WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження впроваджені в лікувальний процес практичної охорони здоров'я м.Івано-Франківська та області: обласної стоматологічної поліклініки, міської стоматологічної поліклініки, приватної клініки „Авіцена". Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного університету, кафедрі ортопедичної стоматології ІФДМУ, кафедрі ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О.Богомольця, кафедрі ортопедичної стоматології УМСА м. Полтава, що підтверджують відповідні акти впровадження.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею здобувача. Внесок здобувача в її виконанні полягає у проведенні огляду літературних джерел, у виборі об'єкту та методів дослідження, у формулюванні мети та завдань роботи, розподілу та підбору контингенту дослідних та контрольних груп. Здобувачем розроблено та сформовано базу даних, проведено статистичну обробку результатів дослідження, узагальнення результатів роботи оформлені в дисертацію. Визначальним є внесок здобувача в розробку всіх позицій запропонованого методу лікування часткової відсутності зубів у хворих на ІХС. У наукових розробках, що висвітлені в статтях, опублікованих у співавторстві, участь здобувача є визначальною та полягає в проведенні літературного пошуку, теоретичних, клінічних досліджень, статистичній обробці, аналізі отриманих даних.

Висновки та практичні рекомендації даного дослідження сформульовані спільно з науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження викладені та доповідались на VІ міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2002); на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань" (Івано-Франківськ, 2003); засіданні кафедри стоматології факультету післядипломної освіти (2005). Дисертаційна робота апробована на між кафедральному засіданні профільних кафедр Івано-Франківського державного медичного університету 2005 р.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових робіт, з них 3 статті в наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 тезах конференцій. Отримано 1 деклараційний патент України.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена українською мовою на 150 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, розділу "Об'єкт і методи дослідження", 3-х розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота ілюстрована 17 таблицями, 24 рисунками. Список використаних джерел містить 232 джерела, з них 181 кирилицею та 51 – латиною.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи для вирішення поставлених мети і задач дослідження нами було проведено клінічне обстеження та ортопедичне лікування 571 хворого на ішемічну хворобу серця. Для вивчення питання потреби в наданні їм ортопедичної стоматологічної допомоги було обстежено 250 хворих. У комплекс діагностики стану зубощелепної системи входили як суб'єктивні, так і об'єктивні методи дослідження. Серед обстежених було 147 осіб чоловічої статі (58,8%) і 103 (41,2%) осіб жіночої статі, віком від 50 до 70 років і старші. З метою вивчення та обґрунтування показів до ортопедичного лікування різними видами конструкцій зубних протезів хворих на ІХС проведено дослідження функціонального стану серцево-судинної системи в 190 хворих під час проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій, зокрема клінічні та інструментальні прояви коронарної недостатності. Також було проведено ортопедичне лікування 131 хворому за допомогою різних видів ортопедичних конструкцій зубних протезів. При цьому їх було розділено на три групи. Першу групу склали 49 хворих на ІХС, яким було проведене ортопедичне лікування за допомогою незнімних конструкцій зубних протезів. Друга група – 52 хворих на ІХС, яким було проведене ортопедичне лікування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів. Контрольну групу складали 30 пацієнтів без захворювання на ІХС, яка в свою чергу поділялась на дві підгрупи: 15 хворих, яким було проведене ортопедичне лікування за допомогою незнімних конструкцій зубних протезів; 15 хворих, яким було проведене ортопедичне лікування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів.

Клінічний стоматологічний огляд, обстеження та ортопедичне лікування проводили за загальноприйнятими методиками і були проведені на кафедрах стоматології факультету післядипломної освіти та кафедрі ортопедичної стоматології ІФДМУ.

Були розроблені спеціальні карти огляду хворих з врахуванням можливості подальшої обробки статистичних даних за допомогою ЕОМ. За основу в розробленій карті, покладено форми (класи) ІХС згідно класифікації ВООЗ. Дані про важкість перебігу ІХС отримували з історій хвороби кардіологічного хворого.

Стан серцево-судинної системи оцінювали за комплексом клініко-функціональних досліджень, які проводили на базі Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. У визначені терміни дослідження оцінювали загальний клінічний стан хворих, аналізували показники електрокардіограми, добового (або багатогодинного) моніторування артеріального тиску, холтерівського моніторування і варіабельності ритму серця, визначали фізичну працездатність пацієнтів і вираженість астенічного і депресивного стану. Оцінювали перебіг постінфарктного періоду упродовж підготовки та виконання протезування і через 3 місяці поспіль.

У дослідження включали хворих на ІХС, що перенесли інфаркт міокарда (ІМ). Всі хворі, яким проводилось дане дослідження, знаходились на етапі реабілітації після перенесеного ІМ. Зазначений період дослідження був 2-3 місяці після перенесеного ІМ. Вивчаючи вплив ортопедичного лікування на хворих з патологією серцево-судинної системи, було обстежено 190 хворих та проліковано 101 особу з захворюванням на ІХС. В основному всі вони проживали в м. Івано-Франківську та області. Обстеження та лікування проводилось протягом 2001-2005 років.

У 190 хворих на ІХС, що перенесли ІМ, з метою вивчення та обґрунтування показів до ортопедичного лікування різними видами конструкцій зубних протезів були оцінені клінічні ознаки функціонального стану серцево-судинної системи за умов проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій. Визначені обов'язкові стоматологічні маніпуляції включали наступне: збір анамнезу стоматологічного захворювання, огляд ротової порожнини, зондування, перкусія, визначення рухливості зубів, примірка стандартних відбиткових ложок, зняття анатомічних відбитків, визначення центральної оклюзії та вибіркове (одного зуба) пришліфування.

Було виготовлено 64 незнімних та 67 знімних зубних протезів за загальноприйнятими методиками.

До дослідження і протезування залучали лише тих хворих, в яких стан серцево-судинної системи констатували як такий, що відповідає терміну реабілітаційного відновного лікування після ІМ. У дослідження не включали хворих з вираженою постінфарктною стенокардією, складними порушеннями ритму серця і провідності, наявними нападами серцевої астми, важкою серцевою недостатністю, артеріальною гіпертензією та аневризмою лівого шлуночка.

Оцінку психоемоційного стану вели шляхом анкетування хворих за шкалою астенічних станів та шкалою депресій. Визначали добову активність хворих за співвідношенням активність/відпочинок. При цьому відмічали кількість годин сну, легкої, середньої активності, роботи тощо.

Окремі клініко-інструментальні характеристики визначали за умов "гострого тесту" (під час проведення 1-го та 2-го клінічного етапу).

Відомо, що страх, боязливість перед стоматологічним втручанням характеризуються подібними змінами ритму і частоти серцевих скорочень, частоти дихальних рухів, показників артеріального тиску.

Загальним для станів є такі розширені показники дентофобії, як підвищена тривога, наявність захисних поведінкових реакцій, знижений настрій, страх перед стоматологічним втручанням, місцевим знечуленням. Об'єктивним критерієм для визначення рівня дентофобій може бути виявлення аритмій психоемоційного типу при холтерівському кардіомоніторуванні пацієнта під час стоматологічного прийому. Страх стоматологічного прийому характеризується вираженим емоційним навантаженням, яке приводить до появи відповідних аритмій.

Добовий (багатогодинний) моніторинг артеріального тиску проводили з використанням монітору АВРМ-04 ("Meditech", Угорщина). Аналізували динаміку систолічного (САТ), діастолічного (ДАТ) артеріального тиску і частоти серцевих скорочень (ЧСС) кожні 15 хв, упродовж дня, кожні 30 хв, уночі і кожні 15 хв, у межах 2-3 годин проведення стоматологічної процедури. Вираховували середньогодинні і середньодобові величини САТ, ДАТ і ЧСС. За даними добових вимірів, оцінювали варіабельність АТ. Холтерівське моніторування ЕКГ і варіабельність ритму серця вивчали за допомогою комп'ютерної системи "Cardiolab+" (фірма "ХАИ Медика" Україна).


 
 

Цікаве

Загрузка...