причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою і шкодою;

2) вперше аргументовано введення до цивільного законодавства поняття "відносна форма деліктної відповідальності", яке дало б змогу визначати, міру неналежності дій медичних працівників, що зменшили вірогідність виліковування пацієнта при складних захворюваннях;

3) уперше надано наукове обґрунтування правової кваліфікації окремих ризикових видів медичних послуг зокрема, стоматологічних втручань при великій швидкості борів стоматологічних установок, доплерографії судин статевих органів в урології, як діяльності, що має ознаки джерела підвищеної небезпеки та передбачає застосування цивільно-правової відповідальності без вини;

4) з огляду на підприємницький характер приватної медичної практики, з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди здоров'ю пацієнта, обґрунтовується висновок про доцільність створення спеціального страхового фонду відшкодування такої шкоди, до якого підприємницькі медичні заклади (приватно практикуючі лікарі) відраховували б визначені проценти від вартості наданих платних медичних послуг;

5) уперше запропонована класифікація медичних помилок залежно від факторів, які їх викликають, та обґрунтовано, що помилки "казуального характеру" не зумовлюють настання цивільно-правової відповідальності;

6) вперше запропоновано розглядати інформовану згоду пацієнта на медичне втручання як підставу виникнення цивільних правовідносин з надання медичних послуг;

7) уперше обґрунтовано закріплення окремим наказом Міністерства охорони здоров'я України переліку медичних втручань, для проведення яких потрібна письмова форма інформованої згоди пацієнта;

8) доведено доцільність нормативного закріплення у спеціальному законі фіксованого для кожного захворювання "мінімального" обсягу інформування пацієнта про стан його здоров'я, особливості плину захворювання та можливі ризики подальшого медичного втручання;

9) вперше надано наукове обґрунтування введення до Цивільного кодексу положення про застосування у разі непризначення пацієнтом свого законного представника, який має право надавати за нього згоду на медичне втручання, певної послідовності представників з числа осіб, які перебувають з ним у родинному зв'язку;

10) вперше аргументовано право всіх категорій пацієнтів погоджуватися на застосування до них нових і ризикованих методів лікування, а також законодавчого закріплення (на підставі окремого закону та з внесенням змін у ст. 23 ЦК України та ст. 52 Основ законодавства про охорону здоров'я) механізму реалізації права невиліковно хворого на пасивну та активну евтаназію. Зокрема, евтаназію запропоновано розглядати як особливий вид медичної послуги на підставі відповідного цивільно-правового договору.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення дисертації, висновки та пропозиції автора можуть бути використані:

- у правотворчій сфері – для удосконалення цивільного законодавства, шляхом внесення змін до чинних нормативних актів або прийняття нових, з окремих питань захисту прав споживачів медичних послуг;

- у науково-дослідній сфері – для подальших досліджень проблем правового регулювання відносин у сфері надання платних медичних послуг, зокрема юридичних конфліктів між їх суб'єктами;

- у сфері практичної діяльності – як загальні рекомендації щодо ефективного застосування правових норм, що регулюють відносини у сфері надання медичних послуг та захист прав громадян, а також як конструктивні пропозиції для удосконалення діяльності окремих державних органів сфери охорони здоров'я;

- у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін "Цивільне право", спецкурсів "Медичне право", "Захист особистих немайнових прав фізичних осіб", "Цивільно-правовий захист прав пацієнтів", проведення тематичних семінарів і тренінгів для практикуючих юристів і медичних працівників.

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана та обговорена у відділі проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Висновки, узагальнення та пропозиції з роботи оприлюднювалися здобувачем на науково-практичній конференції "Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України" (березень 2004 р., м. Київ) та міжнародній науково-практичній конференції "Запорізькі правові читання" (червень – липень 2004 р., м. Запоріжжя).

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано шість наукових публікацій, де відображено основні результати роботи, в тому числі чотири статті – у фахових виданнях, визначених ВАК України та двох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації зумовленаметою, завданням і логікою дослідження та складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (350 найменувань) та 1 додатку. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок друкованого тексту, у т. ч. обсяг використаних джерел – 23 сторінки, додаток – одна сторінка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь її наукової розробки, визначаються предмет, об'єкт, мета та завдання дослідження, висвітлюється наукова новизна та формулюються основні положення, що виносяться на захист, зазначається практичне значення одержаних результатів, їх апробація, вказуються публікації за темою дисертації.

Розділ 1. "Особливості цивільних правовідносин з надання платних медичних послуг" складається з п'яти підрозділів. У підрозділі 1.1. "Характеристика правовідносин з надання платних медичних послуг" здобувач надає загальну правову характеристику цьому виду правовідносин. Згідно з аналізом існуючого правового механізму регулювання діяльності з надання платних медичних послуг і історичним оглядом етапів розвитку цих правовідносин зроблено висновок, що для найбільш адекватного їх правового регулювання повинні застосовуватися норми цивільного права, зокрема, для регламентації відносин між медичними закладами та пацієнтами, порядку надання медичних послуг (допомоги), а також для забезпечення реалізації та захисту немайнових прав і благ громадян.

Серед найголовніших особливостей цивільних правовідносин з надання платних медичних послуг відзначено його: спрямованість на особливий об'єкт – організм людини; головну мету – поліпшення чи підтримання здоров'я людини; соціальну значущість; публічність, а також необхідність особливого контролю з боку держави та суспільства.

У підрозділі 1.2. "Особливості об'єкта та мети цивільних правовідносин з надання медичних послуг" визначено, що об'єктом правовідносин з надання платних медичних послуг є сама медична послуга, що складається з дій медичного характеру. Медична послуга належить до фактичних послуг і включає в себе застосування спеціальних медичних заходів стосовно здоров'я, поліпшення чи підтримання стану якого є головною метою надання послуг.

За ст. 201 ЦК України здоров'я є особистим немайновим благом людини, яке охороняється цивільним законодавством (фактично має абсолютний захист), а також належить до об'єктів цивільних прав (правовідносин). Відмічено, що вітчизняний законодавець поєднав в одному терміні особисті немайнові блага та права. Автор вважає, що особисте немайнове право та його об'єкт – благо тісно пов'язані, але не тотожні поняття.


 
 

Цікаве

Загрузка...