WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування стенозуючих уражень аорто-клубового сегмента з урахуванням проліферації неоінтими (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування стенозуючих уражень аорто-клубового сегмента з урахуванням проліферації неоінтими (автореферат) - Реферат

Уперше розроблений спосіб гемодинамічної оптимізації дистального анастомозу синтетичного протезу із стегновою артерією за типом "кінець у бік" подовжує термін його функціональної спроможності шляхом профілактики реакції гіперплазії неоінтими.

Уперше впроваджений у клінічну практику спосіб динамічного ультразвукового обстеження хворих, які перенесли реконструктивне втручання на аорто-клубовому сегменті, дозволяє виявляти процес стенозування імплантованого судинного протезу на етапі початкового його формування до появи клініки ішемії кінцівки.

Результати проведених досліджень у порівняльному аспекті достовірно вказують, що кількість позитивних результатів після реконструктивних утручань з використанням розроблених методик збільшується на 14,8 % у порівнянні із стандартними методиками.

Особистий внесокздобувача.Здобувач самостійно розробив програму досліджень та підготовив матеріали для патентування.

Здобувач особисто проводив курацію хворих обох груп. Брав участь в більшості операцій на аорто-клубовому сегменті. При використанні разробленого методу математичного розрахунку створення дистального анастомозу за типом "кінець у бік" здобувачем особисто виконувались математичні розрахунки.

Здобувачем самостійно проведений аналіз отриманого фактичного матеріалу, його статистична обробка, здійснена розробка основних положень та висновки роботи.

Здобувачем самостійно проведена експериментальна частина роботи.

Апробація роботи. Основні положення дисертації були представлені та обговорені на засіданні вченої ради Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України (2004), на ІІ міжнародній науковій конференції "Мікроциркуляція та її вікові зміни", (Київ, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Прогресуючі нефропатії і ремоделювання серцево-судинної системи – сучасні уявлення про механізми розвитку, нове в діагностиці та профілактиці", (Харків, 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 друкованих праць, з них 3 роботи – у фахових виданнях, які рекомендовані ВАК України. Отримано чотири патенти України на винахід.

Структура таобсяг дисертації. Дисертація надрукована на 204 сторінках і складається із вступу, огляду літератури, власних досліджень, експериментальної частини, підсумкової частини, висновків, практичних рекомендацій, а також списку використаних джерел. Робота має 24 таблиці, 38 рисунків, що складає 31 сторінку. Список літератури містить 301 джерело, з них 156 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріалита методидослідження.Робота виконана на базі Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України. Власні дослідження представлені експериментальною і клінічною частинами.

В експериментальній частині дослідження моделювалась реакція гіперплазії неоінтими у тварин (Е.В. Арзамасцев и Л.В. Крепкова, 1983).

Було вибрано 30 щурів породи "Вістар" масою 200-300 г. Утримання тварин, догляд і методи експериментальної роботи здійснювалися відповідно до Міжнародних принципів Європейскої конвенції про захист хребетних тварин (Фролькис В.В.та співавт., 1988). Операції виконувалися в асептичних умовах. Знеболюючим засобом був кетамін (12,5 мг/100 г внутрішньомязово).

Тваринам було виконане оперативне втручання в обсязі лапаротомії та ушкодження (затискачем чи лігатурою) черевного відділу аорти. Далі щури були розподілені на 2 групи. Перша група (15 щурів) в післяопераційному періоді знаходилась в загальних умовах догляду, а друга (15 щурів) в умовах гіперхолестеринової дієти протягом 6-ти місяців, після чого ушкоджені ділянки у тварин обох груп були видалені, фарбовані метиленовим-синім та обстежені шляхом світлового мікроскопування із 400 разовим збільшуванням.

Клінічна частина проведена на основі комплексного клінічного, лабораторного та інструментального обстеження 128 хворих із стенозуючим ураженням аорто-клубового сегмента, яким була виконана реконструктивна операція з використанням синтетичного протезу. Хворі перебували на лікуванні у відділенні гострих захворювань судин Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України в період з 1994 по 2004 рр. Для порівняння проведено клінічне та інструментальне обстеження 21 практично здорової особи.

У відповідності із задачами обстеження всі хворі були розділені на дві групи. До першої ввійшли 65 (50,8 %) хворих, у яких первинні реконструктивні операції та післяопераційне спостереження були виконані з використанням загальноприйнятих методів. Друга група складалася з 63 (49,2%) хворих, яким при виконанні первинного реконструктивного втручання дистальні анастомози синтетичного протезу із стегновими артеріями за типом "кінець у бік" формувались згідно розробленої методики геодинамічної оптимізації анастомозу, а післяопераційне спостереження проводилось за запропонованою методикою ультразвукового моніторингу.

Пацієнти, що перебували під спостереженням, були особами чоловічої статі віком від 31 до 77 років (середній вік - 54 0,3 року). У досліджуваних груп хворих причиною стенозу аорто-клубового сегмента став переважно облітеруючий атеросклероз – 113 осіб (88,2%), та у 15 осіб (11,8%) – неспецифічний аортоартеріїт. Ішемічна хвороба серця діагностована в 67 (52 %) хворих. Гіпертонічна хвороба була виявлена в 16 (12,5%) хворих. Цукровий діабет виявлений у 9 (7%) хворих. Крім того, у досліджуваних хворих мали місце поєднання ішемічної хвороби серця з гіпертонічною - 9 (7%) хворих, ішемічної хвороби серця із стенозом брахіоцефальних артерій - 7 (5,5%) хворих, гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом - 5 (4%) хворих, гіпертонічної хвороби з виразковою хворобою 12-ти палої кишки - 5 (4%) хворих. У 3 (2,5%) пацієнтів була діагностована інша супутня патологія, що не пов'язана з оклюзуючим процесом у досліджуваному артеріальному руслі.

Виходячи з класифікації R. Fontaine (1964), хворі з хронічною ішемією розподілялись таким чином. У 86 (67,2%) хворих виявився II ступінь хронічної ішемії, у 21 (16,4%) хворого виявився IV ступінь ішемії. Також у 21 (16,4%) хворого проводились реконструкції клубового сегмента у зв'язку з III ступенем ішемії кінцівки.

Показанням до виконання первинної реконструктивної операції на аорто-стегновому сегменті вважали наявність у хворого хронічної ішемії II, III, IV ступеня, обумовленої стенозом аорто-клубоовго сегмента більш 50% з прохідними стегновими артеріями, доведеним клінічним, ультразвуковим та ангіографічним дослідженнями.

У хворих із стенозуючими процесами аорто-клубового сегменту в першій та другій групах проводилось вивчення показників гемоглобіну й гематокриту.

У піддослідних групах вивчався ліпідний обмін. Це дослідження передбачало визначення вмісту в крові загального холестерину та тригліцеридів. Для порівняльної оцінки проводилось визначення ліпідного обміну у 30 практично здорових осіб.

В обох групах хворих проводилось ангіографічне та ультразвукове обстеження. Ультразвукове обстеження проводилось апаратом "Ultramark-9" фірми ALT США, ангіографія виконувалась апаратом "Tridoros Optimatic 1000" фірми "Siemens" (Німеччіна). Електронно-мікроскопічне дослідження зон анастомозів, ураженних процесом гіперплазії неоінтими, які були висічениі під час операції після контрастування цитратом свинцю робили під електронним мікроскопом ЕМБ-100 БР при прискорювальній напрузі 75 кв.

Вірогідність отриманих результатів дослідження була підтверджена обробкою отриманих даних за допомогою статистичних програм Microsoft Access 2000, Microsoft Excel 2000 на персональному компьютері Celeron 300.

Результати досліджень. Гістологічні зміни ушкоджених аорт у щурів обох експериментальних груп були такими.

Аорта тварин контрольної групи в ушкодженій ділянці була частково замінена фіброзною тканиною, але значного атеросклеротичного процесу та процесу проліферації гладком΄язових клітин не відмічалося.

При гістологічному обстеженні у щурів основної групи стінка аорти була різко потовщена через склероз. У її інтимі виявлялися масивні атероматозні бляшки, частково розповсюджені на середню оболонку, у якій еластичні та м΄язові волокна заміщені фіброзною тканиною, у зовнішніх її відділах мала місце недостатньо визначена дифузно-вогнищева лімфоеластична інфільтрація. Також у середній оболонці серед фіброзної тканини мала місце проліферація гладком΄язових клітин з їх переміщенням в інтимальний шар.

Таким чином, однією з причин виникнення гіперплазії неоінтими є запалення артеріальної стінки внаслідок травми, а також наявність гіперхолестеринемії, що є у хворих з облітеруючим атеросклерозом.

У клінічній частині вивчались показники ступеня гомеостазу й тромбофілії у хворих з тромбозами судинних протезів, що виникли на фоні гіперплазії неоінтими. У досліджуваних хворих чітко виявлялося скорочення часу згортання, підвищення активності протромбінового комплексу, умісту фібриногену А і В, зниження активності антитромбіну III, підвищення толерантності плазми до гепарину. У пацієнтів обох груп активність фібринази була підвищена, протамінова та етанолова проби були позитивними, фібринолітична система була пригнічена. Отримані дані свідчать про те, що має місце системна гіперкоагуляція, яка в умовах гіперплазованої інтими судинного анастомозу також передувала тромбозу судинного імплантанта.


 
 

Цікаве

Загрузка...