WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг (автореферат) - Реферат

Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО

АНТОНОВ Сергій Володимирович

УДК 347.5

Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг

спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки та техніки України

Шевченко Ярославна Миколаївна

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,

завідувач відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

ЖилінковаІрина Володимирівна,

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого,

професор кафедри цивільного права;

кандидат юридичних наук, професор

Гопанчук Василь Степанович,

Національна академія внутрішніх справ України,

начальник кафедри цивільно-правових дисциплін.

Провідна установа:

Інститут приватного права і підприємництва, відділ проблем приватного права, Академія правових наук України, м. Київ.

Захист відбудеться "12" квітня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

Автореферат розісланий "10" березня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор юридичних наук Кучеренко І.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В період реформування системи охорони здоров'я України та удосконалення правового регулювання медичної діяльності значної актуальності набуває дослідження особливостей цивільно-правової відповідальності суб'єктів правовідносин з надання платних медичних послуг. В умовах публічно-правового регулювання медичної діяльності застосування цивільно-правових норм у згаданих відносинах особливо не досліджувалося. До того ж з прийняттям і введенням у дію нового Цивільного кодексу України постало багато проблемних питань, зокрема: визначення змісту та особливостей правовідносин з надання медичних послуг, забезпечення прав пацієнта на різних етапах медичного втручання, а також застосування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю та життю пацієнтів. Крім того, у вітчизняній судовій практиці ще не визначено засад застосування цивільно-правової відповідальності, на основі яких суди мали б змогу справедливо та однаково вирішувати такі справи, а також уникати судових помилок.

У правовій літературі дослідженню цивільної відповідальності медичних закладів і працівників за заподіяння шкоди здоров'ю пацієнтів присвячена порівняно невелика кількість публікацій. Наявні роботи, в яких розглядалися тільки окремі аспекти цієї проблематики, належать представникам переважно російської правової науки або науковцям з інших країн, зокрема: М.Ф. Герасименко, А.П. Громову, Є.В. Козьміних, А. Корбету, М.М. Малеїній, В.П. Новосьолову, Л. Вестерголл, Ю.Д. Сергєєву, С.Г. Стеценку, А.В. Тихомирову, К.Б. Ярошенко та деяким іншим. Однак усі ці дослідження та публікації ґрунтуються на законодавстві країн, представниками яких є зазначені автори. Дослідження, у т. ч. дисертаційні, вітчизняних науковців з медично-правової проблематики – О.В. Ворошилова, А.М. Савицької, О.І. Смотрова, А.В. Степаненка, Я.М. Шевченко та деяких інших – теж можуть бути своєрідним фундаментом для наукової творчості та удосконалення правового регулювання в медичній діяльності, однак вони виконані переважно на основі цивільного законодавства УРСР. Крім того, після набрання чинності новим ЦК України, ще не з'явилися дисертаційні роботи, які були присвячені саме комплексному дослідженню цивільно-правової відповідальності медичних закладів і працівників за заподіяння шкоди здоров'ю пацієнтів під час надання платних медичних послуг. Тому нові дослідження у сфері правововідносин з надання платних медичних послуг є сьогодні особливо актуальними для цивілістичної науки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана згідно із планом науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України "Приватно-правові засади нового цивільного законодавства України" (державна реєстрація за № РК 0102U007078).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є з'ясування специфіки та умов застосування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг, у т. ч. можливостей застосування договірної відповідальності, випадків звільнення від відповідальності, а також розробці на основі одержаних результатів рекомендацій щодо усунення прогалин і суперечностей у чинному законодавстві, зміні чинних і прийнятті нових цивільно-правових норм.

Відповідно до поставленої мети основну увагу приділено вирішенню таких задач:

  • провести теоретичний аналіз правової регламентації відносин з надання платних медичних послуг, визначити їх особливості, об'єкт, мету впливу;

  • з'ясувати правове становище, обсяг прав і обов'язків учасників правовідносин з надання платних медичних послуг;

  • проаналізувати сучасний стан наукової розробки поняття та змісту цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди у сфері надання медичних послуг;

  • надати поняття ятрогенного делікту;

  • визначити, як співвідносяться деліктна та договірна відповідальність при завданні ятрогенної шкоди;

  • надати правову характеристику складу правопорушення як підстави настання цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди при наданні платних медичних послуг;

  • з'ясувати обов'язкові умови, що входять до складу деліктного ятрогенного правопорушення;

  • розробити пропозиції та рекомендації щодо розв'язання проблем цивільно-правового регулювання правовідносин з надання платних медичних послуг і внесення їх у чинне законодавство та практику його застосування.

Об'єктом дослідження є цивільно-правові відносини, які виникають у сфері надання платних медичних послуг і реалізації прав громадян на охорону здоров'я.

Предметом дослідження є норми цивільного законодавства, які встановлюють відповідальність медичних закладів і працівників за заподіяння шкоди здоров'ю громадян при наданні їм платних медичних послуг, особливості такої відповідальності при різних видах медичних послуг, а також вітчизняні та зарубіжні наукові праці, судова та інша правозастосовча практика.

Методи дослідження, що використовувалися у роботі над дисертацією: історично-правовий – при дослідженні розвитку законодавства, що закріплює цивільно-правову відповідальність за заподіяння шкоди при наданні платних медичних послуг; системно-функціональний – при визначенні основних правових засад правового регулювання надання медичних послуг та охорони прав пацієнтів; порівняльно-правовий – при аналізі норм законодавства України та інших країн. Використовуючи формально-догматичний метод, зроблено спробу надати об'єктивну загальноправову характеристику поняття та сутності цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю, а також особливостей умов її настання. Формально-логічний метод дав змогу виявити суперечності та прогалини у чинному законодавстві, що регулює відносини у досліджуваній сфері та запропонувати власні пропозиції щодо його вдосконалення.

Наукова новизнаодержаних результатів полягає у тому, що дисертація є першим після проголошення незалежності та прийняття нового Цивільного кодексу України комплексним дослідженням цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...