WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

3

Міністерство охорони здоров'я україни

Івано-Франківський Державний медичний університет

Андрійців Степан Степанович

УДК 617.3+616.-08+616.314+616.12-008.315

Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця

14.01.22 – стоматологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Івано-Франківськ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

РОЖКО Микола Михайлович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра стоматології факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ПОКРОВСЬКИЙ Марко Михайлович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, кафедра стоматології дитячого віку, професор кафедри

доктор медичних наук, професор

НЕСПРЯДЬКО Валерій Петрович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра ортопедичної стоматології, завідувач кафедри

Провідна установа: Інститут стоматології АМН України, відділення ортопедичної стоматології та матеріалознавства (м. Одеса)

Захист відбудеться " 24 " лютого 2006 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському державному медичному університеті за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Галицька 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського державного медичного університету за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7.

Автореферат розісланий " 20 " січня 2006 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 20.601.01,

доктор медичних наук, професор О. І. Дєльцова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема ортопедичного лікування хворих із супутніми захворюваннями серцево-судинної системи є однією з найважливіших у клініці ортопедичної стоматології, що насамперед пов'язано з великою поширеністю даної патології та зростанням потреби населення України в ортопедичній допомозі, яка коливається в межах від 74,58% до 84,33% (В.А. Лабунець, 2000) .

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих є серйозним втручанням в організм людини (М.Я. Нідзельський та співавт., 1998). Відзначається, що при цьому мають місце психологічні труднощі і вегетативні судинні реакції (Г.В. Большаков и соавт., 1996). Питання профілактики і лікування станів психоемоційного напруження й гострого стресу з мінімальною втратою для організму є фундаментальною та до теперішнього часу не вирішеною проблемою сучасної медицини (Г.Г. Гришанин, 1998). Особливої вагомості й гостроти вони набули у зв'язку із загостренням екологічних і соціально-економічних проблем на фоні росту серцево-судинних захворювань. Смертність від хвороб системи кровообігу в Україні зростає. Так, серед основних причин смертності, хвороби системи кровообігу займають перше місце, яка в 2000 році склала 937,2, а в 2004 році – 991,4 на 100 тис. населення (В.М. Коваленко, 2005). Смертність від ішемічної хвороби серця (ІХС) серед чоловіків та жінок є відповідно в 5,9 і 9,5 рази більшою, ніж, для прикладу, у Франції (Н.О. Люлька, 2000).

Відвідування лікаря-стоматолога прийнято розглядати в якості однієї з моделей стресу (стоматологічний стрес). Отже, у хворих на ІХС відвідування лікаря-стоматолога може викликати загострення основного захворювання. Компенсована у звичайній ситуації і клінічно тиха ішемія у стресовій ситуації може викликати інфаркт міокарда, серцеві аритмії з серйозними ускладненнями, що зумовлено збільшенням у крові вмісту кортикостероїдів та підвищенням потреби міокарда в кисні (V.A. Schroeder, 2004).

У теперішній час накопичений чималий досвід проведення стоматологічних втручань, налагодження позитивних відношень між пацієнтами і персоналом, і тим не менше 70-80% пацієнтів приходять на прийом до лікаря-стоматолога в стані дентофобії (С.А. Демьяненко, 2004; J. Palmer, 2004). Провівши детальний аналіз доступних джерел науково-методичної інформації, ми не знайшли наукових розробок, що рекомендують які саме і на якій стадії реабілітації хворих на ІХС можна використовувати методи ортопедичного лікування .

Викладені вище обставини вимагають вирішення існуючого питання про надання стоматологічної ортопедичної допомоги хворим на ІХС та розробки методів ортопедичного лікування в разі заміщення часткових дефектів зубних рядів у залежності від клініко-функціонального стану серцево-судинної системи даної категорії хворих.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом НДР кафедри стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного університету „Комплексні методи діагностики, профілактики та лікування стоматологічних захворювань населення Івано-Франківської області" (№ держреєстрації 0103U001013).

Мета дослідження: підвищення ефективності надання ортопедичної допомоги хворим на ІХС на підставі вивчення, розробки показів та диференційованих підходів до вибору ортопедичного лікування в залежності від функціонального стану серцево-судинної системи.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити стан зубощелепної системи та потребу в наданні ортопедичної допомоги хворим на ІХС.

  2. Розробити та апробувати показання до надання ортопедичної допомоги різними видами конструкцій зубних протезів хворим на ІХС.

  3. Удосконалити методики ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів.

  4. Провести вивчення та порівняння в клінічних умовах ефективності запропонованих методик ортопедичного лікування у хворих на ІХС.

Об'єкт дослідження: 571 хворий з частковими дефектами зубних рядів та ІХС.

Предмет дослідження: ефективність різних методів ортопедичного лікування у хворих на ІХС в залежності від клініко-функціонального стану серцево-судинної системи.

Методи дослідження: клінічні стоматологічні суб'єктивні та об'єктивні методи для оцінки стану зубощелепної системи; клінічні методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на ІХС; соціологічне опитування хворих на ІХС з метою виявлення стоматофобій; оцінка психоемоційного стану у хворих на ІХС шляхом анкетування; холтерівське моніторування електрокардіограми (ЕКГ), добовий моніторинг артеріального тиску (АТ), вивчення варіабельності ритму серця для оцінки стану серцево-судинної системи.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше на основі вивчення функціонального стану серцево-судинної системи за показниками холтерівського моніторування, добового моніторингу АТ, вивчення варіабельності ритму серця розроблено диференційований підхід до вибору методу ортопедичного лікування часткових дефектів зубних рядів у хворих на ІХС. Доведено, що при часткових дефектах зубних рядів, знімне протезування показано за умови наявності у хворих на ІХС стенокардії II-III функціонального класу (ФК), вираженої вегетативної реакції, помірного підвищення АТ, коливання частоти серцевих скорочень (ЧСС) і подвійного добутку (ПД). Тимчасове знімне протезування показане при частковому дефекті зубного ряду та наявності стенокардії I-II ФК, значних коливань АТ, ЧСС та подвійного добутку, без вираженої вегетативної реакції. Незнімне протезування показано за умов адекватних коливань АТ, ЧСС і подвійного добутку та при відсутності нападів стенокардії, вегетативних реакцій.

Застосування розробленого алгоритму вибору ортопедичного лікування у хворих на ІХС дозволяє підвищити ефективність надання спеціалізованої стоматологічної допомоги до 100%, що супроводжується повною адаптацією серцево-судинної системи.

Розроблено та апробовано в клініці ортопедичної стоматології метод фіксації центрального співвідношення щелеп при фіксованій висоті прикусу в хворих на ІХС. Використання даного методу сприяє зменшенню кількості відвідувань лікаря-стоматолога ортопеда та зниженню психоемоційного навантаження, що має важливе значення в профілактиці загострень ІХС.

Вперше на основі оцінки психоемоційного стану шляхом анкетування у хворих на ІХС при наданні ортопедичного лікування доведено роль важкості функціонального класу стенокардії, вегетативних реакцій, рівня АТ, коливань ЧСС у взаємозв'язку зі станом зубощелепної системи у формуванні глибини астенії та депресії.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та обґрунтовано покази до ортопедичного лікування часткових дефектів зубних рядів різними видами конструкцій зубних протезів хворих на ІХС на основі вивчення клініко-функціонального стану серцево-судинної системи. Клінічно доведена практична доцільність та ефективність проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій і вивчення реакції серцево-судинної системи на них у процесі підготовки та проведення ортопедичного лікування даної категорії хворих.

Розроблений метод фіксації центрального співвідношення щелеп, при фіксованій висоті прикусу дає можливість скоротити клінічні етапи виготовлення часткових знімних пластинкових протезів, підвищити ефективність ортопедичного лікування хворих на ІХС, сприяє зростанню толерантності до психоемоційних навантажень.


 
 

Цікаве

Загрузка...