WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні (автореферат) - Реферат

Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні (автореферат) - Реферат

У другому розділі"Теоретичні та методичні засади дослідження державного регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні"обґрунтовано концептуальні підходи та методологію проведення дисертаційного дослідження.

Науково-теоретичне обґрунтування базових принципів оптимізації державного регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні у вимірах сучасної євроінтеграційної парадигми з урахуванням історико-національних традицій і основних напрямів світового розвитку – багатогранне і складне завдання, пов'язане з розробкою спеціальної програми дослідження з використанням системного підходу. Це сприяло послідовному вирішенню цілої низки специфічних завдань, визначенню конкретного предмета й об'єкта дослідження, а також його етапності, що забезпечувало можливість отримання досить повної і достовірної інформації щодо кожного з поставлених завдань.

Дисертаційне дослідження проводилося в п'ять основних етапів (див. рисунок). Така багаторівнева структуризація його завдань забезпечувала системність, оскільки результати, отримані на кожному попередньому етапі, ставали логічною основою не тільки для наступних етапів, а й для узагальнення цих результатів і наукового обґрунтування досягнення мети дослідження.

На першому етапі визначалися напрям, мета, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження, його концепція, а також здійснювався вибір можливих джерел інформації.

Метою другого етапу став системний аналіз стану державного регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України взагалі та на території Хмельницької області зокрема (регіональний рівень) у вимірах сучасної євроінтеграційної парадигми та дослідження особливостей підходів МОЗ України до управління цією сферою діяльності.

На третьому етапі після уточнення формулювання понять "медична та стоматологічна допомога", "медична (стоматологічна, фармацевтична) послуга", "державне управління якістю освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів" та "державне регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я на регіональному рівні" як категорій державного управління охороною здоров'я в Україні оцінювалась відповідність існуючих механізмів державного регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я задекларованим державною політикою України в галузі охорони здоров'я. Основними джерелами інформації стали офіційні документи МОЗ України та Хмельницької обласної ради (майже 50 джерел). Дослідження термінології, пов'язаної з державним регулюванням розвитку приватного сектора охорони здоров'я України, зумовлені необхідністю вироблення рішень державними органами влади стосовно існування і розвитку приватного сектора галузі в умовах ринкових відносин.

Перший етап дослідження

Формулювання проблеми (виділення ключових питань у дослідженні)

  1. Визначення напряму, мети та завдань.

  2. Вибір об`єкта, предмета та методів дослідження.

  3. Вибір можливих джерел інформації (вступ)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Другий етап дослідження

Аналіз достовірності інформації (системний аналіз інформації, її систематизація)

  1. Системний аналіз стану державного регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України взагалі та на території Хмельницької області зокрема (регіональний рівень) у вимірах сучасної євроінтеграційної парадигми.

  2. Виявлення підходів Міністерства охорони здоров'я України до управління приватним сектором галузі охорони здоров'я

Третій етап дослідження

Встановлення загальної мети і специфічних завдань)

  1. Уточнення дефініцій понять "медична послуга", "стоматологічна послуга", "державне управління якістю освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів", "державне регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я на регіональному рівні".

  2. Оцінка відповідності існуючих механізмів державного регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я тим, що задекларовані державною політикою України в галузі охорони здоров'я

Четвертий етап дослідження

Вибір конкретної спрямованості дослідження

  1. Обґрунтування концептуального розуміння державного регулювання якості медичної допомоги приватного сектора охорони здоров'я як складної, багатоаспектної, динамічної системи, необхідність створення технологічної бази щодо її інформаційного забезпечення з метою ефективного управління охороною здоров'я України та формулювання теоретико-практичних засад моніторингу якості освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів як засобу державного управління охороною здоров'я України

П`ятий етап дослідження

Оцінка та узагальнення отриманих результатів

  1. Узагальнення результатів теоретичного дослідження та формулювання на їх основі рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні

Структурно-логічна схема етапності дослідження

Вирішення завдань на цьому етапі дослідження супроводжувалося використанням методів функціонально-структурного аналізу та системного підходу.

Завданнями четвертого етапу стали: обґрунтування концептуального розуміння державного регулювання якості медичної допомоги приватного сектора охорони здоров'я як складної, багатоаспектної, динамічної системи, необхідність створення технологічної бази щодо її інформаційного забезпечення з метою ефективного управління охороною здоров'я України та формулювання теоретико-практичних засад моніторингу якості освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів як засобу державного управління охороною здоров'я України.

На заключному, п'ятому, етапіузагальнювалися результати теоретичного дослідження та формулювалися на їх основі рекомендації і пропозиції з удосконалення механізмів державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні.

У розділі встановлено, що на сьогодні система охорони здоров'я України перебуває у стані реформування, головна мета якого – забезпечення ефективного розвитку галузі, збереження генофонду нації, проведення глибоких структурних змін у медичній галузі, запровадження європейських стандартів щодо забезпечення права громадян на медичну допомогу. За таких обставин особливого значення набуває ефективна державна політикащодо регулювання приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні.

Обґрунтовується, що роль державної кадрової політики в охороні здоров'я населення України значною мірою підвищується у зв'язку з інтеграцією медичної освіти держави в єдиний європейський освітній простір на засадах Болонського процесу, зміною нормативно-правових основ медичного обслуговування, раціоналізацією використання медичних ресурсів. З огляду на це робиться висновок, що в сучасних умовах державне регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я на регіональному рівні, передусім, має ґрунтуватися на перспективній потребі в приватних медичних послугах як важливому джерелі додаткового фінансування медичної галузі.

З'ясовано, що стоматологічні послуги є різновидом професійних медичних послуг, орієнтованих на особливе благо – здоров'я людини. При цьому для підтримання, зміцнення та відновлення здоров'я людини стоматологи здійснюють спеціальні втручання, використовують численні інвазивні та неінвазивні способи впливу на органи і тканини щелепно-лицевої ділянки.

Наголошується на необхідності враховувати те, що через високий ступінь неоднорідності абсолютна уніфікація послуг значною мірою утруднена. Проте можна використати різні підходи до класифікації стоматологічних послуг. Так, за ступенем складності стоматологічні послуги розподіляються на прості, складні та комплексні. Проста стоматологічна послуга – неподільна послуга, що надається за формулою "пацієнт" + "спеціаліст" = "один елемент профілактики, діагностики або лікування". Складна стоматологічна послуга – набір простих стоматологічних послуг, реалізація якого передбачає певний склад персоналу, спеціальні приміщення, технічне оснащення тощо, які відповідають формулі "пацієнт" + "комплекс простих послуг" = "етап профілактики, діагностики або лікування".


 
 

Цікаве

Загрузка...