WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації (автореферат) - Реферат

Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації (автореферат) - Реферат

Методи дослідження: Для досягнення поставленої мети й розв'язання задач були використані клінічні, біохімічні, імунологічні, функціональні, радіонуклідні, рентгенологічні методи дослідження, регіонарні та загальні показники оксидантно-антиоксидантної та протеолітично-антипротеолітичної систем. Інструментальні методи були представлені ультразвуковим дослідженням органів черевної порожнини, фіброезофагогастродуоденоскопією, зондовим дослідженням дуоденального вмісту, ретроградною холангіопанкреатографією. Отримані дані оброблені за допомогою загальноприйнятих методів варіаційної статистики.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі вперше всебічно й поглиблено розглянута проблема медико-соціальних наслідків оперативних втручань на органах травлення та комплексної медичної реабілітації та профілактики інвалідності оперованих пацієнтів. Проведений моніторинг інвалідності унаслідок ускладнень оперативних втручань на органах травлення дозволив визначити основну післяопераційну патологію, що призводить до інвалідизації хворих, яким були проведені оперативні втручання, а також показники первинної та накопиченої інвалідності унаслідок зазначеної патології та вивчити їх динаміку, і встановити потребу в медичній реабілітації цієї категорії хворих та інвалідів.

Обґрунтовано принципи оцінки стану життєдіяльності й розроблено уніфіковану технологію медико-соціальної експертизи хворих та інвалідів унаслідок ускладнень оперативних втручань на органах травлення, яка ґрунтується на запропонованому удосконаленому алгоритмі клініко-експертної та реабілітаційної діагностики. Розроблена технологія діагностики психологічних особливостей хворих з інвалідизуючою післяопераційною патологією органів травлення.

З урахуванням розроблених діагностичних заходів запропонований удосконалений алгоритм клініко-експертної та реабілітаційної діагностики для хворих з інвалідизуючими ускладненнями оперативних втручань на органах травлення. Застосування останнього дозволило поглибити уявлення про клінічні й патогенетичні особливості основної інвалідизуючої патології, що може розвиватися у хворих, яким були проведені оперативні втручання на органах травлення – демпінг-синдрому, хронічного панкреатиту, спайкової хвороби, післяопераційних гриж передньої черевної стінки.

Поглиблено уявлення про стан клітинного та гуморального імунітету, протеолітично-антипротеолітичної та оксидантно-антиоксидантної систем у хворих на ХП у період ремісії захворювання.

Визначено, що основним патогенетичним чинником інвалідизації хворих на спайкову хворобу є хронічна ентеральна недостатність. У хворих на ПГПЧС основним фактором обмеження життєдіяльності є функціональна недостатність передньої черевної стінки.

Уперше детально вивчені чинники інвалідизації, на основі чого обґрунтовані й розроблені математичні моделі факторів ризику та прогнозування інвалідності хворих з ускладненнями оперативних втручань на органах травлення.

З огляду на визначені особливості й на основі оцінки реабілітаційної ефективності реконструктивних оперативних втручань була розроблена удосконалена реабілітаційна технологія для даної категорії пацієнтів – концептуальна модель медичної реабілітації, а також диференційовані базові програми медичної реабілітації для хворих та інвалідів у залежності від основної інвалідизуючої патології.

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що розроблений удосконалений алгоритм клініко-експертної і реабілітаційної діагностики із застосуванням запропонованих автором способів і пристроїв дозволяє достовірно об'єктивізувати весь спектр інвалідизуючих морфо-функціональних порушень, притаманних хворобам оперованого шлунка, хронічному панкреатиту, спайковій хворобі, післяопераційним грижам передньої черевної стінки, адекватно оцінити реабілітаційний потенціал і прогноз, а також розробити обґрунтовану, ефективну індивідуальну програму медичної реабілітації хворих та інвалідів із зазначеною патологією. Розроблені: спосіб діагностики порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози (Патент України, № 53382А, 2003); спосіб діагностики порушень антипротеазної системи при захворюваннях підшлункової залози (Патент України, № 60057А, 2003); спосіб діагностики порушень перекисно-антиоксидантного гомеостазу при захворюваннях підшлункової залози (Патент України, № 58132А, 2003); спосіб діагностики функціональної недостатності передньої черевної стінки у хворих на післяопераційні вентральні грижі (Патент України,№ 62435А, 2003); спосіб герніопластики післяопераційних вентральних гриж (Патент України, № 62439А, 2003).

Поглиблення уявлень про патогенетичні, психологічні та інші медико-соціальні особливості інвалідизуючих форм хвороб оперованого шлунка, хронічного панкреатиту, спайкової хвороби, післяопераційних гриж передньої черевної стінки дозволило розробити й запропонувати удосконалені заходи консервативного лікування та психологічної реадаптації. Запропонована базова програма медичної реабілітації хворих та інвалідів з ускладненнями оперативних втручань на органах травлення використовується на галузевому рівні в ЛПЗ і обласних центрах МСЕ України, що дозволило знизити рівень первинної інвалідності внаслідок зазначеної патології.

Результати роботи узагальнені в методичних рекомендаціях: "Методологічні підходи до медико-соціальної експертизи хворих та інвалідів з ускладненнями після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту" (Дніпропетровськ, 2004), "Методологічні підходи до визначення груп інвалідності у хворих із ускладненнями оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту" (Дніпропетровськ, 2004), "Діагностика, експертиза та медична реабілітація при демпінг-синдромі" (Дніпропетровськ, 2005), "Діагностика, експертиза та медична реабілітація при хронічному панкреатиті" (Дніпропетровськ, 2005), "Діагностика, експертиза та медична реабілітація при спайковій хворобі черевної порожнини" (Дніпропетровськ, 2005).

Матеріали роботи були використані при розробці Інструкції про встановлення груп інвалідності, що затверджена наказом МОЗ України №183 від 07.04.04.

Результати досліджень використовуються в науковій та навчальній роботі Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності та кафедри медико-соціальної експертизи й центральної науково-дослідної лабораторії Дніпропетровської державної медичної академії, а також у практичній діяльності хірургічних відділень УкрДержНДІМСПІ, міської клінічної багатопрофільної лікарні №4м. Дніпропетровська, міської лікарні швидкої допомоги м. Дніпродзержинська, міської лікарні швидкої медичної допомогим. Чернівці, Запорізької обласної клінічної лікарні, відділення радіонуклідної діагностики та терапії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова, Дніпропетровського обласного центру МСЕ.

Особистий внесок здобувача.

Дисертація є закінченим самостійним науковим дослідженням здобувача. Автор провів аналіз літературних джерел, самостійно сформулював мету, завдання та методологію проведення досліджень. Матеріали дисертації отримані за безпосередньою участю або під науковим керівництвом автора в рамках науково-дослідних робіт. Особисто здобувачем проведена більшість реконструктивних оперативних втручань у хворих та інвалідів, яким проводилася комплексна медична реабілітація у хірургічному відділенні інституту. Особисто провів математичний і статистичний аналіз отриманих даних. Автор розробив математичні моделі факторів ризику та прогнозування інвалідизації пацієнтів з ХОШ, ХП, СХ, ПГПЧС, а також вербальні моделі алгоритму клініко-реабілітаційної та експертної діагностики й базової програми індивідуальної медичної реабілітації, як основи профілактики інвалідності цієї категорії пацієнтів.

Деякі дослідження виконані за участю фахівців центральної науково-дослідної лабораторії Дніпропетровської державної медичної академії, відділення радіонуклідної діагностики та терапії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова, кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту, відділення МСЕ та реабілітації при захворюваннях хірургічного профілю та експертно-реабілітаційної лабораторії медико-біологічних та ультразвукових досліджень УкрДержНДІМСПІ.

Апробація результатів дисертації.

Результати досліджень, які включено до дисертації, викладені та обговорені на VIII Міжнародній конференції "Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур" (Дніпропетровськ, 2002); ІХ Конгресі світової федерації Українських лікарських товариств, присвяченому 25-річчю СФУЛТ (Луганськ, 2002); VII російському національному конгресі "Человек и его здоровье" (Санкт-Петербург, 2002); Науково-практичній конференції "Актуальні питання невідкладної хірургії" (Харків, 2004); Науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю кафедри МСЕ ДДМА "Сучасні аспекти медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів" (Дніпропетровськ, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції хірургів "Современные вопросы диагностики и хирургического лечения острых заболеваний органов брюшной полости" (Харків, 2004); ІІ Усеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів" (Алушта, 2004); Науково-практичній конференції "Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту" (Донецьк, 2004); Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі "Ліки та життя" (Київ, 2005); Усеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Інноваційні діагностичні технології в медико-соціальній експертизі й реабілітації інвалідів" (Дніпропетровськ, 2005); Засіданні Дніпропетровського осередку Асоціації хірургів України (Дніпропетровськ, 2005); ХХІ з'їзді хірургів України (Запоріжжя, 2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...