WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації (автореферат) - Реферат

Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації (автореферат) - Реферат

Харківський державний медичний університет

Афанасьєв Сергій Вікторович

УДК 616-089:616.33:616.34:616.37:617.55:616-036.86

Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації

14.01.03– хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському державному НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України

Науковий консультант: член-кореспондент АМНУ,

доктор медичних наук, професор

Лупальцев Володимир Іванович, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри хірургічних хвороб

Офіційні опоненти: Лауреат державної премії України в галузі науки та

техніки, доктор медичних наук, професор Ничитайло Михайло Юхимович, Інститут хірургії та трансплантології АМН України, завідувач відділу лапороскопічної хірургії та холелітіазу

доктор медичних наук, професор Запорожченко

Борис Сергійович, Одеський державний

медичний університет МОЗ України, завідувач

кафедри факультетської хірургії

доктор медичних наук, професор Даценко

Борис Макарович, Харківська медична академія

післядипломної освіти МОЗ України, завідувач

кафедри хірургії і проктології

Провідна установа: Інститут загальної та невідкладної хірургії

АМН України.

Захист відбудеться " 23 " лютого 2006 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.600.02 при Харківському державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4,т. 707-73-27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету за адресою: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

Автореферат розісланий " 20 " січня 2006 р.

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.мед.н., доцент А.І. Ягнюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток хірургічних технологій, розробка й запровадження нових високоефективних способів хірургічного лікування гострих та хронічних захворювань органів шлунково-кишкового тракту не привели до остаточного вирішення проблем післяопераційних ускладнень, які можуть бути пов'язані як з патогенетичними особливостями основної хірургічної патології, так і з характером, обсягом і травматичністю оперативних втручань. А поширеність, первинна й накопичена інвалідність, що обумовлена цими ускладненнями, залишаються на досить високому рівні (В.В. Плечев и соавт., 1998; В.Ф.Саенко и соавт., 1998; А.Ю.Барановский, 2002; Б.Б. Леськів, 2002, Я.С.Березницький, 2005; A.Sauvanet, 2002). У переважній більшості досліджень недостатньо уваги приділяється медико-соціальним аспектам післяопераційної патології (В.В. Жебровский, 2000; В.І. Десятерик, 2005).

Водночас, за останні 5-7 років істотно змінилися акценти в наданні хірургічної допомоги хворим на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчнокам'яну хворобу, панкреатит, спайкову хворобу, післяопераційні вентральні грижі (Я.П.Фелештинський і співавт., 2004; Ю.А.Фурманов и соавт., 2004; М.Е.Ничитайло и соавт., 2005), що, у свою чергу, повинно було спричинити структурні і якісні зміни в показниках післяопераційної інвалідності пацієнтів, яким були проведені оперативні втручання на органах шлунково-кишкового тракту.

Відсутність моніторингу інвалідності хворих унаслідок ускладнень оперативних втручань на органах травлення значно ускладнює обґрунтування, розробку, упровадження, а також контроль ефективності та якості профілактичних і реабілітаційних заходів для зазначеної категорії інвалідів (А.В.Іпатов і співавт., 2002).

Діагностична та лікувальна тактика при хворобах оперованого шлунка, хронічному панкреатиті, спайковій хворобі, післяопераційних грижах передньої черевної стінки достатньо вивчені та опрацьовані, але хірургічне відновлювальне лікування й подальша медична реабілітація хворих та інвалідів з цією патологією залишаються малоефективними (М.И.Кузин, 2001; Я.С.Березницкий и соавт., 2002; В.В.Бойко и соавт., 2004; C. Avei et al., 1999; P.Hernandes-Granados, A.Quintance-Rodriguez, 2000; P.D.Hardt, et al., 2001; C.P.Morrison, et al., 2002).

Разом із цим далеко не у всіх випадках при виникненні зазначених ускладнень хворі стають інвалідами, а фактори ризику інвалідизації хворих з ускладненнями хірургічного лікування захворювань органів ШКТ, а також інвалідизуючі патогенетичні, клінічні та інші медико-соціальні особливості цієї патології залишаються мало вивченими, що зумовлює недостатню обґрунтованість та ефективність медичної реабілітації цієї категорії пацієнтів (Б.Б. Леськів, 2002).

Таким чином, визначення основних інвалідизуючих функціональних порушень, а також оцінка медико-біологічних об'єктивних і суб'єктивних чинників розвитку та подальшого перебігу післяопераційних ускладнень, розробка адекватних заходів з хірургічного відновлювального лікування та комплексної медичної реабілітації для даної категорії пацієнтів є актуальним і доцільним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є фрагментом науково-дослідних робіт "Вивчити інвалідизуючі наслідки оперативних втручань на органах черевної порожнини та розробити стандарти медико-експертної допомоги при окремих видах післяопераційної патології" № держреєстрації 0199U001663, "Наукове обґрунтування та розробка базових індивідуальних програм реабілітації хворих та інвалідів з важкими наслідками оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту"№ держреєстрації 0102U001531. Ці дослідження виконані під керівництвом дисертанта, якому належать ідеї, методологічне та науково-технічне забезпечення робіт.

Мета дослідження: розробити концептуальну модель медичної реабілітації хворих та інвалідів унаслідок хвороб оперованого шлунка, хронічного панкреатиту, спайкової хвороби, післяопераційних гриж передньої черевної стінки на основі вивчення патогенетичних, клінічних та інших медико-соціальних особливостей цих ускладнень і розробки удосконалених адекватних заходів з діагностики, відновлювального хірургічного лікування та профілактики інвалідності оперованих хворих.

Задачі дослідження:

  1. Визначити структуру та причини інвалідизації хворих, що перенесли оперативні втручання на органах травлення.

  2. Розробити удосконалений спосіб оцінки функціонального стану підшлункової залози та всмоктувальної функції кишечнику для хворих з післяопераційною патологією шлунково-кишкового тракту та удосконалені способи діагностики регіонарного оксидантно-антиоксидантного гомеостазу та протеолітично-антипротеолітичної системи у хворих з хронічним панкреатитом.

  3. Розробити пристрій та спосіб для дослідження функціонального стану передньої черевної стінки в пацієнтів з ПГПЧС.

  4. Вивчити функціональний стан травної системи за допомогою сучасних загальноприйнятих та оригінальних способів діагностики у хворих з різними формами хвороб оперованого шлунка, хронічним панкреатитом, спайковою хворобою.

  5. Визначити діагностичні можливості різних методів верифікації захворювань та синдромів, які зумовлюють незадовільні результати оперативних втручань на органах травлення, та розробити алгоритм обстеження хворих з цією патологію.

  6. Визначити основні патогенетичні, клінічні й психологічні інвалідизуючі особливості хвороб оперованого шлунка, хронічного панкреатиту, спайкової хвороби, післяопераційних гриж передньої черевної стінки.

  7. Визначити реабілітаційну ефективність відновлювального хірургічного лікування хворих та інвалідів унаслідок хвороб оперованого шлунка, хронічного панкреатиту, спайкової хвороби, післяопераційних гриж передньої черевної стінки при застосуванні традиційних і розроблених реконструктивних оперативних втручань.

  8. Розробити моделі факторів ризику та прогнозування інвалідизації хворих на хвороби оперованого шлунка, хронічний панкреатит, спайкову хворобу, післяопераційні грижі передньої черевної стінки.

  9. Розробити базову програму медичної реабілітації хворих та інвалідів унаслідок хвороб оперованого шлунка, хронічного панкреатиту, спайкової хвороби, післяопераційних гриж передньої черевної стінки за умов детермінованої індивідуальної диференціації заходів з хірургічного і консервативного відновлювального лікування, а також психологічної реадаптації пацієнтів.

Об'єкт дослідження: реабілітація хворих та інвалідів з ускладненнями оперативних втручань на органах травлення.

Предмет дослідження: хірургічне відновлювальне лікування і комплексна медична реабілітація хворих та інвалідів з хворобами оперованого шлунка, хронічним панкреатитом, спайковою хворобою, післяопераційними грижами передньої черевної стінки.


 
 

Цікаве

Загрузка...