WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою (автореферат) - Реферат

Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою (автореферат) - Реферат

  1. Мальцева Л.А., Шпонька И.С., Короленко А.С., Алексюк С.А. Гистологическое исследование слизистой оболочки желудка у больных с политравмой // VII Всероссийский съезд анестезиологов и реаниматологов: Тезисы докладов (11-15 сентября 2002 г.). - Омск, 2002. – С. 160.

Здобувач самостійно проводив клінічне та інструментальне обстеження хворих.

  1. Алексюк С.О., Устіянович О.С. Місце цитокінового каскаду в патогенезі ССЗВ у хворих з політравмою // Медицина – здоров'я – ХХІ сторіччя: Збірник тез III міжнародна медична конференція студентів та молодих учених( 26-28 вересня 2002 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна медична академія, 2002. – С. 189.

Здобувач самостійно проводив обстеження хворих, виконав аналіз результатів та статистичну обробку даних.

  1. Мальцева Л.А., Шпонька И.С., Алексюк С.А., Юрченко В.Н. Механизмы развития СПОН при политравме // Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. – 2003. - №2 (дополн.). – С. 167-170.

Здобувач самостійно проводив клінічне та інструментальне обстеження хворих, брав участь в інтенсивній терапії постраждалих, виконав аналіз результатів та статистичну обробку даних.

  1. Мальцева Л.А., Алексюк С.А., Юрченко В.Н., Потеха А.В. Гастроинтестинальная недостаточность в структуре СПОН при политравме // Достижения и перспективы современной анестезиологии и интенсивной терапии: Материалы научно-практической конференции, посвященной 30-летию кафедры анестезиологии и интенсивной терапии ДГМА (7-8 ноября 2003 г.). – Днепропетровск: Днепропетровская государственная медицинская академия, 2003. – С. 82-83.

Здобувач самостійно проводив клінічне та інструментальне обстеження хворих, брав участь в інтенсивній терапії постраждалих, виконав аналіз результатів та статистичну обробку даних.

  1. Мальцева Л.А., Алексюк С.А. Перфторан в комплексе ИТ гепатоинтестинальной недостаточности у больных с политравмой // Перфторуглеродные соединения в экспериментальной и клинической медицине: Тезисы докладов Российской научной конференции (8-10 сентября 2004 г.). – Санкт-Петербург, 2004. – С. 81-82.

Здобувач самостійно проводив клінічне та інструментальне обстеження хворих, проводив локальну внутрішньопросвіткову реоксигенацію перфтораном, брав участь в інтенсивній терапії постраждалих, виконав аналіз результатів та статистичну обробку даних.

  1. Мальцева Л.А., Алексюк С.А. Профилактика гнойно-септических осложнений у больных с политравмой с позиций доказательной медицины // Актуальні питання медичної науки та практики. - Запоріжжя, 2005. - Випуск 68, книга 1. – С. 321-326.

Здобувач самостійно проводив обстеження хворих, брав участь в інтенсивній терапії постраждалих, виконав аналіз результатів та статистичну обробку даних.

  1. Алексюк С.А. Механизмы развития гепатоспланхнической недостаточности у больных с политравмой // Патологія. - 2005. – Т. 2, №2. – С. 58-60.

АНОТАЦІЯ

Алексюк С.О. Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія. - Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, 2005.

Дисертація присвячена оцінці та вибору оптимального варіанта інтенсивної терапії гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою.

Дослідження проведені у 85 потерпілих з політравмою для оцінки ефективності емпіричної реоксігенації загальної дії у 55 потерпілих (І група) і з внутрішньопросвітковим ентеральним застосуванням перфторану у 30 потерпілих (ІІ група).

Тяжкість травми була класифікована по шкалам ІSS, TS, GCS, APACHE ІІ, MODS. Вивчали показники KЛC, CaО2, CvО2, DO2, VO2, КЕК, СрАТ, УОС, ХОС, СІ, ЗПСО; гепатоспланхнічний регіон оцінювали клінічно, ФГДС-візуалізацією, по патологістологічним і гістохімічним процесам у слизової шлунку, рН інтрамукозній.

Сполучення емпіричної реоксигенації загальної дії, раннього ентерального харчування, Н2-блокаторів з локальною внутрішньопросвітковою реоксигенацією перфтораном сприяло в більш короткий строк нівелювати клінічні прояви гастроінтестінальної недостатності; наближенню рН інтрамукозної до фізіологічних значень; зниженню летальності по проміжним крапкам на 14,64%, по кінцевим крапкам на 7,02% у порівнянні з І-ю групою.

Ключові слова: політравма, гепатоспланхнічна ішемія, центральна гемодинаміка, доставка кисню, споживання кисню, реоксигенація загальної дії, локальна внутрішньопросвіткова реоксигенація, перфторан.

АННОТАЦИЯ

Алексюк С.А. Интенсивная терапия гепатоспланхнической ишемии и её последствий у пострадавших с политравмой. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.30 – анестезиология и интенсивная терапия. – Днепропетровская государственная медицинская академия, Днепропетровск, 2005.

Диссертация посвящена оценке и выбору оптимального варианта интенсивной терапии гепатоспланхнической ишемии и её последствий у пострадавших с политравмой.

Исследования проведены у 85 пострадавших с политравмой для оценки эффективности эмпирической реоксигенации общего действия у 55 пострадавших (I группа) и внутрипросветного энтерального применения перфторана у 30 пострадавших (II группа).

Тяжесть травмы была классифицирована по шкале тяжести повреждений ISS; степень неврологических повреждений по шкале ком Глазго; тяжесть травмы на основе патофизиологических нарушений по шкале травм TS; тяжесть клинического состояния и полиорганных нарушений с прогнозами исхода заболевания на основе шкал APACHE II и MODS.

Условия для включения в исследование были: наличие > 32 баллов по шкале ISS, наличие в структуре политравмы ЧМТ в виде ушиба головного мозга лёгкой и средней степени тяжести, тяжесть состояния по шкале APACHE II 20 и более баллов.

Показатели кислотно-основного состояния и газовый состав артериальной и венозной крови измеряли микроэлектродным методом на аппарате "BAYER" (Германия). Содержание кислорода в артериальной (CaO2) и венозной (CvO2) крови, артерио-венозную разницу по кислороду (a-vDO2), общую доставку кислорода (DO2), общее потребление кислорода (VO2); СрАД, УОС, МОС, СИ, ОПСС рассчитывали с помощью общепринятых уравнений.

Состояние гепатоспланхнического региона оценивали по клиническим данным, с помощью ФГДС-визуализации, патогистологическим и гистохимическим процессам в слизистой оболочке из антрального отдела желудка. Оценку спланхнической оксигенации проводили методом сигмоидальной тонометрии с расчётом интрамукозного рН по Henderson-Hasselbach.

Динамика изучаемых показателей зависит от варианта интенсивной терапии, этапа исследования, исхода заболевания.

Сочетание эмпирической реоксигенации общего действия, раннего энтерального питания, Н2-блокаторов с локальной внутрипросветной реоксигенацией перфтораном позволило в более короткий срок нивелировать клинические проявления гастроинтестинальной недостаточности; приближению рН интрамукозного к физиологическим значениям; снижению летальности по промежуточным точкам на 14,64%, по конечным точкам на 7,02%, по сравнению с I й группой.

Ключевые слова: политравма, гепатоспланхническая ишемия, центральная гемодинамика, доставка кислорода, потребление кислорода, реоксигенация общего действия, локальная внутрипросветная реоксигенация, перфторан.

ANNOTATION

Aleksuk S.А. The intensive care hepatosplanchnic ischemia and its consequences patients with polytrauma. - Manuscript.

Thesis for a condidate's degree of medical sciences by a speciality 14.01.30 - anesthesiology and intensive care. - Dnipropetrovsk State Medical Academy, Dnipropetrovsk, 2005.

The dissertation is devoted to an estimation and trade-off of the intensive care hepatosplanchnic ischemia and its of consequences for damaged with a polytrauma.

The researches are conducted for 85 damaged with has a polytrauma, for estimation of efficiency empirically reoxygenation of systemic effect in 55 damaged (I-st group) and inside intraluminal administration of perftoran in 30 damaged (II-d group).

The gravity of a trauma was categorized on scales ISS, TS, GCS, APACHE II, MODS. Acid-base balance, pH intramucosal, CaO2, CvO2, DO2, VO2 were studied. Hepatosplanchnic region was estimated clinically and by using FGDS, pathohistological and histochemical processes were studied in stomach mucosa.

The combination of empirically reoxygenation of systemic effect, early enteral feeding, Н2-blockers with local intraluminal reoxygenation with perftoran promoted to level clinical developments gastrointestinal of failure in more short time; to an approaching рН intramucosal to physiological values; to downstroke of a lethality on via points on 14,64 %, on end-points on 7,02 % as contrasted to I-st group.

Keywords: polytrauma, hepatosplanchnic ischemia, central hemodynamics, oxygen delivery, oxygen consumption, reoxygenation of a systemic effect, local intraluminal reoxygenation, perftoran.

Відповідальний за випуск д.мед.наук Кобеляцький Ю.Ю.

Підписано до друку 15.02.2006 р.

Формат 6090/16.Умовних друк. аркушів 0,8.

Тираж 100 прим.

Надруковано поліграфічним центром "Ідея".

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 10, офіс 211, тел. 788-15-30


 
 

Цікаве

Загрузка...