WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні (автореферат) - Реферат

Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

АНТОНЮК Сергій Андрійович

УДК 351.77:353:614.2(477)

Державне регулювання розвиткуприватного сектора в охороні здоров'я Українина регіональному рівні

25. 00. 02 – механізми державного управління

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управління

КИЇВ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник –

доктор наук з державного управління, професор

Радиш Ярослав Федорович,

Національна академія державного управління

при Президентові України,

професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я.

Офіційні опоненти:

кандидат наук з державного управління

ЧЕРНИШЕНКО Тетяна Іванівна,

Міністерство охорони здоров'я України, головний спеціаліст відділу освіти і науки Департаменту кадрової політики освіти і науки, заслужений працівник освіти України;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

КОВАЛЕНКО Олександр Сергійович,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України,

начальник відділу.

Провідна установа –

Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління",

кафедра державного управління та адміністративного менеджменту, м. Запоріжжя.

Захист відбудеться 27 червня 2006 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).

Автореферат розісланий 26 травня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС) реальним стає запровадження нашою державою стандартів діючої демократії й цивілізованого, соціально орієнтованого господарства. В таких умовах українські системи охорони здоров'я і освіти орієнтується на досягнення сучасного світового рівня, оновлення змісту, форм і методів діяльності, організаційних засад побудови і функціонування, зміцнення здоров'я українського народу, примноження інтелектуального потенціалу України, збільшення внеску в розвиток економіки, науки, освіти, культури країни й добробуту народу.

Незважаючи на складні економічні й соціальні умови, в яких Україна перебувала довгий час, триває формування організаційних і правових засад ринкової економіки одночасно з реформуванням відносин у сфері державного управління. Посилення уваги до проблем державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я зумовлене складністю реалізації державної політики України в галузі охорони здоров'я .

Системний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, аналітичних звітів "Україна. Людський розвиток" (1996-2004), матеріалів Державної національної програми "Освіта. Україна XXI сторіччя", Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки, "Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті", статистично-аналітичних довідників, інформаційно-аналітичних матеріалів Кабінету Міністрів України, присвячених пріоритетним сферам досліджень у галузі науки "Державне управління", з одного боку, показав, що стратегічними напрямами діяльності охорони здоров'я нашої держави мають стати: вироблення та реалізація державної політики щодо розвитку галузі, дотримання медичних стандартів, формування єдиного медичного простору країни з метою вирівнювання медичного потенціалу регіонів, а з другого – дав підстави зробити висновок, що рівень державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я України не відповідає новим умовам й потребує формування якісно нової системи управління згідно з вимогами сучасного менеджменту. При цьому особливо гостро відчувається брак молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів з надання якісних медичних послуг у приватних лікувально-профілактичних закладах. В Україні поки що не розроблено необхідні механізми, технології та процедури, що давали б змогу повною мірою реалізувати завдання, визначені державною політикою в галузі охорони здоров'я. Однією з причин цього є і відсутність необхідних теоретико-методологічних напрацювань щодо державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я, технологій оцінювання якості в системі підготовки і післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів та бакалаврів медицини й ефективності державного управління ними. Для вирішення зазначених вище завдань нагальною є необхідність концептуального обґрунтування механізмів державного регулювання приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні в умовах реформування галузі та науково-організаційне забезпечення використання здобутих результатів у практиці державного управління підготовкою та перепідготовкою молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів та бакалаврів медицини.

Аналіз наукових досліджень свідчить про наявність значної кількості праць вітчизняних і зарубіжних авторів, що стосуються проблем державного управління взагалі та державної політики в галузі охорони здоров'я зокрема.

Так, сутність, методологічні засади, історію розвитку та особливості впровадження нової парадигми державного управління в різних галузях народного господарства розкрито в роботах В.Д.Бакуменка, З.С.Гладуна, В.М.Князєва, М.Х.Корецького, В.С.Куйбіди, В.І.Лугового, В.К.Майбороди, С.В.Майбороди, Н.Р.Нижник, В.М. Рижих, Г.П.Ситника, Ю.П.Сурміна, В.В.Токовенко, В.П. Троня, О.І.Черниш, Т.І.Чернишенко, Ю.П. Шарова та ін.

Однак поки що відсутні наукові праці та узагальнені теоретичні дослідження, присвячені аналізу державної політики і механізмів її впровадження та державному регулюванню приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні.

Нагальна потреба в комплексному дослідженні державного регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України, що певною мірою дасть можливість осмислити й узагальнити коло питань, які поки що випадають з поля зору фахівців медичної галузі, й зумовила вибір теми дослідження, визначили його мету, завдання та гіпотезу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексного наукового плану Національної академії державного управління при Президентові України за темою "Державне управління та місцеве самоврядування" (номер державної реєстрації 0201 U004833) відповідно до програм наукових робіт Міністерства охорони здоров'я України та програми наукових досліджень Хмельницького університету управління та права, в якій автор був співвиконавцем.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів державного регулювання приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні в умовах реформування галузі та організаційно-правове забезпечення шляхів використання здобутих результатів у практиці державного управління підготовкою середнього медичного персоналу.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

  • здійснити системний аналіз наукової літератури, законодавчої та нормативної бази, що стосуються досліджуваної проблеми, вітчизняного і зарубіжного досвіду управління приватним сектором системи охорони здоров'я;

  • визначити програмно-цільову структуру, механізми, етапність дослідження та розкрити принципи державного регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні;

  • уточнити на основі систематизації та узагальнення науково-практичних підходів понятійно-категорійний апарат, зокрема конкретизувати дефініції понять "медична допомога", "медична (стоматологічна, фармацевтична) послуга", "державне управління якістю освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів" та "державне регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я на регіональному рівні" як категорій державного управління охороною здоров'я в Україні;

  • сформулювати теоретико-практичні засади моніторингу якості освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів як засобу державного управління охороною здоров'я України;

  • виявити суттєві протиріччя, властиві розвитку приватного сектора охорони здоров'я України;

  • обґрунтувати концептуальне розуміння та реалізацію методів державного регулювання якості приватного сектора охорони здоров'я як складної, багатоаспектної, динамічної системи та необхідність створення технологічної бази щодо її інформаційного забезпечення з метою ефективного управління охороною здоров'я України.


 
 

Цікаве

Загрузка...