WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою (автореферат) - Реферат

Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою (автореферат) - Реферат

Клінічні прояви гастроінтестінальної недостатності: парез кишечнику, динамічна непрохідність, наявність ерозій і виразок вимагають фіброгастродуоденальної візуалізації, взяття біопсії слизової оболонки антрального відділу шлунка та її патогістологічного дослідження. Гепатоспланхнічна ішемія є проявом загальних порушень тканинної оксигенації та вимагає активної інтенсивної терапії. Імовірність гепатоспланхнічної ішемії зростає, коли тяжкість ушкодження по шкалі ISS перевищує 36 балів, тяжкість клінічного стану по шкалі APACHE II > 20 балів, по шкалі MODS > 5 балів в умовах гіподинамічного типу кровообігу і значень DO2 < 350 мл/(хвм2), VO2 < 130 мл/(хвм2), СІ < 3 л/хв/м2.

Для ІТ гепатоспланхнічної ішемії у потерпілих з політравмою рекомендоване сумісне застосування емпіричної реоксигенації загальної дії, раннього ентерального харчування, Н2–блокаторів, з локальною внутрішньопросвітковою реоксигенацією перфтораном (II-а група). Ця методика дозволяє знизити летальність на 14,69% по проміжним крапкам, тобто до 7-ї доби і на 7,02% по кінцевим крапкам у порівнянні з I-ю групою потерпілих. Надійним маркером спланхнічної ішемії, загрози розвитку шлунково-кишкових кровотеч, адекватності купірування ішемії і прогнозу захворювання є значення рН інтрамукозного (деклараційний патент на винахід "Спосіб діагностики порушень кровопостачання гепатоспланхнічного регіону" 72701А, G01N33/53).

Матеріали дисертації представлені в методичних рекомендаціях для лікарів анестезіологів "Сучасний погляд на інтенсивну терапію політравми: місце перфторана в комплексній терапії". Результати дослідження впроваджені в практику роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії №1, №2; відділення інтенсивної терапії політравми Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова; відділення анестезіології Донецького науково-дослідного інституту невідкладної хірургії та використовуються в навчальному процесі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, у якій автор проаналізував літературу, що стосується основних питань патогенезу політравми та інтенсивної терапії, поставив мету і задачі дослідження. У клінічному та інструментальному обстеженні потерпілих автор брав безпосередню участь. Лікування потерпілих з політравмою проводилося разом зі співробітниками відділення інтенсивної терапії політравми клініки анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії.

Ідея використання перфторана для локальної реоксигенації у потерпілих з політравмою належить науковому керівнику, доктору медичних наук, професору Л.О. Мальцевій.

Дисертантом особисто проведена статистична обробка отриманих результатів, здійснена їх інтерпретація, сформульовані основні положення; разом з керівником зроблені висновки і практичні рекомендації, що випливають з результатів даного дослідження.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи повідомлені та обговорені на засіданнях Асоціації анестезіологів Дніпропетровської області (2002, 2003, 2005); I Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю: "Політравма – сучасна концепція надання медичної допомоги" (Київ, 2002); Німецько-Українській науково-практичній конференції (Дніпропетровськ, 2003); Російській науковій конференції "Перфторуглеродные соединения в экспериментальной и клинической медицине" (Санкт-Петербург, 2004); Всеукраїнській конференції з міжнародним представництвом "Критичні стани: патогенез, діагностика, сучасні методи лікування" (Запоріжжя, 2005); науково-практичній конференції, присвяченій 30-річчю кафедри торакальної хірургії та пульмонології КМАПО ім. П.Л. Шупика (Київ, 2005).

Апробація дисертації відбулася на засіданні кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії 28.11.2005 року.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 робіт, з них 3 - в спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК; 5 у вигляді тез наукових конференцій і з'їздів; 1 – самостійна, 8 – у співавторстві.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація написана в традиційному стилі, викладена на 222 сторінках машинописного тексту, складається з вступу, огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, 6 розділів власних досліджень, аналізу отриманих результатів, їх обговорення, списку використаної літератури, що містить 191 джерело, з них 98 іноземних. Робота містить 51 таблицю і 63 рисунка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкти, методи і методологія досліджень. Робота виконана у відділенні інтенсивної терапії політравми клініки анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії (директор клініки – член-кор. НАН і АМН України, д.мед.н., професор Л.В. Усенко), розташованого на базі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова (головний лікар – д.мед.н., професор В.О. Павлов) за період з 1999 по 2005 роки.

У дослідження включені потерпілі з політравмою, в структуру якої входила ЧМТ: по сучасній клінічній класифікації - забій головного мозку легкого і середнього ступеня тяжкості.

Всім потерпілим проводилася базисна інтенсивна терапія, при складанні лікарського формуляра якої враховані принципи медицини доказів, що пропонують використання тих компонентів, що затвердили своє значення.

Дослідження проведені у 85 потерпілих, які в залежності від використаного методу інтенсивної терапії гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків, були розділені на 2 групи. В першій групі (n=55) проводилася емпірична реоксигенація загальної дії по розробленим в клініці стандартам. В другій групі (n=30) емпірична реоксигенація загальної дії доповнювалася внутрішньопросвітковою локальною реоксигенацією перфтораном.

Демографічні та основні клінічні характеристики потерпілих, що включені в дослідження, представлені в таблиці 1.

При надходженні в стаціонар тяжкість травми була класифікована по шкалі тяжкості ушкоджень ISS (Injuri Severity Score); ступінь неврологічних ушкоджень по шкалі ком Глазго (Glasgow Coma Scale); тяжкість травми на основі патофізіологічних порушень - по шкалі травм (Trauma Score); тяжкість стану і тяжкість поліорганних порушень при надходженні та на етапах дослідження на основі систем оцінок APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) і MODS (Multiple Organ Dysfunction Score).

Основними умовами для включення потерпілих у дослідження були: наявність > 32 балів по шкалі ISS, наявність в структурі політравми ЧМТ у вигляді забиття головного мозку легкого і середнього ступеня тяжкості, тяжкість стану по шкалі APACHE II 20 і більше балів.

З дослідження були виключені потерпілі, у яких до складу політравми входили інші клінічні форми ЧМТ і які померли в 1-у добу надходження в стаціонар (табл. 2).

Показники кислотно-лужного стану і газовий склад артеріальної та змішаної венозної крові вимірювали мікроелектродним методом на апараті "BAYER" (Німеччина).

Таблиця 1

Демографічні та основні клінічні характеристики потерпілих

Критерії

Групи дослідження

Група I (n=55)

Група II (n=30)

Стать (чоловіки/жінки)

36/13 (73,47%/26,53%)

19/6 (76%/24%)

Вік (роки), Mm

37,1113,38

44,1615,68

Маса тіла (кг) , Mm

72,6810,24

72,6210,33

Локалізація ушкоджень

Шкіра, м'які тканини, бали

1,410,76

1,440,77

Голова, обличчя, шия, бали

4,081,17

4,480,77

Грудна клітка, бали

1,651,22

1,721,06

Живіт, хребет, бали

1,581,46

1,521,61

Кінцівки, бали

2,491,23

2,321,35

Таблиця 2

Узагальнені дані, що стосуються кількості потерпілих, відібраних для дослідження та аналізу

Критерії

Групи дослідження

Група I

Група II

Початково включено до дослідження, потерпілих

55

30

Відібрано для аналізу, потерпілих

49

25

Виключені з аналізу, потерпілих

6

5

Причини виключення:

Тривалість ІТ < 24 годин, потерпілих

1

-

Тяжка ЧМТ, забій головного мозку тяжкого ступеня, потерпілих

3

4

Струс головного мозку, потерпілих

2

1

Концентрацію загального гемоглобіну визначали гемоглобінцианідним методом на апараті "ФЕК-56М". Розраховували вміст кисню в артеріальній і венозній крові в мл/л (CaО2 і CvО2), артеріо-венозну різницю по кисню в мл/л (a-vDO2) і хвилинний об'єм крові (ХОК) за принципом Фіка (Флеров Е.В. и соавт., 1992). Систолічний, діастолічний артеріальний тиск (МАТ, ДАТ) вивчали по методу Короткова з розрахунком середнього артеріального тиску (СрАТ) за формулою Хікема. Поверхню тіла (ПТ) розраховували за формулою Костефф, серцевий індекс (СІ), як частку від ділення ХОС на ПТ.


 
 

Цікаве

Загрузка...